Státní symboly České republiky

Autor: Jan Morávek | 2.10.2010 23:53 | 0 komentářů | Přečteno: 2715 krát

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka presidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně

čti více

Rozhodnutí ve správním řízení

Autor: Jan Morávek | 2.10.2010 23:52 | 0 komentářů | Přečteno: 2225 krát

Význam a podmínky rozhodnutí
1. Musí být vydáno orgánem k tomu příslušným
2. Vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci
3. Obsahovat předepsané náležitosti

Náležitosti rozhodnutí
1. Obsahové
2. Formální
1.Obsahové – 1.Výrok
2.Odůvodnění
3.Poučení o opravném prostředku
1.

čti více

Šikana

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:49 | 1 komentářů | Přečteno: 4509 krát

Co je šikana?
Šikana je psychické nebo fyzické terorizování jednotlivce nebo kolektivu jedním nebo více subjekty (spolužáky).

Jak se pozná, co je zábava a co šikana?
To asi přesně definovat nelze, protože ta pomyslná „hranice“ je velice tenká. Špíše by šlo říci, že zábava se nedělá každou přestávku, alespoň né ta samá. Napříkla

čti více

Volební systémy

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:48 | 0 komentářů | Přečteno: 2103 krát

Většinový (vítězná strana sestavuje vládu)
Poměrný (ve vládě jsou zástupci všech stran)
Parlament ČR
Poslanecká sněmovna-poslanci-poměrný volební systém(200 členů)
Senát-senátoři – většinový systém (81 členů )
Do nižších zastupitelských orgánů se volí podle poměrného volebního systému

Prezident 
-je volen pa

čti více

Smlouvy se zástupci

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:42 | 1 komentářů | Přečteno: 2423 krát

Smlouva mandátní
Subjekty: mandatář, mandant 
Mandatář se zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí určitou obchodní záležitost. Mandatář jedná jménem mandanta, za odměnu. Mandatář jedná na základě písemné plné moci vystavené mamdantem.

Smlouva komisionářská
Subjekty: komisionář, komitent
Komisionář se zavazuje, že zař&iacu

čti více

Volby

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:41 | 0 komentářů | Přečteno: 2503 krát

-Rozdělují se na Parlamentní, prezidentské, komunální, všeobecné

ZÁKLADNÍ TYPY VOLEBNÍCH SYSTÉMÚ

1)VĚTŠINOVÝ(majoritní) = rozhoduje většina hlasů

-jednoduchý = nejvíce hlasů

-absolutní = absolutní většina, více než 50% hlasů

-kombinovaný = 2 kola, nadpoloviční většina

Sedmiproporční volební

čti více

Technické normy v oblasti investiční výstavby

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:39 | 0 komentářů | Přečteno: 2248 krát

Rozdíl a vztah právních a technických norem.

Vedle právních norem, upravujících investiční výstavbu, existují ještě normy technické. Technické normy jsou z kvalitativního, ale i právního hlediska zcela odlišné od norem právních. Technické normy nevycházejí ve Sbírce zákonů, nejsou obecně závazné a vztahují se k technické, nikoliv k právn

čti více

Rodinné právo

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:37 | 0 komentářů | Přečteno: 2224 krát

RODINNÉ PRÁVO (manželství, rozvod, příbuzenství, rodinné vztahy, náhradní výchova dětí)

- upravuje vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a při náhradní výchově dětí

MANŽELSTVÍ
= dobrovolný svazek muže a ženy uzavřený souhlasným prohlášením před příslušným orgánem nebo státem registrovanou cí

čti více

Stát a právo

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:37 | 0 komentářů | Přečteno: 6412 krát

VZNIK A PODSTATA
stát, národ
STÁT=organizované společenství lidí, žijících trvale na ohraničeném území
znaky – soustava orgánů, které vykonávají statní moc a správu
(Z, V, S + POLICIE, ARMÁDA)
-obyvatelstvo
-právní subjektivita
(způsobilost státu samostatně vystupovat v mezinárodních právních vztazích, např. uzavírání sm

čti více

Smlouva o dílo

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:36 | 0 komentářů | Přečteno: 2114 krát

uzavřená dle obchodního zákoníku o dílo mezi:

ALIAS s. r. o., Turnov, Přepeřská 210, PSČ 511 01, IČO 25039504, zastoupený panem Ing. Václavem Novotným, jednatelem společnosti, dále jen zhotovitel.

a

DARON s. r. o., Liberec 4, Oblačná 452, PSČ 460 01, IČO 33789621, zastoupený panem Ing. Pavlem Vocáskem, jednatelem společnosti, dále jen objednavatel.

I.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objed

čti více

9

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !