Stát a právo

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:37 | 0 komentářů | Přečteno: 6407 krát

VZNIK A PODSTATA
stát, národ
STÁT=organizované společenství lidí, žijících trvale na ohraničeném území
znaky – soustava orgánů, které vykonávají statní moc a správu
(Z, V, S + POLICIE, ARMÁDA)
-obyvatelstvo
-právní subjektivita
(způsobilost státu samostatně vystupovat v mezinárodních právních vztazích, např. uzavírání smluv)
-slučování za účelem STABILITY

vznik státu:
1.výsledky bojů – vývoj lidské spol.
2.z boží vůle – sjednocení malých
3.domluva – rozpad velkých

podstata státu:
stát = mocenská a politická organizovaná společnost nadřazená občanům
občanem se člověk stává: 1. narozením, 2.sňatkem, 3.rozpuštěním státního svazku, 4.přejetím státního svazku
Každý občan je podřízen příslušným mocenským úřadům(orgánům)
-o co se stát stará(bezpečnost, vzdělání, zdravotnictví,…)
-o čem stát rozhoduje(daně, vojenská povinnost, branná povinnost, rozvod,…)

-státní moc má určitý rozsah
-územně(hranice, vzdušný prostor,…)
-počtem obyvatel
-státní moc má určitý obsah, do kterých oblastí života zasahuje
-snaha o liberálnost státu(svobodné pojetí státu s minimálním zásahem státu) = kompromis

Formy státu
a)podle vykonavatele státní moci (demokracie, diktatura-monokracie, plutokracie, aristokracie, totalita)
b)kdo stojí v čele státu – teokracie, monarchie, republika
Demokracie = vláda lidu, kdy se na řízení státu podílejí všichni právoplatní občané státu
- Přímá – referendum
- Nepřímá – zastupitelská 
Diktatura = neexistuje svoboda a opozice, jsou potlačována práva většiny menšinou, okruh na řízení státu je omezen na jednotlivce nebo malou skupinu, potlačuje lidská práva a svobody, mnohdy nedodržují ani své zákony, používají násilí
Teokracie = boží vláda, stát je považován za výtvor boha, osoba v čele státu = vykonavatel boží moci
Monarchie = (monarchia = doživotně), druhy monarchie – císařství, království, knížectví, velkovévodství), monarchova nejvyšší moc bývá dědičná
Absolutní- neomezená moc, Parlamentní- moc je omezena parlamentem
Republika = věc veřejná, v čele prezident (zpravidla), republiky mívají zpravidla demokratický charakter, nebezpečí zneužívání moci jedincem nebo polit. stranou
Soudobé evropské monarchie jsou demokratické státy

STÁTY PODLE ROZVRŽENÍ VÝKONU MOCI
-centralizované (řízení z jedno ho centra-hlavního města, státní moc a státní zprávu), územní celky jen málo významné pravomoci
-decentralizované (značná část správy svěřena územním celkům), stát rozhoduje o zásadních problematikách celost. Významu, účelem decentralizovanosti je přiblížení státní moci občanům
STÁTY PODLE STRUKTURY
-jednotné = unitární (jedno řídící centrum)
-složené(2 a více st. Celků – různé autonomní postavení)
-podle stupně samostatnosti
-federace- členské státy nemají práv subjektivitu, společná Armáda, zahraniční polit
-konfederace- volný svazek států, přechod od federace k samostatným státům, nebo když z unitárního státu vzniká federace
funkce státu: - vnitřní, kulturně výchovná, ekonom, organizační
- vnější angažovanost státu o mezinárodní mír a bezpečnost
- vnitřní+vnější- obranná 
- nacionalismus- povyšování národu
- kosmopolitismus- světoobčanství, ale potlačování spec. každého národa
- patriotismus- vlastenectví
DEMOKRACIE
-znaky demokracie, možnost opozice, vláda lidu založená na ústavě, umožňující legální existenci opozice
3 složky státní moci- zákonodárná, výkonná, soudní 
spoluúčast všech občanů na polit rozhodnutí (volby, referendum)
-zajištění občanská pravá a svobody- volby , svoboda shromáždění, náboženského vyznání, sdružování, projevu,…
-legální možnost zastoupení občanských zájmů v právním státě(prostřednictvím polit. stran, parlamentu, samospráva, odborů, spolků a sdružení)
-volební systém- účast všech občanů ve volbách, hlas většiny
-T.G.M.
-Abraham Lincoln × otroctví
-politika- umění řídit stát(politika vnitřní), zahraniční(organizování vztahů mezi státy)
-polit. boj o moc ve státě- používání věcné argumentace bez pomluv a lží, úloha sdělovacích prostředků
-nejdůležitější je umožnit menšinám pokračovat v polit boji
-polit. strany = dobrovolná organizace občanů, usilující o získání učasti na státní moci(volby…)
-polit. strany nesmějí působit ve státních orgánech a na pracovištích
-tvorba vlády, personální složení zastupitelských orgánů a personálního zajišťování společenského systému
-iniciativa v legislativním procesu, do chodu státu nezasahuje
-rozdělení 
1) podle ideologií )liberální , křesťanská, komunistická, konzervativní)
2) podle místa v polit spektru (pravice, levice)
-pluralitní demokracie
1)lid je držitelem moci(vláda lidu)
2)vláda pro lid (lid je jediným účelem chodu státu)

VOLBY
- parlamentní
- prezidentské
- komunální
-všeobecné, rovné a přímé hlasovací právo

2)základní typy volebních systémů:
a)většinový (majoritní) = rozhoduje většina hlasů(snížení počtu stran v parlamantu)
-jednoduchý (nejvíce hlasů)
-absolutní (absolutní většina více než 50%hlasů)
-kombinovaný (2 kola, nadpoloviční většina®nejvíce hlasů)
b)poměrný(proporcionální) = výsledky voleb podle poměru hlasů(poměr hlasů » počet mandátů)
-bez ohledu na velikost polit. stran Ţzastoupení menších stran, existuje určitá hranice pro vstup do parlamentu

OBEC = právnická osoba
-každá osoba má jméno, znak, prapor
-majetek + finanční zdroje, s nimiž hospodaří – finanční zdroje tvoří hospodaření s finančním majetkem
DANĚ
-dotace ze státního rozpočtu

-celé území ČR se člení na: OBCE, MĚSTA, STATUTÁRNÍ MĚSTA, hlavní město PRAHA
-v činnosti obce rozlišujeme – samostatnou působnost (obecná samospráva – správa obecních záležitostí) = přenesená působnost
-výkon státní správy (určitá míra moci přenesená státem na obce)

KRAJSKÉ ÚŘADY
-12.4.2002 – zákon o krajských úřadech
-zákon má 8 hlav:
1.obecná ustanovení
2.pojednání o občanech kraje (při dosažení 18letŢpráva samostatná působnost v radě, zastup.), nahlížet do rozpočtu kraje za uplynulý kalendářní rok, zúčastnit se zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem
3.působnost kraje
-spolupráce s obcemi, vnesení zákonů do samostatné působnosti
4.Orgány kraje 
-zastupitelstvo (45členů- kraj do 600 tis. obyvatel, 600-900tis. obyv.- 55členů, nad 900tis. obyv. – 65členů)
-může předkládat návrhy zákonů PS
-schvaluje rozpočet
-volí a odvolává HEJTMANA
-rada- hejtman, zástupce hejtmana +další členové podle počtu obyvatel (do 600 tis. – 9členů, nad 600tis. – 11členů)
-jmenuje a odvolá ředitele( krajského úřadu???) se souhlasem ministr vnitra
-ředitel KU:
-zaměstnanci KU, bez polit fcí. v polit. straně, senátu, parlamentu
5.Orgány zastupitelstva a rady
-zastupitelstvo může řídit výbory jako kontrolní orgány, počet členů orgánu vždy lichý a schází se podle potřeby
-vždy musí být zřízeny tyto výbory: pro zaměstnanost, pro výchovu a vzdělávání, kontrolní výbor
6.Dozor nad výkonem samostat. působnosti, - jen existuje
7.Vztah ministerstev ke krajům
8.Ustanovení společná, závěrečná a přechodná

VZNIK A VÝVOJ PRÁVA
-prvotní pospolná společnost (nepsané právo, tzv. zvykové právo)
-v prvobytné pospolné pospolné spol. byly vztahy upravovány normami zvykově zachovávanými (do 7.-8. st. nepsaná pravidla)
-9.st. – 1848 - feudální společnost
-stát a právo prodělává určité změny 
-rané období - obyčejová forma práva - tzv. právní partikularismu (nejednotnost práva)- každé město jiné
-podle vývoje byla práva kmenová, zemská, městská
-1)poddanské
-2)nevolnické(městské státy ) – robotní patenty a řády - 13.st. (něm kolonizace)
-doba pobělohorská – odstranění práv partikularizace
-1811 občanský a trestním kodex
-1848 Uherská ústava (zrušení poddanství)
-1860 říjnový diplom – zrušení absolutní moci panovníka
Právo- soubor pravidel, podle kterých se řídí lidské spolužití
-dvojí význam: subjektivní: zákony (dané)
objektivní: jak moc se může zúčastnit nárok (oprávnění) právního vztahu
-absolutní- např.:objektivní právní předpis (povinnost platit výživné)
-konkrétní- uplatnění abstraktních zákonů při plnění konkrétních právních povinností

PRÁVO
-platné: pozitivní, nedokonalé lidské zákony
-přirozené:výsledkem dokonalosti přírody, Boha, lidského rozumu
Z lidského rozumu bylo pokládáno za dokonalé. V současné době se za př.p.uznávají obecně uznávají lidská práva a svobody

ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVA
Právo představuje soubor norem vydaných v písemné podobě, které jsou vynucovány státní autoritou. Zdroje, ze kterých právo vychází jsou nazývány PRAMENY PRÁVA
4 prameny:
1.právní obyčej
-dlouhodobě užívaný na určitém území, musí stanovit určité chování, státní orgány jej aplikují donucovací státní silou.
2.soudní precedens 
-první rozhodnutí státního orgánu v určité věci, musí jít o případ, který dosud nebyl řešen pomocí jiných zdrojů práva, rozhodnutí se stává závazným pro soudy stejného a nižšího stupně.
3.normativní smlouvy
smlouva= dvoustranný projev vůle a nabývá norm. významu, pokud obsahuje obecná pravidla chování nebo reguluje určitou skupinu případů, stejného druhu např..odbory×zaměstnavatel
4.právní normativní akt
-výsledky činnosti státních orgánů, které obsahují všeobecně závazné státní normy

PRÁVNÍ ŘÁD
= souhrn všech právních předpisů ve státě
Důležitost předpisu určuje právní síla. Ústava(mezinárodní právo – nejvýš), ústavní zákony
-zákony a zákonná opatření
-vládní nařízení a vyhlášky ministerstev
-vyhlášky nižší státních orgánů (krajských a obecních úřadů)
-právní řád každého státu tvoří jednotný celek, ve kterém všechny předpisy spolu souvisí, navazují na sebe a navzájem se doplňují

PRÁVNÍ NORMA
= závazné pravidlo chování postižitelné státní mocí, vydané příslušným orgnem v předepsané formě a dodržování je vynutitelné státní mocí
-právní norma spojená se sankcí -preventivní
-represivní
druhy norem 
a) donucující = kogentní (výhradně závazné, nepřipouští výchylky, např.: silniční doprava) (preventivní sankce)
b) podpůrné = dispozitivní- relativně nezávazné 
právo v případě, když se účastníci sami nedomluví nebo si napraví vztahy jinak(nájemní smlouva, kupní smlouva)

PRÁVNÍ PŘEDPIS
-tvoří je a vydávají státní orgány uzákoněným postupem v předepsané písemné formě, např.:ústava stanoví jak se parlament usnáší nad zákony ČR
legislativa = tvorba právních předpisů
-právní předpisy vycházejí ve: Sbírce zákonů a věštníku ministerstev
-právní předpis je platný ode dne vydání (byl vytvořen předpis způsobem a stává se součástí právního řádu)
-účinnost = povinnost řídit se předpisem (později než vyjde v platnost)
-působnost
a)osobní- okruh osob na které se předpis vztahuje
b)územní = prostorová, prostor ve kterém se uplatňuje
c)věcná- záležitosti kterých se týká
d)časová

PRÁVNÍ VZTAHY
= společenské vztahy, které jsou upravovány právními normami, celý život nás provází
-rodinné
-pracovní
-daňové -všechna jsou dlouhodobá
-pojišťovací

-krátkodobé – pracovní smlouva, kupní, přepravní,…

ÚČASTNÍK – PŘEDMĚT – OBSAH
-účastník- fyzické nebo právnické osoby (právní subjektivita = způsobilost mít práva a povinnosti) -narození, dosažení 18let, …
-předmět-cíl ke kterému směřují práva a povinnosti účastníků
-obsah-vzájemná práva a povinnosti účastníků

FYZICKÉ OSOBY
-dvojí právní způsobilost
1.právní subjektivita
-umožňuje jedinci být účastníkem právních vztahům (vlastnické právo)
-vzniká narozením, zaniká úmrtím nebo prohlášením za mrtvého soudní cestou
2.Způsobilost k právním úkonům
-může vlastním jednáním zakládat, měnit a rušit své právní vztahy, zavazovat se k povinnostem
-vzniká se zletilostí nebo manželstvím (min 16let)

-nezletilí- způsobilí k právním úkonům přiměřeným rozum. vyspělosti a odpovídající jejich věku
-soud může zbavit způsobilosti nebo omezit svéprávnostŢzákonní zástupci

PRÁVNICKÉ OSOBY
= uměle vytvořené subjekty, účastní se právních vztahů, odlišují se od sebe organizačními strukturami a zaměřením své činnosti
-podnikání, s.r.o., as., v.s.o., mimo oblast hosp. života
-sportovní spolky, zájmové, kulturní, charitativní kroužky
-lidé
-věci
(jedná se o společenství fyzických osob nebo majetkových hodnot nebo společných právnických osob)
-KORPORACE = společenství fyzických osob (spolky, družstva, obchodních společností), práva a závazky nejsou shodné s fyzickými osobami

Majetková společenství mají buď peněžní podstatu (fondy, nadace nebo je podstatou majetek)
Společenství právnických osob vzniká:
2nebo více práv.osob(PO) se sdruží a vytvoří další PO – sdružení (Jednání probíhá nezávisle na PO, které jsou sdruženy)
PO jsou pouze takové celky, které vznikly zákonným způsobem (písemná smlouva, zápis v obchodním rejstříku)
-zanikají vymazáním, likvidací
-PO zastupují při jednání FO přímo nebo jako zástupci
-PO je i stát i veřejně-správní korporace (obec, jiné celky)

Hodnocení: 2.6/5 (48 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !