Rodinné a dědické právo

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:35 | 0 komentářů | Přečteno: 4935 krát

Prameny rodinného práva:

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, po novelizaci znovu uveřejněný pod č. 210/1998 Sb., a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (pěstounská péče), ústava, občanský zákoník (bezpodílové spoluvlastnictví)

Manželství

je dobrovolné spojení dvou lidí různého pohlaví. K uzavření manžels

čti více

Trestná součinnost

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:34 | 0 komentářů | Přečteno: 1864 krát

Trestná součinnost se vyznačuje 1.Dvěma či více subjekty tč.
2.Jedním společ. tč. a tč. vedlejším
3.Vzájemná propojenost pachatelů a jednání zúčast. Osob
Pojem
-v případě, kdy se na spáchání tč. účastní více pachatelů nebo jiných osob, kt. tč. úmyslně vyvolávají nebo ji usnadňují nebo napomáhají pachatelům uniknout tr. Stíhání
-jde o osoby,kt.

čti více

Pojednání o trestném činu znásilnění

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:51 | 0 komentářů | Přečteno: 1658 krát

Trestný čin znásilnění pod § 241 patří do HLAVY OSMÉ TRESTNÍHO ZÁKONA do tzv. TRESTNÝCH ČINŮ PROTI SVOBODĚ A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI, a to do ODDÍLU DRUHÉHO do TRESTNÝCH ČINŮ PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI.
Je velmi zajímavé, že po celá dlouhá léta si nikdo nevšimnul jistých skulin v této části TRESTNÍHO ZÁKONA. Už ten začátek je přece naprosto nesmyslný: „Kdo násilím nebo

čti více

Pojem a prameny trestního práva

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:51 | 0 komentářů | Přečteno: 3290 krát

Odvětví trestního práva je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění proti nechráněným společenským a individuálním zájmům. Toto právní odvětví je pojmenováno podle trestů, jak se nazývají sankce postihující pachatele trestných činů. Trestní právo patří do oblasti veřejného práva. Dělí se na trestní právo hmotn&eac

čti více

Obchodní společnosti a družstvo

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:51 | 1 komentářů | Přečteno: 3519 krát

- obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání.
- zakladateli společnosti mohou být a účastnit se na jejím podnikání osoby fyzické i právnické.
- zneužití většiny stejně jako menšiny hlasů ve společnosti je zakázáno.
- společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společensk&

čti více

Pracovní právo a pracovní smlouva

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:50 | 0 komentářů | Přečteno: 2671 krát

Prameny pracovního práva
Hlavními prameny pracovního práva jsou LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a 
ZÁKONÍK PRÁCE (zákoník práce souhrnně, přehledně a jednotně upravuje právní vztahy v celém odvětví pracovního práva).Základní prameny pracovního práva některé DALŠÍ ZÁKONY - o zaměstnanosti, o kolektivním vyjednávání, kterým se upravuj

čti více

Parlamentní demokracie

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:49 | 0 komentářů | Přečteno: 2191 krát

Suverenita lidu, princip demokracie, z nějž vyplývá, že zdrojem veškeré moci ve státě jsou všichni členové dané společnosti (lidé, lid). V. t. moc ustavující. Autorem tohoto konceptu suverenity je francouzský filosof J. J. Rousseau, který jím nahradil tradiční pojetí suverenity, z nějž vyplývalo, že ve státě je suverénem panovník, tj. jediná osoba, jejíž vůle se stává zákonem a jejíž moc nen&iac

čti více

Policie České republiky

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:49 | 0 komentářů | Přečteno: 2450 krát

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie
Útvar speciálních činností služby kriminální policie
Útvar zvláštních činností služby kriminální policie
Služba pro odhalování korupce
a závažné hospodářské trestné činnosti
Odbor mezinárodní policejní spolupráce
Kriminalistický ústav Praha

čti více

Pojišťovnictví

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:47 | 0 komentářů | Přečteno: 2933 krát

= odvětví NH, terciální sektor
pojištění = přenesení rizika náhodných událostí fyz. ztrát na spec. instituci
koncese – uděluje ji ministr financí, je potřeba ji získat pro založení pojišťovny
kauce – 10 mil. Kč, nutno ji složit před podáním žádosti
pojišťovna - mohou založit i zahr. osoby prostřednictvím svých zástupců se sídlem na území ČR
- pr&aac

čti více

Pracovní podmínky

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:44 | 0 komentářů | Přečteno: 2084 krát

Pracovní doba
- je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci
- je nejvýše 43 hodin týdně, mladší 16 let nejvýše 33 hodin týdně. Po 50 hodinách nepřetržité práce je přestávka na jídlo a odpočinek v délce 30 minut – započítává se do pracovní doby.
- Mezi směnami je minimálně 12 hodin na odpočinek – zkrácení na 8 hodin je možno jen v nepřetr

čti více

10

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !