Smlouva o dílo

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:36 | 0 komentářů | Přečteno: 2114 krát

uzavřená dle obchodního zákoníku o dílo mezi:

ALIAS s. r. o., Turnov, Přepeřská 210, PSČ 511 01, IČO 25039504, zastoupený panem Ing. Václavem Novotným, jednatelem společnosti, dále jen zhotovitel.

a

DARON s. r. o., Liberec 4, Oblačná 452, PSČ 460 01, IČO 33789621, zastoupený panem Ing. Pavlem Vocáskem, jednatelem společnosti, dále jen objednavatel.

I.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele generální opravu střechy provozu v ulici Oblačné čp. 454, Liberec. Všechny objednané opravy jsou podrobně popsány v dokumentaci, která obsahuje šest listů, podepsaných oběma účastníky smlouvy. Tato dokumentace, kterou zhotovitel zpracoval podle požadavků objednatele, je přílohou této smlouvy.

II.

Objednatel připraví provozovnu do dne 2.5.2001, kdy zhotovitel započne s generálními opravami. Všechny objednané opravy budou dokončeny a opravená střecha bude předána objednavateli k užívání dne 1.7.2001. 
V případě, že objednatel nepředá provozovnu v dojednaném termínu, pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín splnění závazku o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele.
Za účelem provádění oprav si zhotovitel sám obstará veškerý materiál a pomůcky a nebude vyžadovat součinnost objednatele.

III.

Zhotovitel vypracoval a objednatel schválil rozpočet, který oba účastníci podepsali a který je přílohou této smlouvy. Rozpočet obsahuje veškerou předpokládanou spotřebu materiálu a živé práce. Podle tohoto rozpočtu je úhrnná cena všech objednaných generálních oprav 1.250.000,- Kč, slovy jeden milion dvěstěpadesát tisíc korun českých. 
Účastníci jsou dohodnuti, že zhotovitel provede objednané opravy za tuto rozpočtem stanovenou cenu, kterou považují za maximální. Dojde-li při provádění prací k úsporám, bude zhotovitel fakturovat nižší částku podle skutečně vynaložených nákladů. 
Vyskytne-li se potřeba provedení dalších oprav nezahrnutých do rozpočtu, mohou být tyto další opravy fakturovány pouze na základě nové písemné dohody účastníků, která bude připojena jako dodatek k této smlouvě o dílo.

IV.

Objednavatel uhradí zhotoviteli cenu postupně ve čtyřech přibližně stejných splátkách v souvislosti s postupem prováděných oprav. Faktury zhotovitele budou obsahovat rozpis spotřebovaného materiálu a živé práce s uvedením cen za jednotku a cen úhrnných. Každá faktura bude splatná do 14 dny ode dne jejího doručení objednateli. Do tří dnů po započetí oprav uhradí objednavatel zhotoviteli zálohu na první splátku ve výši 312.500,- Kč.

V.

Zhotovitel přejímá odpovědnost za vady provedených oprav po dobu pěti let ode dne dokončení prací. V této záruční době bude bezplatně opravovat případné závady.

VI.

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
Při nedodržení smluveného termínu dokončení díla zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, za každý den prodlení.
Při prodlení s placením záloh nebo faktury objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení z dlužné částky.

V Liberci dne 14.3.2001

………………………………………… …………………………………………
razítko a podpis zhotovitele razítko a podpis objednatele

Hodnocení: 2.6/5 (40 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !