Rozhodnutí ve správním řízení

Autor: Jan Morávek | 2.10.2010 23:52 | 0 komentářů | Přečteno: 2227 krát

Význam a podmínky rozhodnutí
1. Musí být vydáno orgánem k tomu příslušným
2. Vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci
3. Obsahovat předepsané náležitosti

Náležitosti rozhodnutí
1. Obsahové
2. Formální
1.Obsahové – 1.Výrok
2.Odůvodnění
3.Poučení o opravném prostředku
1.Výrok
1.Je to část rozhodnutí, ve kterém je obsaženo autoritativní řešení otázky, která byla předmětem rozhodování
2.Je jádrem celého rozhodnutí a určuje účastníkům řízení konkretní práva a povinnosti
3.Musí být jasný, stručný, nesmí poskytovat možnost dvojího výkladu
4.Musí obsahovat rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení práv. předpisu podle něhož bylo rozhodnuto
5.V případě též rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady v řízení
6.Pokud se v rozhodnutí stanoví povinnost k plnění, stanoví pro ni SO lhůtu
7.Povinnost plnění spočívá v tom, že z některých účastníků je povinen něco vykonat, něčeho se zdržet, nebo něco strpět

2. Odůvodnění
1.Zde se uvádí, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí
2.Jakými úvahami byl veden SO při hodnocení důkazů
3.Použití právního předpisu na základě, kterého rozhodoval
4.Odůvodnění není třeba vyhotovujeli všem účastník řízení v plném řízení

3. Poučení
1.O opravném prostředku /odvolání a rozklad/
2.Obsahuje údaj, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat /podat rozklad/, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat

2. Formální
-jsou to písemné vyhotovení /není nutné pokud se účastník řízení,který se zúčastnil vyhlášení rozhodnutí vzdal práva na písemné doručení/
-označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, jména, příjmení účastníka řízení, úřední razítko, podpis SO
Lhůty pro vydání rozhodnutí
a) Bezodkladně v jednoduchých věcech, obvykle na podkladech písemného materiálu
b) 30 dnů v běžných věcech
c) 60 dnů ve složitých věcech
-o prodloužení lhůty rozhoduje /písemně/ orgán, kt. by rozhodoval o odvolání
-nemůželi SO v dané lhůtě rozhodnout, je povinen uvědomit účast. řízení 
-ustanovení o lhůtách se přiměřeně použije i na řízení před orgánem II. stupně

Oznámení rozhodnutí
-správní rozhodnutí může vyvolat vůči účast. řízení právní účinky jen tehdy, jestliže se o něm dozvěděl způsobem předepsaným zákonem, tzn. Že mu bylo předepsaným způsobem oznámeno
oznámení o usnesení je možné těmito způsoby
1. Doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou, a nebo veřejnou vyhláškou 
Den doručení se považuje za den oznámení rozhodnut
2. Ústním vyhlášením rozhodnutí účastníkovi, kt. je přítomen, den vyhlášení je dnem oznámení
Pokud se přítomný účastník řízení výslovně vzdal nároku na doručení jeho písemného
Vyhotovení

Právní moc a vykonatelnost
Právní moc v rozhodnutí nastává
1.a)nelzeli je napadnout řádným opravným prostředkem 
b)k takové situaci dojde, jestliže oprávněným osobám uplynula marně lhůta pro odvolání
2.Odvolání bylo zamítnuto

Vykonatelnost rozhodnutí
a)jestliže nebylo právní mocí a jedná se o rozhodnutí, kde nebyla stanovena povinnost plnění
b)rozhodnutí, kterém je stanoveno plnění a určena jeho lhůta, nabývá vykonavatelnosti právní moci a uplynutím této lhůty
c)jestliže odvolání nemá odkladný účinek, nabývá vykonavatelnosti uplynutím stanovené lhůty bez ohledu na jeho právní moc

Řádné a mimořádné opravné prostředky
-opravný prostředek je procesní úkon podán účastníkem řízení, který se domáhá přezkoumání rozhodnutí SO I.stupně odvolávacím orgánem
Dělíme – Řádné – jsou ty,které lze napadnout rozhodnutím před nabytím právní moci
Mimořádné – jsou ty, kt. lze napadnout rozhodnutím až po nabytí právní moci
1.ŘÁDNÉ
-řádnými opravnými prostředky, kterými lze změnit dosud nepravomocné rozhodnutí org.
1.Odvolání
2.Rozklad
1.Odvolání
-lze podat proti rozhodnutí nižšího SO
-má splňovat tyto podmínky
1. Musí být přípustné
2. Musí být podáno účastníkem řízení
3. Musí být podáno v předepsané formě
4. Musí být podáno zákonem stanovené lhůtě
5. Musí být podáno u příslušného SO
-správní řád vymezuje případy, kdy je podání odvolání vyloučeno/účast. ř. se odvolání vzdal/
-účast. ř. má právo podat odvolání do 15 dnů od oznámení rozhodnutí, o této skutečnosti musí být účast.ř. vždy poučen
-jestliže byl poučen nesprávně nebo vůbec, může odvolání podat do 3 měsíců od oznámení o rozhodnutí
-odvolání se podává vždy u orgánu,který napadené rozhodnutí vydal
Tento orgán má možnost – odvolání vyhovět sám
- své rozhodnutí může změnit
- své rozhodnutí může zrušit
-změna nebo zrušení rozhodnutí se nazývá AUTOREMEDURA
-podání odvolání přichází rozhodovací pravomoc na odvolací orgán
-pokud ovšem právní předpis, nebo SO nerozhodl o vyloučení odkladného účinku odvoláním má odkladný účinek rozhodnutí nemůže nabýt právní moci a nelze je vykonat pomocí prostředku státního donucení
-po podání odvolání SO, který napadené rozhodnutí vydal musí ostat. účast. řízení vyrozumět o jeho obsahu a vyzvat je, aby se k němu vyjádřili a navrhli doplnění o řízení a další důkazy
-pokud odvolání nevyhoví, předloží spisov. materiály s případným doplněním do 30 dnů odvolacího orgánu

2.Rozklad
-je prostředek proti rozhodnutí org.I.stupně ústředním orgánem státní správy
-může je podat účastn. řízení do 15 dnů
-o rozkladu, který má odkladný účinek rozhoduje vedoucí orgánu, který rozhodnutí vydal na základě návrhu jim ustanovení zvláštní komise - rozkladová komise

2.MIMOŘÁDNÉ
-společným znakem mimořádného opravného prostředku je to, že jim lze napadnou a změnit rozhodnutí, která nebyla právní mocí
MOP jsou – Obnova řízení
- Přezkoumání řízení MOP
1.Obnova řízení
-lze ji dosáhnout změny již pravomocné rozhodnutí je obnova řízení
-obnova řízení je příslušný orgán, který ve věci rozhodoval v posledním stupni, pokud nebylo podáno orgánem, který jej vydal
-k obnově řízení zákon vymezuje případy při závažném porušení práva v těchto případech
a) Nové skutečnosti
b) Nesprávné posouzení předběžné otázky
c) Odnětí možnosti účastníka z řízení
d) Rozhodnutí vyloučeného org.
e) Rozhodnutí dosažené trestným činem
-zdůvodněný návrh může účast. podat do 3 měsíců od doby, kdy se o důvodu obnovy dozvěděl
-nejpozději do 3 let od právní moci rozhod.
-rozhodnutí v obnoveném řízení se původní rozhodnutí ruší, nové řízení provádí orgán jehož se důvod obnovy týká

2.Přezkoumání řízení
-orgán, který by rozhodl o rozkladu může pravomocné rozhodnutí zrušit mimo odvolací řízení pokud bylo vydáno v rozporu s obecně právním předpisem
-při přezkoumávání se vychází z práv. stavu v době rozhodnutí
-rozhodnutí lze zrušit nebo změnit do 3 let po nabytí právní moci
-nové řízení provádí orgán jehož obnovy se týká
-účastník k němu může dát pouze podnět

Hodnocení: 2.7/5 (39 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !