Trestná součinnost

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:34 | 0 komentářů | Přečteno: 1863 krát

Trestná součinnost se vyznačuje 1.Dvěma či více subjekty tč.
2.Jedním společ. tč. a tč. vedlejším
3.Vzájemná propojenost pachatelů a jednání zúčast. Osob
Pojem
-v případě, kdy se na spáchání tč. účastní více pachatelů nebo jiných osob, kt. tč. úmyslně vyvolávají nebo ji usnadňují nebo napomáhají pachatelům uniknout tr. Stíhání
-jde o osoby,kt. mají různou úlohu a různý vztah v dané tč.

Formy
1.Účastenství
a)Spolupachatelství
Organizátorství V širším slova smyslu
Návod 
b)Pomoc V užším slova smyslu
2.Některé formy tr. S. uvedené v SPTČ
a)Podněcování §164
b)Schvalování §165
c)Nadržování §166
d)Nepřekážení §167
e)Neoznámení §168
f)Podílnictví §251,252
3.Některé formy přípravy tč.
a)Spolčení §7
b)Srocení §7
4.Členství v organizované skupině
§34 písm.g
5.Zločinné spolčení
-zvláštní forma trestní součinnosti
§163 písm. A

Účastenství
-je taková úmyslná účast na tč. více osob, kt. je namířena proti témuž konkrétnímu zájmu a směřuje k témuž následku a kdy se jednání osob posuzuje podle stejné trestní sazby jako pachatelství
-účastenství je založeno na zásadě AKCESORITY – závislost tr. odpovědnosti. hl. pachatele,
jestliže dojde alespoň k pokusu po spáchání tohoto hl. tč.

Nepřímé pachatelství
-nepřímým pachatelem je ten, kdo úmyslně užije jiné osoby tzv. živého nástroje k určitému jednání mající znaky tč. kt. nejedná zaviněním
-někdo užije živou osobu
Živý nástroj – osoba mladší 15 let, osoba navede dítě ke krádeží
- osoba nepříčetná – jestliže někdo použije debila
- osoby jednající ve skutkovém omylu
- osoby donucené k jednání násilí
- osoby jež zneužijí právo vydávat rozkazy

Spolupachatelství
-je spáchání tč. společným jednáním
-upravuje to §9 odst.2t.z.
-byl-li tč. spáchán společným jednáním 2 a více osob odpovídá každá z nich, jakoby tč. spáchala sama
Znaky spolupachatelství:
1.Souběžné spolup.(společné jednání)- jedná se o společ. jednání 2 a více osob, kt. ve stejném 
čase útočí na stejný objekt
- -do obchod. domu vniknou 3 zloději, kt. se neznají či 
- znají a kradou, ale každý na svůj účet
2.Postupné pachatelství –jeden pachatel spoutá ženu s úmyslem omezit osobní svobody a 
druhý ji znásilní, jeden se posuzuje za omez. osob. svobody a druhý 
je stíhán za znásilnění, využije situace nezávisle na prvním pachateli
Spolupachatelské předpoklady:
1.Spáchání tč. společným jednáním 
2.Úmysl k tomu směřuje
3.Společně způsobený následek
Formy spolupachatelství:
1.Současné – případ, kdy každý ze spolupachatelů svým jednáním naplnil všechny znaky 
SKPČ
2.Postupné – případ, kdy každý ze spolup. svým jednáním naplnil některý ze znaků objekt. 
Str. a souhrn těchto znaků naplňuje skut. podstatu 
3.Články řetězů – jednání zavazující –když jednot. složky jednání nenaplňují celek nebo 
nenaplňují žádný ze znaků skut. pod., ale výsledkem všech těchto jednání je
naplnění znaků skut. podstaty
-spolupachatelství se nepředpokládá výslovná dohoda, je třeba, aby každý jednal úmyslně a společně a byl si vědom možnosti, že ze spáchání tč. dojde společným jednáním jeho i dalších osob, a byl s tím alespoň srozuměn a totéž předpokládal u ostatních pachatelů
-spolupachatelství se posuzují tak, jakoby každý z nich spáchal tč. sám a bez ohledu na to jaký byl jejich skutečný podíl na tč. spáchané ve spolupachatelství
-každý ze spolupachatelů odpovídá zásadně za celou škodu spáchaného tč.

Organizátorství
-organizárorem tč. je ten, kdo spáchání tč. zosnoval nebo řídil
-zosnování znamená navržení celkového plánu spáchání tč., rozdělení úkolů mezi jednotlivé spolupachatele, vyhledávání dalších osob
-organizátorství musí směřovat k individuálně určitému úmyslnému tč., který musí být určen alespoň v hlavních rysech (místo, čas, způsob, osoba)
Návod
-návodce je ten, kdo navede jiného ke spáchání tč.
-podstatou návodu je vyvolat u jiného rozhodnutí spáchat určitý tč.
-musí směřovat k úmyslnému tč.
Pomoc
-musí směřovat k podpoře individuálně určitého úmyslného tč.
Rozlišujeme pomoc:
1.Fyzickou – může být opatření prostředků, zapůjčení auta ke krádeži, opatření střelné zbraně nebo odstranění překážek
2.Psychickou – se rozumí zejména poskytnutí rady, utvrzování v předsevzetí spáchat tč. nebo slib pomoci po tč. daný pachateli před jeho spácháním

Zánik účastenství
-zaniká, jestliže účastník dobrovolně upustí od dalšího jednání a dobrovolně zabrání tomu, koho naváděl nebo komu pomáhal, aby spáchal tč.

Hodnocení: 2.5/5 (39 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !