Pojišťovnictví

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:47 | 0 komentářů | Přečteno: 2944 krát

= odvětví NH, terciální sektor
pojištění = přenesení rizika náhodných událostí fyz. ztrát na spec. instituci
koncese – uděluje ji ministr financí, je potřeba ji získat pro založení pojišťovny
kauce – 10 mil. Kč, nutno ji složit před podáním žádosti
pojišťovna - mohou založit i zahr. osoby prostřednictvím svých zástupců se sídlem na území ČR
- právní forma: a.s., družstvo, státní podnik
státní dozor – kontroluje dodržování zákonů o pojišťovnictví a plnění závazků pojišťoven vůči svým klientům

Pojistná smlouva
= smlouva mezi pojišťovnou a klientem
- náležitosti: 
1. vymezení stran: pojistitel – pojišťovna, pojistník, obmyšlený – subjekt v jehož prospěch bude uskutečněno plnění v případě škody, která vznikne pojištěnému 
2. pojistné: částka kterou hradí klient pojišťovně do pojistného fondu 
tarifní pojistné: rezervativní část (závisí na druhu a době), riziková část, režijní část, zisková část
3. pojistná částka: horní hranice plnění
4. pojistná doba 
5. předmět pojištění
6. spoluúčast – pojištěnec se určitou mírou podílí na úhradě škody
a) exedentní (franšíza): do výše SÚ se plnění neposkytuje, při vyšší škodě se hradí částka přesahující SÚ
b) integrální: při vyšší škodě než je SÚ se hradí celá částka
bonus (bonifikace): sleva z výše pojistného za bezškodný průběh pojistné smlouvy, typické pro havarijní pojištění

Hlavní činnosti pojišťoven
1. pojišťovací
2. zajišťovací
3. zábranná – pojišťovna se snaží předcházet pojistným událostem
4. poradenská
5. asistenční služby – komplexní zabezpečení potřeb klienta

Formy pojištění
1. nekomerční pojištění:
a) zdravotní p.: min. výši pojistného stanoví stát, za některé osoby pojištění platí, spravují zdravotní pojišťovny
b) sociální p.: zahrnuje nemocenské p., důchodové zab., podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky, spravuje ho Česká správa soc. zabezpečení
c) penzijní připojištění: dobrovolné, spravují ho penzijní fondy

2. komerční pojištění:
§ podle formy (důvodu):
a) dobrovolné
b) povinně smluvní – právní norma ukládá povinnost se pojistit; Povinné ručení
c) zákonné – povinné, ale pojistná sml. se neuzavírá, v zákoně stanoveném termínu musí být uhrazeno pojistné (zdr., soc.,…)
§ podle předmětu pojištění
a) pojištění majetku: 
p. domácností – živelná pohroma, vytopení, krádež, vandalismus 
p. staveb - pomocí výpisu z katastru nemovitostí 
p. movitých věcí: havarijní p. – odcizení, poškození nebo zničení motor. voz. pojištění přerušení provozu – hradí se ušlý zisk, náklady 
p. strojů a strojního zařízení - vada mat., přetlak, pád 
p. elektronických zařízení
b) pojištění osob:
rizikové životní p. – pro zajištění rodiny v případě smrti pojištěného
kapitálové životní p. – obsahuje kromě pojištění spořící složku
důchodové p. – pojišťovna vyplácí k důchodu
úrazové p. – vztahuje se na úrazy a jejich následky
sdružené pojištění mládeže – když se dítě dožije 18 let má právo na vyplacení sjednané částky
stipendijní p. – dítěti je vyplácena částka při studiu na SŠ nebo VŠ
svatební p. – v den uskutečnění svatby dítě dostane určitou částku
cestovní p. – zahrnuje p. léčebných výloh a náklady potřebné k převozu domů, zahrnuje p. odpovědnosti za škody občana v zahr.
c) pojištění odpovědnosti za škody – škoda vzniká někomu jinému než pojištěnému
odpovědné pojištění za škoda vzniklé provozem motor. vozidla – Pov. ručení
poj. odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě
poj. odpovědnosti z výkonu povolání

Základní práva a povinnosti pojištěných osob:
1. musí předávat pojišťovně pravdivé a úplné údaje
2. povinnost platit pojistné v stanovených termínech 
3. povinnost při poj. události předložit pojišťovně všechny potřebné doklady
4. v případě pojištění smrti je povinen určit v poj. sml. obmyšleného
5. má právo na zproštění od placení pojistného u všech druhu živ. poj. v případě uznání plného invalidního důchodu

Formy plnění při pojištění osob:
a) jednorázové - v případě pojištění smrti, úrazu bez trvalých následků
b) opakující se plnění – stipendijní p., úraz s trvalými následky, důchodové připojištění

Fondy, které vytváří pojišťovny:
- ze zákona musí vytvářet podle předmětu činnosti určité účelové fondy
- kontrolou tvory se zabývá státní dozor
1. rezervní fond – k proplácení náhodných a nečekaných pojist. událostí v př. neživ. pojištění
2. fond rezerv pojistného – vytvářet ho musí pojišťovny poskytující živ. poj.
3. fond zábrany škod – k financování zábranné činnosti
4. devizový rezervní fond – při cestovním pojištění, vyplácí se v cizí měně

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
- upravuje Zákon o všeobecném zdravotním pojištění
- musí platit:
a) pojištěnci – samostatně výdělečné osoby
b) zaměstnanci
c) zaměstnavatelé – za osoby, které zaměstnávají
d) stát

Výpočet výše pojistného:
sazba: 13,5% z vyměřovacího základu (4,5% zaměstnanec, 9% zaměstnavatel)
vyměřovací základ: u zaměstnanců HM, u OSVČ 35% z rozdílů mezi příjmy a výdaji

Povinnosti pojištěnce:
1. přihlásit se u zvolené pojišťovny, ta mu předá průkazku pojištěnce
2. hradit pojistné (do 8. následujícího měsíce)
3. dodržovat zdravotní řád a lékařem stanovený léčebný režim
4. na vyzvání se musí podrobit preventivní prohlídce, pokud to stanovuje předpis
5. OSVČ má povinnost se přihlásit na přísluš. zdr. poj. do 8 dnů od zahájení podnikání a odhlásit se do 8 dnů po skončení podnikání , zaměstnavatel musí nahlásit nového zaměstnance

Práva pojištěnce:
1. má právo na výběr pojišťovny , smí ji změnit 1x za 12 měsíců a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, poj. se změna musí ohlásit 2 měsíce předem
2. má právo na výběr lékaře, smí je změnit každé 3 měsíce
3. má právo na výběr dopravní zdravotní služby
4. má právo na úhradu nákladů spojených s poskytnutím zdr. péče v naléhavých případech ve zdr. zařízeních, které nejsou s příslušnou poj. ve sml. vztahu

Hodnocení: 2.9/5 (45 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !