Právo

Smlouva o dílo

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:36 | 0 komentářů | Přečteno: 1823 krát

uzavřená dle obchodního zákoníku o dílo mezi:

ALIAS s. r. o., Turnov, Přepeřská 210, PSČ 511 01, IČO 25039504, zastoupený panem Ing. Václavem Novotným, jednatelem společnosti, dále jen zhotovitel.

a

DARON s. r. o., Liberec 4, Oblačná 452, PSČ 460 01, IČO 33789621, zastoupený panem Ing. Pavlem Vocáskem, jednatelem společnosti, dále jen objednavatel.

I.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objed

čti více

Rodinné a dědické právo

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:35 | 0 komentářů | Přečteno: 4232 krát

Prameny rodinného práva:

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, po novelizaci znovu uveřejněný pod č. 210/1998 Sb., a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (pěstounská péče), ústava, občanský zákoník (bezpodílové spoluvlastnictví)

Manželství

je dobrovolné spojení dvou lidí různého pohlaví. K uzavření manžels

čti více

Trestná součinnost

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 23:34 | 0 komentářů | Přečteno: 1495 krát

Trestná součinnost se vyznačuje 1.Dvěma či více subjekty tč.
2.Jedním společ. tč. a tč. vedlejším
3.Vzájemná propojenost pachatelů a jednání zúčast. Osob
Pojem
-v případě, kdy se na spáchání tč. účastní více pachatelů nebo jiných osob, kt. tč. úmyslně vyvolávají nebo ji usnadňují nebo napomáhají pachatelům uniknout tr. Stíhání
-jde o osoby,kt.

čti více

Pojednání o trestném činu znásilnění

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:51 | 0 komentářů | Přečteno: 1375 krát

Trestný čin znásilnění pod § 241 patří do HLAVY OSMÉ TRESTNÍHO ZÁKONA do tzv. TRESTNÝCH ČINŮ PROTI SVOBODĚ A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI, a to do ODDÍLU DRUHÉHO do TRESTNÝCH ČINŮ PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI.
Je velmi zajímavé, že po celá dlouhá léta si nikdo nevšimnul jistých skulin v této části TRESTNÍHO ZÁKONA. Už ten začátek je přece naprosto nesmyslný: „Kdo násilím nebo

čti více

Pojem a prameny trestního práva

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:51 | 0 komentářů | Přečteno: 2880 krát

Odvětví trestního práva je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění proti nechráněným společenským a individuálním zájmům. Toto právní odvětví je pojmenováno podle trestů, jak se nazývají sankce postihující pachatele trestných činů. Trestní právo patří do oblasti veřejného práva. Dělí se na trestní právo hmotn&eac

čti více

Obchodní společnosti a družstvo

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:51 | 1 komentářů | Přečteno: 3059 krát

- obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání.
- zakladateli společnosti mohou být a účastnit se na jejím podnikání osoby fyzické i právnické.
- zneužití většiny stejně jako menšiny hlasů ve společnosti je zakázáno.
- společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společensk&

čti více

Pracovní právo a pracovní smlouva

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:50 | 0 komentářů | Přečteno: 2240 krát

Prameny pracovního práva
Hlavními prameny pracovního práva jsou LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a 
ZÁKONÍK PRÁCE (zákoník práce souhrnně, přehledně a jednotně upravuje právní vztahy v celém odvětví pracovního práva).Základní prameny pracovního práva některé DALŠÍ ZÁKONY - o zaměstnanosti, o kolektivním vyjednávání, kterým se upravuj

čti více

Parlamentní demokracie

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:49 | 0 komentářů | Přečteno: 1850 krát

Suverenita lidu, princip demokracie, z nějž vyplývá, že zdrojem veškeré moci ve státě jsou všichni členové dané společnosti (lidé, lid). V. t. moc ustavující. Autorem tohoto konceptu suverenity je francouzský filosof J. J. Rousseau, který jím nahradil tradiční pojetí suverenity, z nějž vyplývalo, že ve státě je suverénem panovník, tj. jediná osoba, jejíž vůle se stává zákonem a jejíž moc nen&iac

čti více

Policie České republiky

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:49 | 0 komentářů | Přečteno: 2015 krát

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie
Útvar speciálních činností služby kriminální policie
Útvar zvláštních činností služby kriminální policie
Služba pro odhalování korupce
a závažné hospodářské trestné činnosti
Odbor mezinárodní policejní spolupráce
Kriminalistický ústav Praha

čti více

Pojišťovnictví

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:47 | 0 komentářů | Přečteno: 2421 krát

= odvětví NH, terciální sektor
pojištění = přenesení rizika náhodných událostí fyz. ztrát na spec. instituci
koncese – uděluje ji ministr financí, je potřeba ji získat pro založení pojišťovny
kauce – 10 mil. Kč, nutno ji složit před podáním žádosti
pojišťovna - mohou založit i zahr. osoby prostřednictvím svých zástupců se sídlem na území ČR
- pr&aac

čti více

4

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !