Právo

Obchodně závazkové vztahy

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:33 | 0 komentářů | Přečteno: 2022 krát

Systematické uspořádání závazkového práva v obchodním zákoníku se shoduje s občanským zákoníkem: v úvodu jsou obecná ustanovení pro všechny obchodní závazkové vztahy a potom následují právní formy o pojmenovaných smlouvách, jichž je v obchodním zákoníku upraveno třiadvacet. Některé typy smluv jsou paralelně obsaženy v obchodním i v občanském zákon&iacut

čti více

Moc soudní

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:32 | 5 komentářů | Přečteno: 5218 krát

Soudní moc je nezávislá, není odpovědna žádné jiné moci. Ústavou je jí zaručena nezávislost. Soudní moc poskytuje ochranu občanů, práva a subjektů.

Soudcem z povolání může být - bezúhonný občan, který má ukončené VŠ právnické vzdělání, vykonal praxi justičního čekatele a obor ukončil justiční zkouškou. Soudce je vázán pouze zákonem.

čti více

Občanské, rodinné a pracovní právo

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:31 | 0 komentářů | Přečteno: 1807 krát

- upravuje vzájemné majetkové vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami a státem a vztahy, které vyplývají z práva fyzických osob na ochranu osobnosti
- hlavní pramen = Občanský zákoník (novelizován 1992)
+ Ústava (LZPS)

Občanský zákoník: 5 základních částí:
1.právo věcné (vlastnické právo a právo k cizím věcem)
2.pr&aa

čti více

Moc výkonná

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:30 | 3 komentářů | Přečteno: 5743 krát

Mezi orgány moci výkonné podle ústav ČR patří prezident republiky, vláda a státní zastupitelství. Prezident republiky: je hlavou státu. Z výkonu své funkce není nikomu odpovědný, nesmí být stíhán a držen. Z téměř absolutní imunity je pouze jediná výjimka - žaloba Senátu - prezident velezrada - ústavní soud. Není pak potrestán jen zbaven své funkce. Návrh na prezidenta musí p

čti více

Kriminalita mládeže

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:28 | 0 komentářů | Přečteno: 4512 krát

Jedním z nejzávažnějších problémů v boji s kriminalitou je trestná činnost mládeže. Mladí pachatelé rozšiřují okruh osob, potenciálních nositelů nebezpečí páchání trestné činnosti i v budoucnosti.

Kriminalita mládeže, jako součást kriminality vůbec, je negativní sociální jev charakterizovaný porušováním právního řádu, jehož subjekty jsou mladí

čti více

Listina základních práv a svobod

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:27 | 0 komentářů | Přečteno: 1842 krát

Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní sv

čti více

Dokazování

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:25 | 0 komentářů | Přečteno: 1915 krát

-hlavním úkolem t.ř. je zjistit, zda se tento skutek stal, zda je trestným činem a kdo je jeho pachatelem

Základní pojmy dokazování
Předmět důkazu – je skutečnost, která má být zjištěna
Důkazní prostředek 
-se nazývá prostředek, který je používán OČTŘ při dokazování k poznání skutečnosti, která je předmětem důkazu
-důkazní prostředek

čti více

Moc zákonodárná

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:20 | 0 komentářů | Přečteno: 1481 krát

Parlament České republiky, který je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Poslanecká sněmovna: má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním a na základě všeobecného, rovného s přímého volebního práva a to systémem Poměrného zastoupení. /jde o systém, při němž voliči odevzdávají své hlasy p

čti více

Islámské právo

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:18 | 0 komentářů | Přečteno: 1787 krát

- před islámem: zvykové právo, oko za oko, výkupné – rozhodoval náčelník
- náboženské právo = šari‛a, šar‛ ( bezpečná cesta )
- právní věda = fiqh
- 4 zdroje božího zákona : Korán, sunna, analogie ( qijás ), souhlasný názor autorit ( idžma‛ )
- 2 oblasti práva: a) ‛ibada = poměr člověka k Bohu, povinnosti kultovní
b) mu‛amala = poměr člověka k člověku, pr&aacu

čti více

Eutanázie

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:14 | 0 komentářů | Přečteno: 6585 krát

1. Úvod a cíle

V hodinách předmětu Základy společenských věd jsme letos častokrát narazili na sporná témata, o kterých jsme byli schopni dlouze diskutovat i po skončení vyučovací hodiny a troufám si tvrdit, že mnohá z nich nenechala nikoho chladným a každý se snažil prosadit si svůj názor a svůj pohled na daný problém. Jedním z takto horlivě diskutovaných témat byla právě eutanázie.

čti více

6

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !