Velká Británie

Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 13:58 | 4 komentářů | Přečteno: 4691 krát

Název státu: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Reliéf krajiny


Britské ostrovy jsou z geologického hlediska součástí evropské pevniny, od které je odděluje plytké šelfové moře, hluboké 50 až 100m. K oddělení došlo pravděpodobně ve čtvrtohorách. Reliéf krajiny je výsledkem působení ledovců. Povrch Británie je možné pomyslnou čarou vedenou od ústí řeky Tyne na severovýchodě k ústí řeky Exe na jihozápadě rozdělit na nižinnou část dosahuje výšky do 300m. Hornatá část netvoří souvislou plochu, ale je v ní mnoho údolí a rovin. Nejhornatější oblastí je Skotsko. Skotská vysočina se táhne od jihozápadu k severozápadu. Dělí se na Grampiany s nejvyšší horou Ben Nevis 1 343 m. Severozápadně od Grampianje údolí utvořené zlomem, v něm se nachází jezero Loch Ness. Na sever odtud se rozprostírá druhá část Severozápadní vysočina s nejvyšším vrcholem Can Eige 1082 m. Střední část Skotska tvoří Středoskotská nížina, kterou protékají dvě významné řeky Forth a Clyde. Středoskotskou nížinu ohraničuje na jihu Jihoskotská vrchovina s nejvyšším vrcholem Merick Hill 842 m. Severní Anglii protíná hřeben Pennin s nejvyšším vrcholem Cross Fell 893 m. Délka hřebene je 230 km. Západní svahy jsou strmé a východní se svažují jen mírně. Masív je rozbrázděný hlubokými údolími. Část je tvořena pískovcem a část vápencem, ve kterých se nacházejí krasové útvary. Dále je zde Kumbrijské pohoří, na jehož západě se nachází jezerní okres ( Lake District národní park ). Velmi hornaty je Wales, kterým procházejí Kambrické vrchy, které dosahují nadmořské výšky 700 až 800 m, přecházejí na severu do Snowdonu, s nejvyšším vrcholem stejného jména Snowdon 1 085 m. Jížní část Anglie je nížinatá, ale je rozčleněná nízkými pásmy pahorkatin tvořených pískovcem, vápencem a křídou. Nejznámější pahorkatiny jsou Cotswoldská a Chilternská. Pěkné a často navštěvované je pohoří Dartmoor, nachází se na západním výběžku Anglie

Hospodářství


Těží se hlavně ropa a zemní plyn, jejich ložiska se nacházejí v Severním moři. Dále uhlí, železná ruda a neželezné kovy: hliník, měď, olovo a zinek. Velká Británie čerpala v minulosti z koloniálních zdrojů. Z kolonií v Indii, Hong-Kongu, bývalé trestanecké kolonii v Austrálii a z Kanady. Nyní už jsou tyto vztahy přerušeny. Tradičním zdrojem energie v Británii od 50-tých let bylo uhlí. Z jeho roční těžby, která přesahuje 120 miliónů tun, se dvě třetiny používají na výrobu koksu a jen zanedbatelná část je určena na domácí spotřebu.Veřejné zásobování el. energií existuje v Británii už od r. 1881. Výrobu elektřiny zajišťují hlavně jaderné a vodní elektrárny. Suroviny musí dovážet – železnou rudu ze Švédska a dále dovážejí také kaučuk. Průmyslovou oblastí jsou města Birmingham, Sheffield, Manchester, Leeds. Na pobřeží přístav Glasgow, Newcastle, Liverpool a Cardiff. Průmysl navazuje na suroviny, strojírenský, potravinářský, hutnictví železa a oceli v přístavech. Velká Británie produkuje auta Rols Royce, s Francií letadla Concord a textilní stroje. Energie je dodávána ve 20% z vodních elektráren a 80% z tepelných. Ve Skotsku je vodní energie.

Zemědělství


Z celkové rozlohy 24 miliónů ha se na plnohospodářské účely využívá 19 mil. ha. Tři pětiny závodů se věnují produkci mléka a chovu hovězího dobytka, jedna šestina je specializována na pěstování obilí a dalších plodin. Zbytek se zabývá chovem prasat, drůbeže a pěstováním ovoce a zeleniny. Hlavní pěstitelskou oblastí je jihovýchod Anglie: Kent, Lincolnshire, Humberside. Pěstují se zde jablka, hrušky, švestky, jahody, paprika, rajčata, okurky, chmel a v neposlední řadě obilí a brambory.

Podnebí


Celé spojené kralovství se nachází v mírném podnebném pásu. Podnebí je oceánské s poměrně malými teplotními rozdíly mezi jednotlivými obdobími. Projevuje se působení Golfského proudu a proto teplota vody v moři a při západním pobřeží Skotska neklesá ani v zimě pod 4°C. Průměrná roční teplota v západních oblastech Británie se pohybuje od +8°C na Hebridách do +11°C na jihozápadním výběžku Anglie. V létě může teplota příležitostně vystoupit na +27°C až +30°C a v zimě může poklesnout na 7°C až 12°C.

Průměrné roční srážky jsou 1 016 mm. Hornaté oblasti na severu a západě mají podstatně více srážek než nížiny na jihu a vychodě. Nejdeštivějším místem Británie a Evropy je Lake District s průměrem srážek 6 500 mm. Celý ostrov a především Skotsko je vystaveno velkým větrům, které někdy dosahují rychlost až 170 km/h.

Politický systém


Velká Británie je parlamentní monarchie s demokratickou formou vlády. Představitelé vlády volí občané starší 18 let v parlamentních volbách na obdobi pěti let.

Orgány státní moci a správy: Současnou hlavou státu je královna Alžběta II. Vdala se roku 1947 za prince Filipa, vévodu z Edinburghu. Po smrti svého otce Geore VI. V roce 1953 nastoupila na trůn. Její oficiální titul zní: Alžběta II. z milosti boží královna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho dalších říší a území, hlava Commonwealthu, obhájkyně víry. Královna ve všech oblastech personifikuje stát, je nejvyšším soudním orgánem, vrchním velitelem ozbrojených sil a hlava anglikánské církve. V praxi jsou její pravomoci velmi omezené. Královna jedná podle doporučení vlády, které nemůže ignorovat. Parlament má povinnost ji o všem důležitém informovat. Kromě předsedů a členů vlády jmenuje do funkcí státních představitelů ve všech oblastech: soudce, důstojníky armády, vedoucí činitele církve apod. Vykonává také řadu ceremoniálních funkcí: příjmání velvyslanců, státních návštěv atd.

Parlament je nejvyšší zákonodárný orgán Spojeného kralovství. Má dvě komory: Sněmovna lordů a Dolní sněmovna. Sněmovna lordů se skládá z lordů duchovních a lordů světských. Do první skupiny patří biskupi z Canterbury a Yorku a 24 biskupů anglikánské církve. Do druhé skupiny paří dědiční lordi a doživotní lordi, kteří vykonávají především soudní funkce. Zasedání ve sněmovně lordů se prakticky nikdy nezůčastní všichni, protože dohromady jich je okolo 1 200. Sněmovně lordů předsedá lord kancléř a v britském parlamentním systému tvoří krajně konzervativní prvek. Dolní sněmovna je tvořena 635 poslanci zvolenými ve všeobecných volbách, přičemž 516 poslanců zastupuje Anglii, 71 Skotsko, 36 Wales a 12 Severní Irsko. Jejich hlavní úlohou je projednávat a schvalovat zákony regulující život v zemi a vytvářet zákonodárné předpoklady fungování státu. Vláda je velmi početná. Všichni jsou jmenováni královnou na návrh předsedy vlády, kterým je v současné době Tony Blaire. Velkou část vládních pravomocí vykonáva on a vládní kabinet složený 20–25 nejzkušenějšími ministry. O složení kabinetu rozkhoduje ministerský předseda. Předseda vlády je současně vrchním správcem státních financí a hlavou státního aparátu. Informuje královnu o záměrech vlády a dohlíží na činnost jednotlivých ministerstev.

Hlavní město Londýn


Největším městem je hlavní město Londýn, které má více než 9 miliónů obyvatel. Zabírá 1 580 km2 a nachází se v jihovýchodní Anglii podél obou břehů řeky Temže. Jádrem města je The City, kde v 1. stol. př. n. l. stála osada zvaná Llyn-din. Když si ji podrobili Římané, přejmenovali ji na Londinium. Roku 1066 se Londýn stal sídlem Viléma Dobyvatele, který tam dal postavit pevnost Tower, jednu z nejznámějších památek. Londýnske City je střediskem mezinárodního obchodu, finančních operací a bank, pojišťoven, burz a sídlí zde také BBC. Do této části spadá také celá řada historických památek-katedrála Sv. Pavla, Buckinghamský palác, Big Ben s budovami Parlamentu, Whitehall, Tower Bridge, Westministerské opatství a Downing street 10. The West End je území centrálního Londýna, na sever od Oxford street nákupního centra Londýna. Nacházejí se tam střediska zábavy jako Piccadily Circus kde se nacházejí 2 největší kina Británie: Odeon a Empire. Na Trafalgarském náměstí stojí obrovské fontány, pomník admirála Nelsona, monumentální sochy lvů a Národní galerie. Baker street je známá především muzeem voskových figurín a muzeem Sherlocka Holmese. V Londýně najdeme také spousty parků Hyde park, Green park a St. James park. Velký význam pro život velkoměsta má doprava. Asi nejjednodušší je dopravovat se metrem, které má 9 drah: Bakerloo line, Central line, Circle line, District line, Jubilee line, Metropolitan line,Northern line, Piccadily line a Victoria line. Spoje jsou velmi frekventované. Účelně spojují všechny kouty Londýna a odlehčují pozemní cesty. V Londýně se nachází množství středních škol a univerzit, knihoven, muzeí, divadel, kin, koncertních sálů a velké množství památek.

Birmingham je 2. největší město s více než 1 500 000 obyvatel. Je to významné průmyslové, obchodní a dopravní středisko. Leží uprostřed Černého kraje (Black Country), nazvaného podle velmi znečištěné průmyslové oblasti. V tomto městě a jeho okolí jsou umístěné automobilky: Triumph, Jaguar, Daimier, Austin, MG, Rover a závody největších elektrotechnických firem Británie. Město je také známé výrobou nejoblíbenější anglické čokolády Cadbury.

Glasgow má více než 1 milión obyvatel. Náchází se na jihozápadě Skotska po obou březích řeky Clyde. Je zde koncentrovaný těžký průmysl: výroba stavebních dílů, lodní průmysl (právě zde byl zkonstruovaný a začal svou plavbu Titanic) a taky lehký průmysl: textilní, oděvní a tabákový.

Leeds se nacházi v západním Yorkshiru. Jsou zde velké ocelárenské závody.

Sheffield je město oceli a zbrojního průmyslu v oblasti West Midlands.

Liverpool se také nachází ve West Midlants, patří k největším britským přístavům na řece Mersey, je charakteristický lodním, strojírenským a elektrotechnickým průmyslem.

Manchester je největší středisko textilního průmyslu, je zde rozvinuto strojírenství, elektrotechnika a farmacie.

Tyto města jsou sice největšími britskými městy, ale z hlediska turismu jsou jen málo aktivní. Jsou charakteristické spíše velkou koncentrací průmyslu a moderní výstavbou než historickmi památkami.

Obyvatelstvo


Velká Británie má 57,8 miliónů obyvatel a hustota zalidnění je přibližně 239 obyvatel na km2. Nejhustěji je zalidněná Anglie. Přibližně 80% veškerého obyvatelstva tvoří Angličané. Žijí hlavně v Anglii, ale nacházejí se také v jižním Walesu a v jižní části Skotska. Skotové se na celkové národnostní struktuře podílejí 10%, nejvíce jsou koncentrovaní ve středním Skotsku a na východním pobřeží. Samozřejmě se vnitřní migrací dostali i do Londýna, Birminghamu, Manchestru a jiných větších měst. Přišli sem hlavně za prací či vzděláním. Irové se se na celkové národnostní struktuře podílejí zhruba 4%. Obývájí Severní Irsko, ale podobně jako Skotové a Walesané pronikli vnitřní migrací i do Anglie, i když jen ve velmi malé míře. Walesané tvoří přibližně 2% obyvatelstva. Jsou soustředěni hlavně v jižní části Walesu, u moře, kde jsou situované i 3 největší města Walesu Swansea, Newport a Cardiff.
Lidé z poválečné Evropy a také v období války imigrovali do Británie, doufající v politický azyl. Byli to hlavně Židé, Rusové a Poláci. Před 2. světovou válkou sem přicházeli hlavně lidé z Austrálie, Nového Zélandu a Kanady. Struktura imigrantů se změnila v 50-tých letech. Dnes 2 milióny Britů jsou lidé ze Západní Indie nebo Asiaté a více než 50% z nich se v Británii narodilo. Noví imigranti jsou koncentrovaní hlavně ve velkých městech. Příklademm je Londýn, kde se vyčlenily jednotlivé čtvrti, například Brixton černošská čtvrť na jihu Londýna, Southhall indická čtvrť v jihovýchodním Londýně nebo čínská čtvrť přímo v centru.

LONDÝN
Londýn je hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, sídlo panovníka, zákonodárných sborů, vrcholných představitelů anglikánské církve, parlamentu a vlády.Je to samozřejmě centrum obchodu, průmyslu a kultury. Nalezneme zde umění všech slohových období a je zde sídlo mnoha muzeí a galerií.Londýn má přes 9 miliónů obyvatel a svou rozlohou 1 600 km patří mezi největší města světa.Správně je rozdělen na starý Londýn a 32 obvodů.
Dějiny města začali psát Keltové, kteří se ve zdejší oblasti usadili kolem roku 800 před naším letopočtem.V roce 55 před naším letopočtem zde vybudovala vojenský tábor římská legie Julia Caesara.Strategické místo při řece Temži zvelebovali i pozdější císaři, z nich nejznámější byl Claudius. Vojenský tábor byl jmenován jako Londinium, což byl základ pro pozdější pojmenování města. Již v římské době se na Temži začal rozvíjet i přístav, který se postupem doby stal předním obchodním střediskem ostrova. Výhodně postavené Londinium bylo terčem útoků nepřátel, a proto Římané svůj tábor silně opevnili (jedná se o oblast současného City).Ale ani pevné hradby ho neuchránily před útokem královny východních oblastí Boadiceou, která ho dobyla a zničila.Římané ztracené území brzy dostali zpět pod svou nadvládu a kolem roku 240 se Londýn stal hlavním městem všech čtyř provincií,které na ostrově vznikly. Je třeba připomenout i to, že císař Dioklecián přál rozvoji města tak dokonale,že se stalo jedním z nejkrásnějších mimo Řím. Když v 5.století odešli Římané z Británie , stal se Londýn majetkem původních obyvatel. Je to doba nájezdů Dánů a Vikingů.Bezpečnost oblasti zajistil až Alfréd Veliký, která Dány porazil roku 878 u Edinburgu. Po několika letech se Londýn stal opět sídlem panovníka. Za svou rezidenci si ho vybrali i králové Knut a Eduard. Další rozkvět nastal po roce 1066, kdy se ve Westminsterském opatství nechal korunovat na krále Vilém Dobyvatel. Město obdrželo v tu dobu řadu privilegií a byla zahájena výstavba panovníkova sídla (White Tower) .To bylo dokončeno roku 1157 a do Londýna se přestěhoval dvůr z Winchesteru. Po roce 1157 začíná další etapa rozvoje obchodu a řemesel.Velká stavební činnost pokračovala i v následujících stoletích. V 16.století již město mělo 500 000 obyvatel, a tak bylo největším v celé Anglii.Rozkvětu Londýna přáli snad všichni panovníci,nejvíce ale Alžběta I.,která potom, co v roce 1588 porazila španělské loďstvo,nechala budovat pozdější impérium.Město bylo v tu dobu významným kulturním centrem. V 17.století začala série pohrom. V roce 1665 vypukl ve městě velký mor ,při němž zemřelo více než 70 000 lidí. O rok později byla převážná většina budov zničena požárem.To vedlo k horečné stavební činnosti a Londýn se brzy stal vzorem výstavnosti pro řadu jiných měst. V 19.století nastal velký rozvoj průmyslu.Je to doba kdy se zdejší přístav tává nejdůležitějším v zemi. Pohromu přinesla II.světová válka ,kdy bylo město bombardováno fašistickým Německem,takže po roce 1945 bylo historické City zničeno.
Nakonec bych jen chtěla uvést několik nejznámějších historických památek Londýna, které jsou dodnes středem pozornosti všech turistů. Jednou z nejreprezen­tativnějších budov města je Parlament se známou věží Big Ben ,která dostala jméno podle zvonu ulitého v roce 1859 a jehož hlas se denně ozývá jako znělka stanice BBC. Další symbolickou stavbou je Tower of London, který se začal stavět za Viléma Dobyvatele.Později byl přeměněn na vězení a probíhala v něm řada historických procesů. Blízko Toweru stojí Tower Bridge,poslední most přes Temži před jejím ústím do moře. Byl postaven roku 1894.Má dvě charakteristické věže,65 metrů vysoké, se zvedacím zařízením umožňujícím rozevření vozovky a vplutí velkým lodím do přístavu na Temži. Oficiálním královským sídlem je Buckingham Palace,který byl v roce 1703 postaven vévodou z Buckinghamu. Nejznámější církevní památkou Londýna je Westminsterské opatství, kde v roce 1953 proběhla poslední korunovace Alžběty II. Druhým nejvýznamnějším kostelem Londýna je Katedrála sv. Pavla, z jejíž kopule je nádherný rozhled na centrum Londýna. Dvě nejznámější náměstí v Londýně se jmenují Trafalgar Square, v jehož středu stojí památník admirála Nelsona, a Piccadilly Circus s nejživější křižovatkou Londýna a kašnou uprostřed. V Londýně nalezneme mnoho parků, jsou to například Hyde Park nebo Regent´s Park.Dále pak můžeme navštívit proslulá muzea a galerie,z nichž nejvíce mě zaujala Národní Galerie s rozmanitou sbírkou slavných obrazů.Potom také Britské muzeum, kde jsou umístěny nejrůznější památky z celého světa,museum Madame Tussaud´s, British Museum of Natural History, Victoria and Albert Museum.
V Londýně nalezneme takových památek, že kdybych chtěla připomenout všechny nestačila by na to celá má práce a tak Vám jen doporučím Londýn navštívit a vidět všechnu krásu na vlastní oči.

BELFAST
Belfast je od roku 1920 hlavní město Severního Irska, při ústí řeky Lagan do moře.Belfast má 400 000 obyvatel,je zde významný přístav a průmyslové středisko. Město bylo založeno ve středověku a brzy se stalo středem sporů mezi Angličany a Iry. V roce 1613 se stalo královským městem, jež bohatlo především díky plátenictví,které se zde rozvíjelo od příchodu Hugenotů v 17.století. Později se stalo střediskem vědy a umění, a proto bylo někdy jmenováno Athény Severu. Velké přistěhovalectví vedlo k výstavbě kostelů, dnes zde má snad každá církev či sekta své zastoupení.
Z historických památek stojí na předním místě katedrála sv.Anny, která je hlavním anglikánským chrámem Severního Irska.Byla postavena po roce 1898 Thomasem Drewem.Má podobu baziliky a kryje ji 100 000 skleněných tašek.Druhou největší stavbou je radnice, postavena B.Thomasem v roce 1900, jejíž kopule a čtyři věže v nárožích jsou viditelné ze všech míst města.Kolem budovy je několik památníků, například památník královny Viktorie, památník obětem katastrofy lodi Titanic a památník obětem obou světových válek. Z dalších památek je třeba jmenovat Justiční palác z roku 1929,památník prince Alberta s věží nazývanou Big Ben Belfast, knihovnu a zámek z roku 1870.Mimo centrum stojí parlament, klasicistní budova z let 1928–32.Jižně od nádraží je univerzita založená jako Královnina kolej v roce 1845, její součástí je historické muzeum a botanická zahrada. Kromě toho je ve městě mnoho kostelů, z nichž nejzajímavější je St.Malachy´s Church, postavený v tudorovském stylu v roce 1848 a St.Georges´s Church s velkolepým korintským sloupovím v průčelí.

EDINBURGH
Edinburgh je hlavní město Skotska, má 455 000 obyvatel a je považováno za jedno z nejkrásněji položených měst světa.Skládá se ze staré části , rozložené pod hradem, a nové části, k níž směřuje třída Royal Mile. Toto město založili Římané, kteří tu vybudovali vojenský tábor.Hrad byl postaven až za krále Edwina z Northumberlandu, měl vznikající město chránit před útoky nepřátel ze severu.Pevností se však Edinburgh stal až za Malcolma III.,syna krále Duncana, který si Edinburgh vybral za své sídlo.Malcolm III.byl zakladatelem skotského královského rodu.Jeho manželka Markéta nechala na nejvyšším místě hradu postavit první kapli města. V roce 1437 byl Edinburgh prohlášen hlavním městem Skotska a v následujících stoletích se do jeho dějin zapsala řada slavných králů a královen, například Jindřich VIII.nebo Marie Stuartovna. V roce 1707, po rozpuštění parlamentu, však město opět
pokleslo a žilo jen obchodem. V tuto dobu byly vypuštěny bažiny pod hradem začala výstavba Nového města.
Nejvýznamnější stavbou a zároveň dominantou je hrad. U vstupní brány je socha Roberta Bruceho, národního hrdiny, který se dal korunovat na krále, a tím odtrhl Skotsko od Anglie.Dále je zajímavá brána Portcullis Gate se státním vězením. Nejvyšší místo zaujímá Královská hradební věž. Návštěvníci se obyčejně zastavují i na Hill´s Mount Battery, odkud se od roku 1861 výstřelem oznamuje 13 hodin. Původně zde stála pevnost krále Malcolma III., dnes je zde velké dělo ukořistěné v roce 1486 v belgickém městě Mons. Z doby krále Malcolma je i kaple, nejstarší stavba Edinburghu. Nedaleko je památník obětem první světové války z roku 1927. Za památníkem je královský palác s věží, pocházející z 15.-18.století. Ve městě upoutá především katedrála postavena na místě kostelíka z 9.století. V těsném sousedství je parlamentní budova z let 1632–40. V Edinburghu najdeme i jedno z největších muzeí v Británii, Královské muzeum. Další historickou budovou je klášter Holyrood s královským palácem, postavená králem Jakubem IV. Nalezneme zde i Scottův památník, památník slavného spisovatele,který se zde narodil.

GLASGOW
Glasgow je největším městem Skotska, je vystavěné na břehu řeky Clyde a má 898000 obyvatel. Toto centrum obchodu a průmyslu bylo založeno již v 5.století a od roku 561 zde existovalo biskupství. V 15.století se vepsalo do kulturních dějin jako místo druhé skotské univerzity. V 17.století se Glasgow stal pevností. Reformace rozdělila obyvatele do dvou táborů, což vedlo k otevřeným střetům. V 18.století se toto město naopak proslavilo jako obchodní středisko, do něhož směřoval tabák z americké Virginie. Brzy zde byly založeny i loděnice a v posledních letech začal rozvoj zdejšího průmyslu. V tuto dobu byly upraveny i břehy řeky Clyde, což umožnilo vplouvání lodí až do města.Z průmys­lových dějin je třeba uvést rok 1812, kdy byl v Glasgowě zkonstruován první kolesový parník Comet. Zdejší loděnice se v 19.století rozrostly na největší podnik svého druhu.
Největší zajímavostí města je katedrála, považována za nejkrásnější gotickou stavbu Skotska. U katedrály je hřbitov, na němž je pohřbena řada slavných osobností, např. reformátor John Knox. Středem města je náměstí sv.Jiřího, na kterém jsou sochy slavných osobností, jež se vepsaly do skotských dějin (královna Victorie,Walter Scott, Robert Burns a další).Z dalších památek je zajímavý Merchant´s House z roku 1784,jež je nejstarším průmyslovým střediskem Skotska. Dále pak Kibble Palace z roku 1873, radniční věž a nebo Provand´s Lordship, nejstarší dům Skotska z roku 1471 pro nemocnici (dnes je zde muzeum nábytku).

BIRMINGHAM
Birmingham je druhé největší město Spojeného království, má 1 000 000 obyvatel a je to centrum obchodu a průmyslu.Jeho dějiny začali psát Římané, kteří zde vybudovali opevnění vojenský tábor. Ve 12.-14.století proslul Birmingham jako obchodní středisko a 16.století bylo ve znamení průmyslu.V roce 1689 se začalo rozvíjet zbrojařství (výroba pušek).K rozvoji průmyslu i obchodu přispělo nalezení uhlí a rud spolu s vybudováním železnice do Liverpoolu. V době II.světové války bylo město těžce poškozeno a nová výstavba mu vtiskla současný moderní vzhled.
Ze staveb upoutá především radnice na Victoria Square, postavená v letech 1832–50 staviteli J.Handsomem a E.Welchem, kteří se nechali inspirovat chrámem Kastora a Polluxe na Forum Romanum v Římě. Zajímavý je i severně stojící Council House postavený v letech 1874–81.Jeho součástí je 52 metrů vysoká věž Big Brum. Z dalších památek stojí za zmínku Cathedral of St. Chad, katedrála z let 1839–41 postavené Puginem. Dále pak Church of St. Philip, St. Martin´s church a knihovna Central Library s největší sbírkou Shakespearových děl. V Birminghamu nalezneme mnoho muzeí, největší je Městské muzeum a galerie, kde je druhá největší obrazová kolekce v Anglii s díly Botticelliho, Rubense, Renoira, Maneta a dalších.Hodnotné umělecké sbírky má i soukromá galerie Barber Institute.Naopak technické zajímavosti jsou v Museum of Science and Industry.

LEEDS
Leeds je šesté největší město Anglie, leží na břehu řeky Aire 30 km od Yorku a má 500 000 obyvatel.J to středisko textilního, potravinářského a papírenského průmyslu.Jeho základem je město založené Římany.Skutečný rozkvět přineslo až 18.století, kdy zde začal vzestup textilního průmyslu. V roce 1750 se do dějin techniky zapsalo i výstavbou první železnice spojující Middleston a řeku Aire, po níž bylo přepravováno především uhlí.Trať je památná i tím že na ní v roce 1812 začala jezdit první parní lokomotiva.Do kulturních dějin naopak zasáhla místní universita.
Z památek je nejvýznamnější radnice, postavená v novogotickém stylu v letech 1853–58.Vedle vchodu do radnice je umístěna deska připomínající osobnost Josepha Asprina, vynálezce portlandského cementu.Naproti radnici je galerie, postavená v roce 1888 s díly Courberta, Corota a H.Moora. Zajímavou stavbou je Civic Hall, dokončená v roce 1933, s mohutným průčelím lemovaným věžemi s erbovními zvířaty Leedsu-sovami. Z kostelů upoutá kostel sv.Jana na ulici New Briggade, postavený v letech 1632–43, a kostel sv.Petra z roku 1841. Pozornosti by také neměla ujít City Varieties (v části města Headrow), což je nejstarší dochovaná zábavní music hall.

SHEFFIELD
Sheffield je průmyslové město Anglie, leží 97 km východně od Manchesteru a má 545 000 obyvatel. V době II.světové války bylo silně poškozeno bombardováním, což vedlo k výstavbě nových moderních čtvrtí.
Nejvýznamnější stavbou je katedrála postavená v 15.století na místě starého farního kostela z 12.století.Za II.světové války byla těžce poškozena a dostavby se dočkala až v letech 1963–66.Je zde mramorový náhrobek hraběte Shewsburyho s alabastrovými sochami z roku 1538. Vedle katedrály je další významná stavba a to Cutlers Hall postavená v roce 1832 v klasicistním stylu.Dále pak radnice z roku 1897, s věží vysokou 59 metrů, na jejímž vrcholu je soka Vulkána (symbol místního průmyslu) a City Hall, neoklasicistní budova postavena podle plánů Vincenta Harriho se sálem pro 3000 poslucha­čů.Významná je také galerie a knihovna s díly významných italských a anglických malířů.V budově z roku 1937 sídlí City Museum, jehož součástí je velká nožířská expozice (město byla od 16.století centrem nožířství).Moderním centrem města je ulice Castle Street a náměstí Castle Square.Nejmoder­nější částí je ovšem Parkhill Flats. Lze zavítat i do 6 km vzdáleného skansenu Abbeydale Industrial Hamlet,který je z 18.století, a jsou zde k vidění ukázky výroby nožů.

LIVERPOOL
Liverpool je třetí největší město Anglie, má 775 000 obyvatel a leží při ústí řeky Mersey. Je to centrum průmyslu a obchodu, a také významný přístav vzdálený asi 5 km od moře. Je znám jako kolébka moderní hudby a rodné město legendárních Beatles. Je to také město s největším koncertním sálem světa (Philharmonic Hall) i místo jedné z nejproslulejších dostihových drah (Grand National Steeplechase)­.Liverpool byl založen v roce 1173 a brzy na to zde již byl přístav, který dosáhl největšího rozkvětu v 16.-17.století.Od 18.století se zde začal rozvíjet průmysl, z Liverpoolu byly uvedeny do provozu první zámořské lodní linky spojující Starý a Nový kontinent. V roce 1903 zde byla založena universita. Pohromou pro město byla II.světová válka, kdy bylo bombardováním zničeno mnoho staveb.
Jednou z nejvýznamnějších budov je římskokatolická katedrála Krista krále, stojící na pahorku Brownlow Hill mezi ulicemi Brownlow Hill Street a Oxford Street.Práce na ní byla zahájena v roce 1933 a dokončena v roce 1967 kdy byl chrám vysvěcen.Tato katedrála je druhým největší křesťanským chrámem světa.Kruhový půdorys má průměr 61 metrů s výškou vnitřního prostoru 82 metrů a pojme 3000 lidí.Ve městě je také anglikánská katedrála, která stojí při náměstí St.James Road.Je to největší anglikánský kostel v Británii a údajně šestý na světě.Jsou zde největší varhany na světě a zvonkohra se 13 zvony,která je umístěna ve 100 metrů vysoké věži.Jinou významnou stavbou je radnice, postavená podle projektů J.Wooda v letech 1754–55.Příkladem použití řeckého stavebního stylu je St.George´s Hall, postavená v letech 1838–45.Moderní stavbou je obchodní středisko St.John´s Shopping Centre and Market. Kromě uvedených staveb zaslouží v Liverpoolu pozornost také muzea a galerie, například Walker Art Gallery,shromaž­ďující díla světových malířů od renesance po současnost.Z muzeí je nejvýznamnější City of Liverpool Museum. Technickou zajímavostí je 4 km dlouhý tunel z roku 1934 pod řekou Marsey.

CARDIFF
Cardiff je hlavním městem Walesu, leží na břehu řeky Severn 12 km západně od Newportu a má 280 000 obyvatel.Je to přístav,obchodní a společenské centrum.
Z historických památek zaujme především katedrála postavená v 6.století na místě někdejšího keltského kultovního místa.V 18.století je však zřítila a tak byla obnovena podle plánů J.Wooda.V mís­tech,kde stávala římská pevnost byl ve středověku postaven hrad, který prošel mnoha přestavbami. Z muzeí je třeba uvést Národní velšské muzeum, založené v roce 1907, se sbírkami historickými a prehistorickými. V galerii jsou díla Rembranta, Botticelliho, Renoira a Moneta. Druhá část muzea je asi 6 km od centra v obci Saint Fagas, kde stojí zámek ze 16.století,v jehož parku byl upraven skansen.

BRISTOL
Bristol je město se 420 000 obyvateli,ležící 56 km jižně od Gloucesteru, založené v 6.století. Ve 12.století proslulo obchodem s otroky.Z jeho přístavu vyplouvali i mnozí objevitelé, z nichž nejznámější je asi John Cabot, který v roce 1497 objevoval pobřeží Severní Ameriky.V 15.-18.století se stal Bristol druhým největším městem Anglie.Dnes je průmyslovým centrem země, významný je zde průmysl potravinářský, tabákový a strojírenský-výroba letadel Concorde.
Nejvýznamnější památkou je katedrála, založená jako kostel augustiniánského kláštera.Později byla mnohokrát přestavěna a dnešní podoba je výsledkem několika stavebních epoch. V sousedství chrámu je kapitulní dům s tzv. Normandským sálem z roku 1160.Skvostem anglického gotického stavitelství je kaple Lady Chapel z roku 1320. Druhou významnou církevní stavbou je mariánský kostel východně od přístavu Floating Harbour.Významnou stavbou je i gotický kostel sv.Marka, založený v roce 1230. Z dalších staveb je známé Královské divadlo patřící k nejstarším v Anglii.Dále pak věž Cabot Tower,postavená na vrcholku Brandon Hill na počest Johna Cabota. Kromě těchto staveb jsou zde zajímavé měšťanské domy u přístavu a námořnické krčmy. Bristol má i jedinečnou technickou památku Clifton Suspension Bridge, most postavený v letech 1831–64 K.Brunelem.Pře­klenuje údolí řeky Avony a je dlouhý 400 metrů a vysoký 80 metrů.Z řady muzeí je třeba připomenout City Museum and Art Gallery, kde je velká sbírka porcelánu, skla a keramiky.

SOUTHAMPTON
Southampton je jeden z největších přístavů Británie,má 210 000 obyvatel a leží při soutoku řek Test a Itchen, jejichž delta umožňuje vplouvat lodím 14 km do vnitrozemí.Zdejší námořní terminál je považován za nejlepší na světě.Základem Southamptonu byla dvě římská města s přístavy-Clausentum a Suthemptuna.Přístav získal věhlas již v 11.století.Odtud vyplul král Richard Lví srdce v roce 1189 na křížovou výpravu,odtud vytáhl do boje proti Francii v roce 1345 král Eduard III.a v roce 1415 král Jindřich V.Zde také začala první a zároveň poslední plavba slavného Titaniku.V roce 1941 bylo město těžce poškozeno německým bombardováním.
Ve městě se dodnes dochovala část hradeb zesílených věžemi. Z dalších staveb je třeba uvést Old Tudor House z let 1510–18, kostel St.Michael z 11.století,bránu West Gate ze 14.století a naproti ní památník Pilgrim Fathers Memorial.Dále někdejší vězení Woll House, v němž je dnes expozice námořního muzea a v neposlední řadě památník lodi Titanik,v jehož blízkosti je Civic Centre, moderní část města.

MANCHESTER
Manchester je jedno z největších průmyslových středisek Anglie,leží 40 km východně od Liverpoolu a má 920 000 obyvatel. Stojí na místě římského města Mancunium.Jeho slávu založila řemesla a obchod.Právě odtud se totiž vyvážela především vlna.Od 18.století se zde rychle rozvíjely textilní manufaktury, které byly v rukou hlavně holandských přistěhovalců­.V témž století zde proběhla známá průmyslová revoluce.Po roce 1798 byly totiž do továren zaváděny stroje, což vedlo k nezaměstnanosti a výbuchu dělnické nespokojenosti­.Velký rozkvět místního průmyslu přineslo 19.století. V letech 1887–94 byl totiž postaven 57 km dlouhý kanál,jenž učinil z Manchesteru přístav.
Nejvýznamnější památkou je katedrála, postavená v letech 1422–1506. Další slavnou stavbou je Chetham´s Hospital, nemocnice založená v 15.století jako škola.V roce 1653 při ní byla založena knihovna, která dnes vlastní přes 80 000 svazků.Na náměstí Albert Square je dominantou radnice, postavená v 19.století v novogotickém stylu. Významný je také koncertní sál Free Trade Hall. Z muzeí je třeba uvést City Art Gallery. Zajímavostí je Liverpool Road Station, nejstarší osobní nádraží na světě, postavené v roce 1830.

Hodnocení: 2.5/5 (33 hlasů)

Komentáře (4)

Napsal: | 10.4.2012 14:08 | Odpovědět

:-!na hovno

Napsal: | 16.12.2011 14:09 | Odpovědět

dekuju moc mi to pomohlo !!! :-) ;-) :-( :-D 8-) *WALL* *ROFL* *LOL* *YES* :-/ 8-) :-!

Napsal: | 5.12.2018 05:07 | Odpovědět

Steven Adler

Napsal: | 10.4.2012 14:09 | Odpovědět

:-!nekecej lamo zasrana :-D

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !