Ostravský kraj

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:44 | 1 komentářů | Přečteno: 4702 krát

Úvod:
Ostravsko je pojem, jehož význam se nám nutně vybaví jako území obklopující město Ostravu. Pokud však máme toto území přesně vymezit, mohou nastat problémy. Území se v zásadě dají vymezovat podle hledisek jak krajinné, tak socioekonomické sféry. Pokud území vymezujeme podle kritérií fyzické geografie, např. z geomorfologického, geologického nebo klimatického hlediska, problémy nenastávají, neboť tato hlediska jsou jednoznačná. Složitější situace však nastává při vymezení území podle socioekonomických hledisek, neboť vymezení tohoto území je závislé především na funkčním využití a požadavcích praxe. Několik geografů a pracovišť územního plánování taková vymezení zpracovala, a třebaže se do určité míry, v důsledku rozdílných použitých kritérií, liší, vždy se promítají do sousedních okresů Ostravy, které ve větší či menší míře plní řadu funkcí zázemí Ostravy. V praxi tedy Ostravskou aglomeraci vymezujeme jako mimořádně urbanizované a industrializované území mezi Hlučínem, Bohumínem, Karvinou, Třincem, Frýdkem-Místkem a Ostravou. V současné době toto území zasahuje do okresů Ostrava, Opava, Nový Jičín, Karviná a Frýdek-Místek a proto z praktických důvodů budeme pracovat s těmito okresy. Zajímavostí regionu je skutečnost, historicky patří část ke Slezsku a část Moravě. Dnes jsou však hranice úplně setřeny, takže nemají, na rozdíl od minulosti, na vymezení regionu vliv.
Zákl. charakteristika regionu:
Ostrava je samozřejmě centrum Ostravska, nicméně do tohoto regionu dále patří okresy Karviná, Frýdek- Místek, Nový Jičín a Opava. Největší rozlohu má okres Frýdek-Místek- 1273 km2 a nejmenší Ostrava-214 km2. Celková rozloha regionu je 3 896 km2, což je 4,9% rozlohy České republiky. Co se týče celkového počtu obyvatel, tak nejvíce obyvatel má okres Ostrava a nejméně okres Nový Jičín. Celkem v roce 1998 žilo v regionu 1 179 161 osob, což je 11,5 % v rámci ČR 
Zemědělství
Zajímavá je také řeč tohoto regionu. Na Ostravsku se samohlásky hodně zkracují a více se používá ypsilon na úkor měkkého i. Velice svérázný je jazyk na Třinecku a Těšínsku, kde se míchá čeština s polštinou, a tamní obyvatelé tomuto jazyku říkají „po našyZemědělství je silně ovlivněno jednak přírodními poměry a jednak vlivy člověka na krajinu, jež způsobují, že zemědělství není v oblasti příliš rozšířeno, což dokazuje tabulka ekonomicky aktivních obyvatel, která říká, že v zemědělství pracuje o 3,8% méně ekonomicky činného obyvatelstva, než je celostátní průměr. Je to způsobeno tím, že velkou část okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín pokrývá pohoří Beskydy, které samozřejmě není pro zemědělství vhodné (pro rostlinnou výrobu) a tím, že rozsáhlé plochy mezi Ostravou a Karvinou jsou zdevastovány dolovou činností. I když v této oblasti se krajina díky rozsáhlé rekultivaci zlepšuje. Do řepařské výrobní oblasti patří pouze Opavsko. Celkově však převládá bramborářský a horský výrobní typ. Je dobré říci, že před rokem 1989, se i v těchto, pro zemědělství rostlinného typu nehostinných oblastech, rostlinná výroba také provozovala, nicméně pouze za cenu vysokých státních dotací. Po roce 1989 se horské a podhorské oblasti přeorientovaly na tradiční živočišnou výrobu.
Průmysl:
Průmysl na Ostravsku je nejrozvinutější a z hlediska celé republiky naprosto klíčový. Vždyť jenom 5 okresů, které region tvoří, měly v roce 1998 celých 14% tržeb celého státu.
Hutní:
Region je celostátním centrem hutní výroby a představuje 100 % výroby ČR surového železa, 92 % oceli a 98 % koksu. Nejdůležitější hutě jsou dva ostravské giganty Vítkovické železárny a Nová Huť 

Průmysl zpracování dřeva: Nejznámější pily jsou ve Starém Městě u Frýdku-Místku, Ostravici, Jablunkově a Šenově a Slezské Ostravě. Značné množství dřeva se zpracovává při stavebně-truhlářských výrobách: při zhotovování oken (Frýdek-Místek, Hlučín), dveří a zárubní (Ostrava, Budišov nad Budišovkou). Obrovské množství dřeva zpracovává Biocel Paskov a.s., největší výrobce buničiny u nás. Firma Model Obaly Opava a.s. vyrábí vlnité lepenky a obaly z nich. Vzhledem k vysoké koncentraci obyvatelstva do ostravské aglomerace má region významné postavení i v průmyslu stavebních hmot (vysoká spotřeba při výstavbě). Vysokopecní cement, využívající zčásti hutního odpadu, dodává cementárna v Ostravě-Kunčicích. Vápno se produkuje také ve Štramberku, odkud putuje do Vítkovických hutí. Tento důl bude ale asi brzy v rámci ochrany životního prostředí uzavřen. V Dětmarovích u Orlové a v Karviné jsou velké tepelné elektrárny, jinak spousta dolů a hutní podniky mají své vlastní elektrárny. Průmysl strojírenský, dřevozpracující a textilní zaujímá třetí místo v odvětví republiky. Z hlediska hrubé výroby oblasti je nejdůležitější hutnictví železa, průmysl paliv, strojírenství a potravinářský průmysl. Avšak v zaměstnanosti je pořadí takřka obrácené- nejvíce pracujících je zapojeno kromě infrastruktury v průmyslu strojírenském, dále v průmyslu potravinářském, hutnictví železa a paliv.

Rekreace a turistika:
Rekreace vzhledem ke své funkci upevňování zdraví a renovace duševních i fyzických sil vyžaduje vyhovující hygienické podmínky v přírodních složkách krajiny, což v oblastech s rozsáhlým průmyslem a hustým osídlením a mezi něž Ostravsko patří, naráží na značné problémy. Ale i přes tuto skutečnost máme na Ostravsku 2 oblasti, které jsou pro rekreaci často využívány. Poměrně rychle dosažitelnou oblastí Ostravska jsou Moravskoslezské Beskydy, jež spolu se sítí sportovních zařízení a turisticky značených tras nabízejí příležitosti letní i zimní turistiky. Podhůří i údolí řek pak skýtá výhodné podmínky zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku, agroturistiku a rybaření. Za aktivní účasti obcí se v regionu rozvíjí síť značených cyklistických stezek. Pro zimní sporty jsou oblíbená střediska Lysá Hora, Řeka, Solaň, Grúň, Javorový. Hřebenová cesta s krásnými výhledy vede k Lysé Hoře (1324m) i na Radhošť (1129m), bájemi opředený, se sochami pohanského boha Radegasta a slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Druhou oblastí jsou podbeskydské přehrady používané pro letní koupání. Jsou to především Těrlická na Stonávce a Žermanická na Lučině. Menšími jsou Olešná na stejnojmenné říčce a Baška na Baštici u Frýdku-Místku. Kromě těchto přehrad jsou v oblasti ještě další, ale ty neslouží pro rekreaci, ale jako zdroje pitné vody (Kružberská nádrž na Moravici, Morávka na Morávce a Šance na Ostravici). Lázeňství v regionu je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v lázních Darkov s rehabilitačním ústavem.. Od počátku 90. let existuje nové lázeňské sanatorium v Klimkovicích s architektonicky zajímavými budovami. Specifikem regionu jsou podmínky pro specifické formy turistiky (Technické muzeum automobilů v Kopřivnici, Vagonářské muzeum ve Studénce, Hornické muzeum v Ostravě – Petřkovicích, a jiné). V Ostravě a některých větších, zejména okresních městech jsou podmínky pro kongresovou turistiku. Celkově však úroveň restauračních a ubytovacích kapacit v regionu zejména v rekreačních oblastech neodpovídá mezinárodním standardům a vyžaduje jejich rozvoj a modernizaci.
V regionu je řada kulturně historických památek celostátního i mezinárodního významu a pořádá se řada významných tradičních kulturních akcí. Řada těchto památek však vyžaduje obnovu, což by zvýšilo zájem turistů o jejich návštěvnost.
Seznam podniků
Hutnický průmysl:
Válcovny plechu a.s. Frýdek-Místek – výroba neušlechtilých, ušlechtilých, legovaných, uhlíkových, pokovaných a speciálních plechů z nerezavějící oceli, plechů pro elektrotechniku; 2489 zaměstnanců 
Nová Huť a.s. Ostrava – koks a koksochemické výrobky, válcovaný materiál, tenkostěnné profily otevřené, bezešvé trubky, spirálově svařované trubky, strojírenské výrobky (důlní výstuže, železniční dvojkolí, silniční svodidla), odlitky ze šedé litiny, tvárné litiny a lité oceli, 12254 zaměst.
Vítkovice a.s. Ostrava - speciální ocele, trouby pro rozvody plynu a ropy, lodní plechy a lodní hřídele, zařízení pro povrchovou těžbu, jaderné elektrárny., 6953 zaměst.
Železárny a drátovny Bohumín a.s.- výroba litinových kotlů a radiátorů, železničních dvojkolí, válcované oceli, ocelových profilů, drátů a výrobků z nich, 5935 zaměst.
Jäkl Karviná a.s. – výroba ocelových trubek svařovaných a tenkostěnných ocelových profilů, 1300 zaměst.
Třinecké železárny a.s. – výroba hutních a slévárenských výrobků, předvalky a kontilisky, kolejnice, válcovaný drát, betonářská ocel, úhelníky, I a U profily, plochá a čtvercová ocel, kruhová ocel, tyče loupané, koks, stavební a žáruvzdorné hmoty, 7596 zaměst.
Strojírenský průmysl:
Hutní montáže Ostrava a.s.- montáže a generální opravy technologických zařízení, pronájem montážních mechanismů, výroba a montáž ocelových konstrukcí, 2100 zaměst.
Tatra Kopřivnice a.s- výroba nákladních automobilů
Autopal s.r.o. Nový Jičín; pobočka Rychvald- výroba osvětlovací techniky, výroba chladící techniky, výroba komponentů klimatizačních systémů, 3800 zaměst.
Arako spol. s.r.o. Opava- výroba armatur pro potr.a chem.průmysl, energetiku, petrochemii, vodárenství a jadernou energetiku
Ferram a.s., Opava- výroba důlního zařízení a silničních strojů, 120 zaměst.
Buzuluk a.s. Komárov – vývoj, výroba a prodej strojů a zařízení pro chemický, gumárenský a plastikářský průmysl, 1128 zaměst.
Ostroj Opava a.s. – výroba důlních strojů, zemědělských strojů, hydraulických mechanismů, válců a prvků, převodovek, vzduchových motorů, nářadí, nástrojů, 1200 zaměst.
HayesLemerz Autokola a.s. Ostrava – výroba a prodej diskových kol pro osobní automobil, 498 zaměst.
Romo a.s. Fulnek – výroba praček, 290 zaměst.
Ferrum a.s. Frýdlant – výroba a prodej strojů a zařízení pro hlubinné dobývání, strojů a zařízení nedůlního charakteru, ocelové konstrukce, 900 zaměst.
MSA a.s. Dolní Benešov – výroba armatur, čerpadel a investičních celků, 990 zaměst.
Brano a.s. Hradec nad Moravicí – výroba zámků, odlitků a zvedacích zařízení, 1100 zaměst.
D5 a.s. Třinec – komplexní služby v oblasti strojních, elektro a stavebních prací včetně ocelových konstrukcí, 1200 zaměst.
Kovona Karviná a.s. výroba vzduchotechniky, kovových regálů, trubkového lešení, ocelových zárubní, 
Marybell a.s. Oldřichovice – výroba televizorů
Třinecké železárny- strojírenská výroba a.s. – výroba náhradních dílů, strojních součástí, hutních válců, ocelových konstrukcí, zařízení pro hutní provozy a upevňování prvků železničních svršků, 1184 zaměst. Dotex spol s.r.o. – výroba odlitků z neželezných kovů, výroba kloboučnických, hydraulických strojů, strojů na výrobu tkaniček a kabelářských strojů, výroba náhradních dílů pro energetiku, hutě, doly teplárny a potravinářský průmysl.
NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou – výroba plechových komponentů
Elektroizol Bílovec – stavební ocel, pletivo, vrstvené izolanty, vytlačované plasty, svařované dráty, ochranné pracovní pomůcky
Chemický průmysl:
Balakom a.s. Opava – výroba barev, laků a barevných koncentrátů, 237 zaměst.
Galena a.s. Opava – výroba farmaceutických výrobků, kosmetických přípravků, galenických přípravků, tinktur a extraktů, 1188 zaměst.
Aliachem a.s. o.z. Moravské chemické závody – výroba hnojiv, organických a anorganických chemikálií, formaldehydových pryskyřic, formaldehydových lepidel, technických plynů a čistých chemikálií, 1164 zaměst.
Linaset a.s. Budišov nad Budišovkou – výroba výlisků z plastů, včetně montáže lisovacích forem, 295
Lachema a.s. Bohumín - průmyslové pigmenty (k barvení plastů a nátěrových hmot), chemikálie pro sklářský, hutní a textilní průmysl. Významná je výroba dezinfekčních, úklidových a bělících prostředků, stejně tak herbicidů a fungicidů. 
Optimit Odry - výrobky z technické pryže (nejrůznější hadice, výlisky, folie)
Biocel Paskov a.s. – výroba a prodej buničiny, 500 zaměstnanců
Ostravsko-karvinské koksovny a.s. – výroba slévárenského vysokopecního a otopového koksu a chemických derivátů, 1500 zaměst.
Potravinářský průmysl:
Pivovar Radegast a.s. Nošovice – výroba a prodej sladu, piva a krmiv, 993
Pivovar Ostravar Ostrava – výroba piva
Pivovar Zlatovar . Opava – výroba piva
Semag Havířov – výroba pekárenských a cukrárenských výrobků, 380 zaměst.
Masokombinát Martinov a.s. – zpracování masa, výroba masných výrobků, 1088 zaměst.
Bivoj a.s. Opava – výroba a prodej masných výrobků, 390 zaměst.
Moravské drůbežářské závody Promt a.s., Opava výroba a zpracování drůbeže, 1000 zaměst.
Mrazírny oceán a.s. Opava, výroba polotovarů, hotových jídel, 450 zaměst.
Beskyd Fryčovice a.s. – Nákup, skladování, úprava a prodej brambor a zeleniny, 260 zaměst.
Opavia Opava a.s. – výroba cukrovinek
Pekas Sviadnov – výroba cukrovinek
Walmark spol. s.r.o. – Výroba nealko nápojů, výroba a prodej farmacie, parafarmacie a kosmetiky, 400 zaměst.
Mlékárna Kunín a.s.- produkce mléka a mléčných výrobků
Textilní průmysl:
Slezan Frýdek-Místek a.s. výroba bavlněných přízí a tkanin, 2550 zaměst.
Lonka a.s. Příbor – výroba a prodej standardního punčochového zboží, mercerace a barvení přízí, 558 zaměst.
Pamela a.s. Nový Jičín.- výroba vlnařských výrobků. 
Lanex a.s.Bolatice - výroba stáčených a pletených lan, šňůr, motouzů. 
Hedva Vítkov - zpracovávání hedvábí. 
Tonak a.s. Nový Jičín - výroba klobouků

Úvod:
Ostravsko je pojem, jehož význam se nám nutně vybaví jako území obklopující město Ostravu. Pokud však máme toto území přesně vymezit, mohou nastat problémy. Území se v zásadě dají vymezovat podle hledisek jak krajinné, tak socioekonomické sféry. Pokud území vymezujeme podle kritérií fyzické geografie, např. z geomorfologického, geologického nebo klimatického hlediska, problémy nenastávají, neboť tato hlediska jsou jednoznačná. Složitější situace však nastává při vymezení území podle socioekonomických hledisek, neboť vymezení tohoto území je závislé především na funkčním využití a požadavcích praxe. Několik geografů a pracovišť územního plánování taková vymezení zpracovala, a třebaže se do určité míry, v důsledku rozdílných použitých kritérií, liší, vždy se promítají do sousedních okresů Ostravy, které ve větší či menší míře plní řadu funkcí zázemí Ostravy. V praxi tedy Ostravskou aglomeraci vymezujeme jako mimořádně urbanizované a industrializované území mezi Hlučínem, Bohumínem, Karvinou, Třincem, Frýdkem-Místkem a Ostravou. V současné době toto území zasahuje do okresů Ostrava, Opava, Nový Jičín, Karviná a Frýdek-Místek a proto z praktických důvodů budeme pracovat s těmito okresy. Zajímavostí regionu je skutečnost, historicky patří část ke Slezsku a část Moravě. Dnes jsou však hranice úplně setřeny, takže nemají, na rozdíl od minulosti, na vymezení regionu vliv.
Zákl. charakteristika regionu:
Ostrava je samozřejmě centrum Ostravska, nicméně do tohoto regionu dále patří okresy Karviná, Frýdek- Místek, Nový Jičín a Opava. Největší rozlohu má okres Frýdek-Místek- 1273 km2 a nejmenší Ostrava-214 km2. Celková rozloha regionu je 3 896 km2, což je 4,9% rozlohy České republiky. Co se týče celkového počtu obyvatel, tak nejvíce obyvatel má okres Ostrava a nejméně okres Nový Jičín. Celkem v roce 1998 žilo v regionu 1 179 161 osob, což je 11,5 % v rámci ČR 
Zemědělství
Zajímavá je také řeč tohoto regionu. Na Ostravsku se samohlásky hodně zkracují a více se používá ypsilon na úkor měkkého i. Velice svérázný je jazyk na Třinecku a Těšínsku, kde se míchá čeština s polštinou, a tamní obyvatelé tomuto jazyku říkají „po našyZemědělství je silně ovlivněno jednak přírodními poměry a jednak vlivy člověka na krajinu, jež způsobují, že zemědělství není v oblasti příliš rozšířeno, což dokazuje tabulka ekonomicky aktivních obyvatel, která říká, že v zemědělství pracuje o 3,8% méně ekonomicky činného obyvatelstva, než je celostátní průměr. Je to způsobeno tím, že velkou část okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín pokrývá pohoří Beskydy, které samozřejmě není pro zemědělství vhodné (pro rostlinnou výrobu) a tím, že rozsáhlé plochy mezi Ostravou a Karvinou jsou zdevastovány dolovou činností. I když v této oblasti se krajina díky rozsáhlé rekultivaci zlepšuje. Do řepařské výrobní oblasti patří pouze Opavsko. Celkově však převládá bramborářský a horský výrobní typ. Je dobré říci, že před rokem 1989, se i v těchto, pro zemědělství rostlinného typu nehostinných oblastech, rostlinná výroba také provozovala, nicméně pouze za cenu vysokých státních dotací. Po roce 1989 se horské a podhorské oblasti přeorientovaly na tradiční živočišnou výrobu.
Průmysl:
Průmysl na Ostravsku je nejrozvinutější a z hlediska celé republiky naprosto klíčový. Vždyť jenom 5 okresů, které region tvoří, měly v roce 1998 celých 14% tržeb celého státu.
Hutní:
Region je celostátním centrem hutní výroby a představuje 100 % výroby ČR surového železa, 92 % oceli a 98 % koksu. Nejdůležitější hutě jsou dva ostravské giganty Vítkovické železárny a Nová Huť 

Průmysl zpracování dřeva: Nejznámější pily jsou ve Starém Městě u Frýdku-Místku, Ostravici, Jablunkově a Šenově a Slezské Ostravě. Značné množství dřeva se zpracovává při stavebně-truhlářských výrobách: při zhotovování oken (Frýdek-Místek, Hlučín), dveří a zárubní (Ostrava, Budišov nad Budišovkou). Obrovské množství dřeva zpracovává Biocel Paskov a.s., největší výrobce buničiny u nás. Firma Model Obaly Opava a.s. vyrábí vlnité lepenky a obaly z nich. Vzhledem k vysoké koncentraci obyvatelstva do ostravské aglomerace má region významné postavení i v průmyslu stavebních hmot (vysoká spotřeba při výstavbě). Vysokopecní cement, využívající zčásti hutního odpadu, dodává cementárna v Ostravě-Kunčicích. Vápno se produkuje také ve Štramberku, odkud putuje do Vítkovických hutí. Tento důl bude ale asi brzy v rámci ochrany životního prostředí uzavřen. V Dětmarovích u Orlové a v Karviné jsou velké tepelné elektrárny, jinak spousta dolů a hutní podniky mají své vlastní elektrárny. Průmysl strojírenský, dřevozpracující a textilní zaujímá třetí místo v odvětví republiky. Z hlediska hrubé výroby oblasti je nejdůležitější hutnictví železa, průmysl paliv, strojírenství a potravinářský průmysl. Avšak v zaměstnanosti je pořadí takřka obrácené- nejvíce pracujících je zapojeno kromě infrastruktury v průmyslu strojírenském, dále v průmyslu potravinářském, hutnictví železa a paliv.
Rekreace a turistika:
Rekreace vzhledem ke své funkci upevňování zdraví a renovace duševních i fyzických sil vyžaduje vyhovující hygienické podmínky v přírodních složkách krajiny, což v oblastech s rozsáhlým průmyslem a hustým osídlením a mezi něž Ostravsko patří, naráží na značné problémy. Ale i přes tuto skutečnost máme na Ostravsku 2 oblasti, které jsou pro rekreaci často využívány. Poměrně rychle dosažitelnou oblastí Ostravska jsou Moravskoslezské Beskydy, jež spolu se sítí sportovních zařízení a turisticky značených tras nabízejí příležitosti letní i zimní turistiky. Podhůří i údolí řek pak skýtá výhodné podmínky zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku, agroturistiku a rybaření. Za aktivní účasti obcí se v regionu rozvíjí síť značených cyklistických stezek. Pro zimní sporty jsou oblíbená střediska Lysá Hora, Řeka, Solaň, Grúň, Javorový. Hřebenová cesta s krásnými výhledy vede k Lysé Hoře (1324m) i na Radhošť (1129m), bájemi opředený, se sochami pohanského boha Radegasta a slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Druhou oblastí jsou podbeskydské přehrady používané pro letní koupání. Jsou to především Těrlická na Stonávce a Žermanická na Lučině. Menšími jsou Olešná na stejnojmenné říčce a Baška na Baštici u Frýdku-Místku. Kromě těchto přehrad jsou v oblasti ještě další, ale ty neslouží pro rekreaci, ale jako zdroje pitné vody (Kružberská nádrž na Moravici, Morávka na Morávce a Šance na Ostravici). Lázeňství v regionu je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v lázních Darkov s rehabilitačním ústavem.. Od počátku 90. let existuje nové lázeňské sanatorium v Klimkovicích s architektonicky zajímavými budovami. Specifikem regionu jsou podmínky pro specifické formy turistiky (Technické muzeum automobilů v Kopřivnici, Vagonářské muzeum ve Studénce, Hornické muzeum v Ostravě – Petřkovicích, a jiné). V Ostravě a některých větších, zejména okresních městech jsou podmínky pro kongresovou turistiku. Celkově však úroveň restauračních a ubytovacích kapacit v regionu zejména v rekreačních oblastech neodpovídá mezinárodním standardům a vyžaduje jejich rozvoj a modernizaci.
V regionu je řada kulturně historických památek celostátního i mezinárodního významu a pořádá se řada významných tradičních kulturních akcí. Řada těchto památek však vyžaduje obnovu, což by zvýšilo zájem turistů o jejich návštěvnost.
Seznam podniků
Hutnický průmysl:
Válcovny plechu a.s. Frýdek-Místek – výroba neušlechtilých, ušlechtilých, legovaných, uhlíkových, pokovaných a speciálních plechů z nerezavějící oceli, plechů pro elektrotechniku; 2489 zaměstnanců 
Nová Huť a.s. Ostrava – koks a koksochemické výrobky, válcovaný materiál, tenkostěnné profily otevřené, bezešvé trubky, spirálově svařované trubky, strojírenské výrobky (důlní výstuže, železniční dvojkolí, silniční svodidla), odlitky ze šedé litiny, tvárné litiny a lité oceli, 12254 zaměst.
Vítkovice a.s. Ostrava - speciální ocele, trouby pro rozvody plynu a ropy, lodní plechy a lodní hřídele, zařízení pro povrchovou těžbu, jaderné elektrárny., 6953 zaměst.
Železárny a drátovny Bohumín a.s.- výroba litinových kotlů a radiátorů, železničních dvojkolí, válcované oceli, ocelových profilů, drátů a výrobků z nich, 5935 zaměst.
Jäkl Karviná a.s. – výroba ocelových trubek svařovaných a tenkostěnných ocelových profilů, 1300 zaměst.
Třinecké železárny a.s. – výroba hutních a slévárenských výrobků, předvalky a kontilisky, kolejnice, válcovaný drát, betonářská ocel, úhelníky, I a U profily, plochá a čtvercová ocel, kruhová ocel, tyče loupané, koks, stavební a žáruvzdorné hmoty, 7596 zaměst.
Strojírenský průmysl:
Hutní montáže Ostrava a.s.- montáže a generální opravy technologických zařízení, pronájem montážních mechanismů, výroba a montáž ocelových konstrukcí, 2100 zaměst.
Tatra Kopřivnice a.s- výroba nákladních automobilů
Autopal s.r.o. Nový Jičín; pobočka Rychvald- výroba osvětlovací techniky, výroba chladící techniky, výroba komponentů klimatizačních systémů, 3800 zaměst.
Arako spol. s.r.o. Opava- výroba armatur pro potr.a chem.průmysl, energetiku, petrochemii, vodárenství a jadernou energetiku
Ferram a.s., Opava- výroba důlního zařízení a silničních strojů, 120 zaměst.
Buzuluk a.s. Komárov – vývoj, výroba a prodej strojů a zařízení pro chemický, gumárenský a plastikářský průmysl, 1128 zaměst.
Ostroj Opava a.s. – výroba důlních strojů, zemědělských strojů, hydraulických mechanismů, válců a prvků, převodovek, vzduchových motorů, nářadí, nástrojů, 1200 zaměst.
HayesLemerz Autokola a.s. Ostrava – výroba a prodej diskových kol pro osobní automobil, 498 zaměst.
Romo a.s. Fulnek – výroba praček, 290 zaměst.
Ferrum a.s. Frýdlant – výroba a prodej strojů a zařízení pro hlubinné dobývání, strojů a zařízení nedůlního charakteru, ocelové konstrukce, 900 zaměst.
MSA a.s. Dolní Benešov – výroba armatur, čerpadel a investičních celků, 990 zaměst.
Brano a.s. Hradec nad Moravicí – výroba zámků, odlitků a zvedacích zařízení, 1100 zaměst.
D5 a.s. Třinec – komplexní služby v oblasti strojních, elektro a stavebních prací včetně ocelových konstrukcí, 1200 zaměst.
Kovona Karviná a.s. výroba vzduchotechniky, kovových regálů, trubkového lešení, ocelových zárubní, 
Marybell a.s. Oldřichovice – výroba televizorů
Třinecké železárny- strojírenská výroba a.s. – výroba náhradních dílů, strojních součástí, hutních válců, ocelových konstrukcí, zařízení pro hutní provozy a upevňování prvků železničních svršků, 1184 zaměst. Dotex spol s.r.o. – výroba odlitků z neželezných kovů, výroba kloboučnických, hydraulických strojů, strojů na výrobu tkaniček a kabelářských strojů, výroba náhradních dílů pro energetiku, hutě, doly teplárny a potravinářský průmysl.
NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou – výroba plechových komponentů
Elektroizol Bílovec – stavební ocel, pletivo, vrstvené izolanty, vytlačované plasty, svařované dráty, ochranné pracovní pomůcky
Chemický průmysl:
Balakom a.s. Opava – výroba barev, laků a barevných koncentrátů, 237 zaměst.
Galena a.s. Opava – výroba farmaceutických výrobků, kosmetických přípravků, galenických přípravků, tinktur a extraktů, 1188 zaměst.
Aliachem a.s. o.z. Moravské chemické závody – výroba hnojiv, organických a anorganických chemikálií, formaldehydových pryskyřic, formaldehydových lepidel, technických plynů a čistých chemikálií, 1164 zaměst.
Linaset a.s. Budišov nad Budišovkou – výroba výlisků z plastů, včetně montáže lisovacích forem, 295
Lachema a.s. Bohumín - průmyslové pigmenty (k barvení plastů a nátěrových hmot), chemikálie pro sklářský, hutní a textilní průmysl. Významná je výroba dezinfekčních, úklidových a bělících prostředků, stejně tak herbicidů a fungicidů. 
Optimit Odry - výrobky z technické pryže (nejrůznější hadice, výlisky, folie)
Biocel Paskov a.s. – výroba a prodej buničiny, 500 zaměstnanců
Ostravsko-karvinské koksovny a.s. – výroba slévárenského vysokopecního a otopového koksu a chemických derivátů, 1500 zaměst.
Potravinářský průmysl:
Pivovar Radegast a.s. Nošovice – výroba a prodej sladu, piva a krmiv, 993
Pivovar Ostravar Ostrava – výroba piva
Pivovar Zlatovar . Opava – výroba piva
Semag Havířov – výroba pekárenských a cukrárenských výrobků, 380 zaměst.
Masokombinát Martinov a.s. – zpracování masa, výroba masných výrobků, 1088 zaměst.
Bivoj a.s. Opava – výroba a prodej masných výrobků, 390 zaměst.
Moravské drůbežářské závody Promt a.s., Opava výroba a zpracování drůbeže, 1000 zaměst.
Mrazírny oceán a.s. Opava, výroba polotovarů, hotových jídel, 450 zaměst.
Beskyd Fryčovice a.s. – Nákup, skladování, úprava a prodej brambor a zeleniny, 260 zaměst.
Opavia Opava a.s. – výroba cukrovinek
Pekas Sviadnov – výroba cukrovinek
Walmark spol. s.r.o. – Výroba nealko nápojů, výroba a prodej farmacie, parafarmacie a kosmetiky, 400 zaměst.
Mlékárna Kunín a.s.- produkce mléka a mléčných výrobků
Textilní průmysl:
Slezan Frýdek-Místek a.s. výroba bavlněných přízí a tkanin, 2550 zaměst.
Lonka a.s. Příbor – výroba a prodej standardního punčochového zboží, mercerace a barvení přízí, 558 zaměst.
Pamela a.s. Nový Jičín.- výroba vlnařských výrobků. 
Lanex a.s.Bolatice - výroba stáčených a pletených lan, šňůr, motouzů. 
Hedva Vítkov - zpracovávání hedvábí. 
Tonak a.s. Nový Jičín - výroba klobouků

Hodnocení: 2.6/5 (62 hlasů)

Komentáře (1)

Napsal: | 7.3.2011 18:15 | Odpovědět

Děkuji,velmi podrobné. Referát zde nalezený mi vylepšil známku ze zeměpisu. Dík moc... :-) :-D *YES* *LOL*

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !