Živnostenské právo

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:06 | 0 komentářů | Přečteno: 3542 krát

Živnostenské právo může být považováno za součást práva správního, teorie jej však může chápat i jako samotné odvětví práva.
Živnostenské právo je tvořeno právními předpisy, které upravují živnostenské podnikání a oprávnění k provozování živnosti. Nejvýznamnější prameny živnostenského práva jsou zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
Za živnost je považována soustavná činnost, kterou na základě živnostenského oprávnění provozuje fyzická nebo právnická osoba za účelem dosažení zisku a to na vlastní odpovědnost. Některá podnikání, která se svým charakterem velmi podobají živnostem, jsou upravena zvláštními zákony. Týká se to zejména advokátů, notářů, tlumočníků, lékařů, uměleckých a vědeckých pracovníků apod.
Živnosti lze dělit podle předmětu podnikání na obchodní (koupě a prodej zboží, pronájem motorových vozidel a jiného průmyslového zboží), výrobní (výroba, montáž, servis výrobků) a poskytujících služby (opravy a úpravy věcí, přepravní služby, zprostředkovatelské služby apod.).
Důležité je členění živností na ohlašovací a koncesované. Koncesované živnosti mohou provozovat osoby, které na základě žádosti obdrží koncesní listinu od živnostenského úřadu.
Ohlašovací živnosti mohou pak provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrží živnostenský list vydaný živnostenským úřadem. Mezi ohlašovanými živnostmi pak rozlišujeme tzv. řemeslné, k jejichž provozování je třeba prokázání odborné způsobilosti získané vyučením v oboru a praxí, dále pak vázané, kde je podmínkou odborná způsobilost získaná jiným způsobem a konečně volné, kde se průkaz odborné způsobilosti nevyžaduje. Živnostenský zákon obsahuje seznam koncesovaných živností a živností ohlašovacích a řemeslných. U jednotlivých živností jsou pak uvedeny podmínky jejich provozování, zejména pak vyžadovaný stupeň odbornosti žadatele a způsob jejího prokázání.
Provozovatelem živnosti (živnostníkem) může být pouze zletilý občan, který je plně způsobilý k právním úkonům a prokáže svoji bezúhonnost (výpisem z Rejstříku trestů). U koncesované a ohlašovací řemeslné a vázané živnosti musí navíc prokázat požadovaný stupeň odbornosti. Provozuje-li živnost právnická osoba, pak výše uvedené podmínky musí splňovat její odpovědný zástupce, který je za provoz živnosti odpovědný. Není vyloučeno, aby jeden podnikatel provozoval více činností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění.
Živnostenská provozovna musí být způsobilá k provozu nejen podle podmínek stanovených živnostenským úřadem, musí vyhovovat dále předpisem stavebním, hygienic-kým, bezpečnostním apod. Musí být také označena obchodním jménem. Zde je třeba zdůraznit velmi důležitou skutečnost. Fyzická osoba jako podnikatel – živnostník vystupuje v právních vztazích pod svým jménem a jako takový je subjektem práva. Obchodní jméno jej pouhý název či označení, které nečiní z podnikatele právnickou osobu (obchodní společnost). 
tak subjektem práva je Jana Tomanová, majitelka fy „Léto“, nikoliv však fa „Léto“, zastoupe-ná majitelkou Janou Tomanovou.
Živnostníkům předpisy ukládají řadu povinností, např. označení nabízeného zboží cenovkami, umožnění zákazníkovi ověření správnosti účtovaných cen a správnosti vážení a měření zboží, vydávání dokladů o zakoupení zboží nebo o poskytnutí služby, prokazování původu a způsobu nabytí zboží kontrolorům, vedení řádného účetnictví, dodržování hygienických zásad, ochranu životního prostředí apod.
Živnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele, zánikem právnické osoby a také uplynutím doby, pokud byly živnostenský list či koncesní listina vydány na dobu určitou. Živnostenský úřad může zrušit vydané živnostenské oprávnění na žádost podnikatele, který již nehodlá dále živnost provozovat, ale také z vlastního podnětu, pokud podnikatel nesplňuje nebo nedodržuje stanovené podmínky provozování živnosti. Učiní tak i tehdy, byl-li podnikatel odsouzen k trestu zákazu činnosti týkajícímu se provozování živnosti nebo byl-li prohlášen konkurz (úpadek) na majetek podnikatele.
Živnostenskou správu vykonávají Živnostenský úřad České republiky, okresní živnostenské úřady a obecní živnostenské úřady. Ty především vydávají koncesní litiny a živnostenské listy a kontrolují dodržování podmínek živnostenského podnikání. Vedou také živnostenské rejstříky, v nichž jsou zapsáni podnikatelé, kteří vykonávají živnosti v příslušném územní obvodu. 
Pracovníci živnostenských úřadů mají právo vstupovat do živnostenských provozoven za účelem kontroly, mají právo za tím účelem požadovat potřebné doklady a vysvětlení. Za porušování předpisů upravujících živnostenské podnikání jsou oprávněni ukládat sankce, např. pokuty.

Hodnocení: 2.6/5 (45 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !