ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 21:57 | 0 komentářů | Přečteno: 2435 krát

Právo - soubor norem,které vydává stát v písemné formě.Tyto normy jsou závazné pro jednotlivce i spole-

čnost jako celek.Zachování těchto norem je garantováno st. autoritou.Soubor chování,jimiž se řídí 

lidská společnost.

- Státem vytvořené /systém příkazů,pravomoc tyto příkazy dávat,mít prostředky vynutit právo/

Státem nevytvořené/morální/,není trestané. 33257pts12lyx7y 

- v objektivním slova smyslu/souhrn právních norem dané státem,platné právo určitého státu/

v subjektivním slova smyslu/míra a způsob možného chování jednotlivce,zda využije svá práva.

- Veřejné/upravuje vztahy mezi fyz. a práv.osobami na straně jedné a státem na straně druhé.Ty- 

pické je nerovné postavení,stát je vždy nadřazený.Právo ústavní,trestní,finanční a správní/ ty257p3312lyyx 

- Soukromé/upravuje vztahy mezi fyz. a práv. osobami navzájem.Právní vztah subjektů je rovno-

cenný.Právo občanské,obchodní a rodinné/

Právní řád

- soubor všech právních norem,je uspořádán stupňovitě podle důležitosti jednotlivých právních 

norem/právní síla/

Právní normy

jsou všeobecně závazná pravidla chování,.Dodržování je vynutitelné státní mocí

Znaky právních norem

1.všeobecná závaznost / bezvýhradně závazné pro každého,vztahuje se na osoby.../

2.vynutitelnost právní normy / donutí osoby je dodržovat /

3.písemná forma / zveřejnění v publikacích,pro veřejnost /

4.normativnost / upraveno normativním způsobem prostřednictvím : příkazů / např.povinnost zaplatit daně / zákazů /zakazují urč.činnost,např.uzavírání kartel.dohod / povolení

Působnost právní normy

tzn.v jakém rozsahu lze aplikovat právní normy na konkrétní případy / tj.osoby,prostor,čas,věc /

a) osobní působnost - kterých osob se týká

b) prostorová - v jakém prostoru,území platí

c) časová - časové rozmezí / období účinnosti / právní normy

d) věcná - čeho se týká

ad a) všechny osoby na území ČR podléhají čes. práv.řádu /češi,cizinci,bez určení / a právní normy se jich, tedy týkají.Češi mimo území ČR se mohou v cizině dožadovat svých práv prostřednictvím velvyslanectví / př.manželství /

Práv.norma se vztahuje na urč.skupiny a na jiné se nevztahuje / př.prac.předpisy se týkají zaměstnance a zaměstnavatele,stavovské pak lékařů,advokátu.../

Práv.subjektivita -způsobilost mít práva a povinnosti ( vzniká narozením ) Nasciturus - ditě nenarozené,ale počaté ( může dědit )

Způsobilost k práv.úkonům - způsobilost svým jednáním zakládat,měnit nebo rušit právní vztahy

*od 15 let - z hlediska prac.práva

*od 16 let - z hlediska soudního souhlasu ( vdát se )

*od 17 let - branná povinnost

*od 18 let - v plném rozsahu

Imunita - na určitý okruh osob se p.n.nevztahuje / poslanci /

ad b) v ČR na celém území,včetně vzdušného prostoru a pod povrchem.Na palubách lodí i letadel registrovaných v ČR. 

Omezená prostorová působnost - obecní vyhlášky,omezuji se na obec.

Platnost , účinnost a zánik právní normy

platnost = norma se stala součástí čes.práv.řádu.Aby se tak stalo musí se :

1.norma splňuje předepsané

2.vydána kompetentním orgánem

3.oficiálním zp. vyhlášená / publik. ve sb. Zákona nebo v případě obecní vyhlášky 15 dní vyvěsená na obec. úřední desce /

Čili, norma byla vytvořená předepsaným zp. ,příslušným právním orgánem a stala se součásti právního řádu.

Účinnost = schopnost práv.norem vyvolávat účinky sledované zákonodárcem : s okamžitou účinností / dnem vyhlašení / s pozdější účinností / k určitému dni / a přímo ze zákona /15 dnem po vyhlášení / „vacatio“

Datum je obsaženo v textu p.n. / př. Platnost nabývá dnem..../ 

Mezi dobou platnosti a účinností je doba potřebná k vstřebání pro veřejnost „ Vacatio legis „ (prázdniny zákona)

Zánik

1.uplynutí doby po kterou norma platila / málo obvyklé /

2.zrušení jedné normy druhou / DEROGACE /

3.změna některých ustanovení / NOVELIZOVÁNÍ /

Prameny práva

zdroje ze kterých právo čerpáme

zdroje ve kterých je platné právo obsažené

1.normativní právní akty

2.právní obyčeje

3.soudní precedenty

4.normativní smlouvy

ad 1) výsledky činností právních orgánů,mají různou konkrétní podobu,reprezentují psané právo / zákony,vyhlášky,nařízení vlády.../Rozlišujeme prvotní normativ.akty - ústava,ústavní zákony,zákony a zákonodárná opatření senátu. A druhotné normativ.akty -nařízení vlády,vyhlášky ministerstev a jiných ústř.orgánů,obecně závazné vyhlášky zastupitelstev.

VZTAH MEZI PRVOTNÍMI A DRUHOTNÝMI NORMATIV.AKTY spočívá v odvození druhotných od prvotních.Druhotné jsou konkrétní,rozvedené a seřazené podle právní síly /vlastnost,která určuje její místo v hierarchii práv.řádu / A to tak : Ústava a ostatní zákony

zákony a zákonná opatření senátu

nařízení vlády

vyhlášky ministerstev

obecně závazné vyhl.zastupitelstev.

 

ad 2) reprezentují právo obyčejové,nepsané

Nejsou vytvářeny činností st.org.,vznikly spontánním dodržováním urč.zvyklostí na urč.území / nejstarší právo /Aby se z obyčeje stala součást práv.řádu : dlouhodobé faktické zachování

obsah obyčeje musí být zřejmý,jasný a určitý

uznán lidmi st.orgánů,sami jej aplikují a k jeho splnění vyžadují 

nařízení

ad 3) reprezentují právo soudcovské,jsou vytvářený soudy a soudci

Precedent je první rozhodnutí ve věci nebo případu,který není dosud upravený práv.normou.Toto rozhodnutí se do budoucna stává závazné a obdobné případy musí být řešeny shodně /vzor /

ad 4) reprezentují právo smluvní

SMLOUVA = shodný projev vůle dvou nebo více stran.Ne každá smlouva je normativní / př.kupní /

Normativní a tedy pramenem práva je smlouva,která : má obecnou platnost

- závazným způsobem upravuje urč.skup.práv.vztahu 

stejného druhu a týkají se blíže neurčeného počtu subje-

ktů nebo osob

- typickým příkl.normativní sml. Jsou MEZINÁRODNÍ 

SMLOUVY a v ČR pak KOLEKTIVNÍ SLOUVA

Prameny práva platné v ČR :

1.skupina : normativní právní akty tj.zákony včetně zák.opatř.senatu /vyjím.př.doba kdy je rozpuštěná posl.sněm.ve věcech, které nesnesou odkladu.Pozbývají platnosti pokud nejsou na 1 schůzi,nově zvolené sněmovny schválena/ a nařízení vlády,vyhlášky ministerstev a jiných správ.org. a samostatné vyhlášky samosprávných celků

2.skupina : normativní smlouvy mezinárodní,schválené parlamentem,ratifikované a vyhkášené ve Sb.zákonů.

Pak součásti čes.práv. řádu bezprostředně závazná a má přednost před tzv.běžným zákonem.

/posl.pramen NÁLEZY ÚST.SOUDU nejsou jednoznačné,jde o rozhodnutí platné pro všechny orgány a vyhlašuje se ve Sb.zákonů/

Systém práva

mluvíme-li o systému práva máme na mysli vnitřní strukturu právního řádu,tj.vzájemné vazby mezi celkem a jeho jednotlivými částmi a jeho částmi navzájem.Systém práva vyjadřuje vnitřní jednotu různorodých práv.norem daného státu.Rozlišujeme vnitřní a vnější členění

vnější členění

právo je teritoriálně vázano,platí na území urč. státu.Systém práva odpovídá vždy danému typu práva,i když jeho konkrétní podobu ovlivňují specifické třídní poměry a rozvoj společenských vztahů v té které zemi.

Práva jednotlivých státu se liší,přesto můžeme vysledovat shodné rysy a prvky.

systém kontinentální

systém angloamerický

systém islámský

ad a) kontinentální - systém psaného práva,který se vyvinul v kontinentální Evropě zejm.na základě římského práva.Hl.pramenem je zákon-normativní právní akt.Obyčeje mají malý význam a precedenty nejsou,v zásadě uznány za pramen práva.

ad b) angloamerický - systém práva,zejm.soudcovského,který se vyvinul na základě anglického obecného práva.Kromě závazného rozhodnutí soudu (precedens ) zná i prameny psaného práva (zejm.zákon).Anglie,USA,Kanada,Austrálie

ad c) islámský - historicky nejmladší,úzce spojen s náboženstvím.Univerzální systém chování tzv.ŠÁRIA (dílem boží) soustava pravidel chování vypracován islámskými učenci.Zásada neměnnosti.

Vnitřní členění

veřejné

soukromé

ad a) upravuje vztahy mezi PO a FO na straně jedné a státem na straně druhé.Typické je nerovné postavení,stát je vždy nadřazený /právo ústavní,finanční,správní a trestní /

ad b)upravuje vztah mezi PO a FO navzájem.Subjekty mají rovné postavení /právo občanské,obchodní,rodinnéZÁKLADNÍ POJMY PRACOVNÍHO PRÁVA

Pracovní pravo : jedno z odvětví čes.právního řádu,reguluje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.Zákl. pramenem je Zákoník práce ,zákon o zaměstnanosti,o kolektivním vyjednávání,o mzdě.

Smyslem smluv je zajistit zaměstnanci co nejlepší podmínky.

Vnitropodnikové normativní akty : vnitřní předpisy,které si vydává sám zaměstnavatel a slouži k podrobnější úpravě toho,k čemu jej zavazuje Zákoník práce.Vztahuje se k tomu zaměstnavateli,který je vydává /prac.řád,bezpečnostní pravidla,vnitřní mzdové předpisy/

Mezinárodní smlouvy : jsou dvoustranné /ČR a jiný stát/ Osoba,která se nechá zaměstnat v cizí zemi má stejná práva na pracovní podmínky jako zaměstnanec „domácí“.

Mezinár.úmluvy org.práce : zabývá se problematikou pracovního a sociálního práva,pracovněprávní smlouvy a věci řeší a reguluje do dvou skupin :

tzv.individuální pracovně právní vztahy - zaměstnavatel a konkrétní zaměstnanec /prac.poměr/

a kolektivní - zaměstnavatel a kolektiv zaměstnanců,reprezentován odborovou org.

Smyslem vztahů je zabezpečovat co nejlepší prac. a plat. podmínky.

Zaměstnavatel : PO nebo FO,která zaměstnává jiné FO v pracovněprávních vztazích.Zaměstnavatel v těchto vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost,která z těchto vztahů vyplývá.

Jménem zaměstnav.je schopen a oprávněn jednat : FO /živnostník/ osobně a sám.PO /firma,as.,spol.s.r.o,instituce/ jedná statutární orgán /předseda,jednatel,ředitel.../ Vedle statut.org.může jednat na základě pověření kdokoliv.

Zaměstnanec : 1.dosažení věku 15 let

2.dokončení pov.šk.docházky

Vyjímku tvoří osoby pomocné školy po dosažení 14 let, a v případě zaměstnání pro jehož výkon je nutné podepsat hmotnou odpovědnost dosažení 18 let.

Vznik pracovního poměru

1.pracovní smlouva

2.jmenování do funkce

3.volba

ad 1. V obsahu pracovní smlouvy rozlišujeme 

podstatné náležitosti : a)druh práce /určení rozsahu práce,která bude vykonávaná a konkrétně 

ať je zřejmé co může zaměstnavatel chtít,většinou doplněné prac.náplní/

místo výkonu práce /adresa pracoviště/

datum,kterým prac.poměr vzniká /není důležité datum o podpisu,ale

tohle/

a doplňující náležitosti /pokud chybí,nic se neděje/.Pokud chybí podst. nál.- je smlouva neplatná.

ad 2. Týká se pouze vedoucích zaměstnanců,jimž jmenováním vzniká prac.poměr

ad.3 Týká se vedoucích zaměstnanců.Málo běžné.

Délka trvání pracovního poměru

na dobu URČITOU a NEURČITOU.Pokud v kontextu smlouvy uvedená doba chybí,bere se to jako doba neurčitá.

U doby URČITÉ je zákonem stanovené omezení s kým ji nelze sjednat :

absolventi škol

mladiství 15-18

stanovené kol.smlouvou /urč.profese,věk apod./

Ujednání o zkušební době

k ověření zda prac.vztah vyhovuje.Pokud ne,je možné jej snadno ukončit.Zkuš.doba se sjednává max na 3měsíce.Pokud je sjednána na dobu kratší,nelze pak tuto dobu prodloužit.Musí být sjednána v souvislosti s uzavřením prac.smlouvy.Smlouva se zhotovuje 2x,pro zaměstnance i zaměstnavatele.Ústně lze sjednat smlouvu jen u poměru kratšího než 1 měsíc.

Změna pracovního poměru

- mění se ujednání v prac.smlouvě,nebo se nová ujednání ke smlouvě přidávají.

DOHODA je nejjednoduchší ,mohou ji navrhnout oba 

ze strany zaměstnavatele PŘEVEDENÍ na jinou práci,mění se druh práce oproti původnímu ujednání /musí být důvody a předpoklad souhlasu zaměstnance.Bez event.souhlasu nelze./

Pracovní cesta

dočasné plnění prac.úkolu mimo sjednané místo výkonu práce.Sjednává se v prac.sml.

Změna zaměstnavatele

/fuze,převod.../ Práva a povinnosti z prac.poměrů přebírá nový zaměstnavatel.

Ukončení pracovního poměru 

1.Dohoda o rozvázání pracovního poměru /jde o oboustranný úkon,musí obsahovat den kdy má prac.poměr končit.Důvody se uvádí jen na výslovné přání zaměstnance a pak je zaměstnavatel nucen je specifikovat./

2.Výpověď ze strany jednoho nebo druhého.Písemnou formou,prokazatelně doručená adresátovi nejlépe proti podpisu,event. před svědky.Po podání výpovědi „běží“ výpovědní doba 2 měsíce,teprve pak je poměr ukončen.Pokud je výpověď z tzv.organizač.důvodu pak je výp.doba 3 měsíce,počítáme od prvního dne násl.měsíce.

Důvody : zaměstnanec může a nemusí.Zaměstnavatel jen ty,které stanoví Zákoník práce a to :

organizační - ruší, nebo přemisťuje se část nebo celý podnik.

nadbytečnost v souvislosti se změnou úkonů zaměstnance.

Snižování stavů zaměstnanců za účelem zvyšování kvality práce.Zdrav.stav zaměstnance,neuspokojivé prac.výsledky,nesplňování předpokladů pro výkon práce,porušení prac.kázně

3.Okamžité zrušení pracovního poměru jeden nebo druhý.Vyjímečně,sankční charakter - za závažné protiprávní jednání druhé strany,písemně s prokázáním o doručení adresátovi.Důvody uvádí obě strany,jsou dané Zákoníkem práce. 

ZAMĚSTNAVATEL -zaměstnanec odsouzen k trestu odnětí svobody delší 1 roku nepodm.

-odsouzen za trestní čin při plnění úkolu alespoň k 6 měs.nepodm.

-zvlášť hrubé porušení prac.kázně /absence,alkohol...../

ZAMĚSTNANEC - na základě lék.posudku nemůže vykonávat svou práci a zaměstnavatel ho do 15 dnů od předložení onoho posudku nepřevedl na jinou,vhodnou práci.

- skutečnost,že zaměstnanci nebyla vyplacená mzda,nejpozději do 15 dnů od výplatního termínu.

4.Zrušení pracovního poměru ve zkušební době kdykoliv,oba,písemně,alespoň 3 dny před vypršením zkušební lhůty /není nutné,nejsou sankce/

5.Skončení pracovního poměru uplynutím doby - prac.smlouva byla sjednána na dobu určitou.

6.Smrt zaměstnance

Hodnocení: 2.7/5 (30 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !