Výchova dětí

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:01 | 0 komentářů | Přečteno: 2625 krát

- rodiče mají právo se s dětmi stýkat
- mají právo určit místo jejich pobytu
- vybrat jim povolání v souladu s jejich zájmy
- výkonem práva jsou i rázná výchovná opatření vůči dítěti, které nejsou zákonem upravena, ale vyplývají z práv rodičů
- narozením dítěte vzniká rodičům vyživovací povinnost, podle svých možností a schopností

OSVOJENÍ DÍTĚTE
- péči o dítě, o které se z různých důvodů nestarají rodiče má na starosti stát
- tyto děti se umisťují do domácností shodných a ochotných fyzických osob; do státních, církevních a jiných výchovných zařízení

OSVOJENÍ
- je přijetí cizího dítěte za vlastní
- rozhoduje oněm soud na návrh osvojitele
- může se uskutečnit, jestliže jsou zákonem stanovené podmínky

PODMÍNKY OSVOJENÍ
- zletilost osvojence, přiměřený věkový rozdíl mezi osvojitelem a osvojencem
- dobrý zdravotní stav osvojitele a osvojence
- přivolání rodičů osvojovaného dítěte=> jejich přivolení není nutné, jestliže neprojevili nejméně po dobu 6 měsíců o své dítě opravdový zájem=> předali souhlas k osvojení dítěte bez vztahu k určitému osvojiteli 
- společnými osvojiteli mohou být pouze manželé

DRUHY OSVOJENÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA
- rozlišujeme: - zrušitelné
- nezrušitelné

1) NEZRUŠITELNÉ:
- osvojované dítě musí být starší než 1 rok a takto mohou osvojovat buď manželé nebo 1 z manželů, který žije v manželství a rodičem osvojovaného dítěte
- vyjímečně může osvojit osamělá osoba, jestliže jsou předpoklady, že toto osvojení bude plnit své společenské poslání
- osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem právní vztah jaký mezi rodiči a dětmi
- zanikají příbuzenské vztahy k jeho původní rodině, dítě dostává příjmení osvojitele a vstupuje do příbuzenského vztahu k osvojiteli a k jeho příbuzným

2) ZRUŠITELNÉ:
- může jej zrušit soud jen z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele
- po dosažení zletilosti osvojence lze osvojení zrušit také dohodou mezi osvojitelem a osvojencem=> tato dohoda musí být sepsána soudem

PĚSTOUNSKÁ PÉČE
- může být poskytována dětem, jejichž výchova u rodičů není zajištěna z dlouhodobých příčin
- je dočasná a nemění se příjmení ani příbuzenský vztah
- vzniká rozhodnutím soudu a zaniká dosažením zletislosti dítěte
- pěstoun dostává příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu za výkon pěstounské péče

DOMĚNKY OTCOVSTVÍ
- popřít otcovství lze jen na základě vyvratitelných domněnek:

1) – narodí-li se dítě provdané ženě, považuje se za otce manžel matky, jestliže se narodilo v době od vzniku manželství do 300ho dne po jeho zániku nebo prohlášení za neplatné
2) – není-li otcovství určeno podle 1 domněnky považuje se za otce muž určený souhlasným prohlášením obou rodičů
- prohlášení je nutné učinit souhlasně před úřadem pověřeným vést matriku nebo před soudem; takto lze učinit prohlášení o otcovství i k dítěti nenarozenému
· - jestliže nebylo určeno otcovství souhlasným prohlášením rodičů, může jak matka tak i dítě navrhnout, aby otcovství určil soud
· - pak se uplatňuje TŘETÍ VYVRATITELNÁ DOMĚNKA:
3) – není-li otcovství určeno podle 2 domněnky, může o něm rozhodnout soud – ten na základě důkazů určí otcem muže, který měl s matkou dítěte pohlavní styk v době od které do narození dítěte neuplynulo méně než 180 dní a více než 300 dní, jestliže otcovství nevylučují závažné okolnosti

POPŘENÍ OTCOVSTVÍ MANŽELA MATKY
Návrh může podat: 1. – matka do 6 měsíců od narození dítěte 
2.- manžel 6 měsíců ode dne, kdy se o narození dozvěděl
3. – opatrovník do 6 měsíců od narození dítěte, pokud o narození dítěte 
věděl
4. – předchozí manžel do 6 měsíců od pravomocného rozhodnutí o 
popření otcovství pozdějšího manžela

POPŘENÍ OTCOVSTVÍ SOUHLASEM RODIČŮ
- návrh může podat, kterýkoliv z rodičů za stejných podmínek jako popření manžela matky (6 měsíců)

Hodnocení: 3.2/5 (46 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !