Systém práva a jeho realizace v ČR

Autor: Jan Morávek | 3.10.2010 00:15 | 0 komentářů | Přečteno: 3331 krát

rávo je systém předpisů, podle kterých se řídí a organizuje život lidské společnosti.
Každý předpis se skládá z právních norem = všeobec. závazné pravidlo pro chování lidí vydané státem v předepsané formě, jehož dodržování je vynutitelné státní mocí a porušování sankcionovatelné.
Právní řád = souhrn všech právních předpisů ve státě
Sestupná teorie právního řádu:
1. předpisy zákonné
a) ústava a ústavní zákony
b) zákony a zákonná opatření
2. předpisy podzákonné: podrob. rozvádějí obsah zákonů:
a) vládní nařízení
b) vyhlášky ministerstev
c) vyhlášky nižších stát. orgánů
Účastníky právních vztahů jsou fyzické osoby(občané) a právnické osoby(uměle vytvořené orgány).
Fyzické osoby – dvojí právní způsobilost: právní subjektivita, způsob. k právním úkonům
Právní systém: obsahové uspořádání právního řádu
Ř právo veřejné – předpisy vydané v zájmu celé společnosti
p. ústavní, správní, trestní, sociálního zabezpečení, finanční, živnostenské
Ř právo soukromé – ochrana zájmu jednotlivců, na základě rovnosti účastníků
p. občanské, obchodní, rodinné, pracovní

Veřejné právo
1. Ústavní právo
2. Správní právo – právní předpisy o výkonné státní moci a o veřejné správě a o územní samosprávě
3. Trestní právo – souhrn právních norem o trestání fyzických osob za trestné činny
Ř trestní p. hmotné – vymezuje, co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají
Ř trestní p. prosení – upravuje postup při zjišťování trest. činů a jejich pachatelů, při soudním řízení a při výkonu uložených trestů

Represivní orgány:
1. správní orgány (policie, inspekce, obec. a městské úřady) – sankcionují přestupky obvykle pokutou 
2. soudy – rozhodují o vině a ukládají tresty a ochranná opatření pachatelům trestných činů
Průběh vyšetřování a potrestání trestního činu 
POLICIE – odhaluje trestnou činnost, zjišťuje pachatele a vyšetřuje všechny okolnosti trestné činnosti, má právo podezřelého zadržet
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ – dozor nad vyšetřováním, podává obžalobu u soudu; státní zástupce může podat návrh na vzetí do vazby, o jejím uvalení rozhoduje soud
ADVOKÁT – poskytuje podezřelým o obžalovaným právní pomoc zejména zastupováním před soudy…
SOUD – v hlavním líčení rozhoduje o vině či nevině obžalovaného, ukládá tresty a ochranná opatření; jednání vede předseda sou

 

Trestní odpovědnost: pachatelem trest. činu může být jen fyzická osoba
Podmínky tr. odp.: naplnění skutkové podstaty
vina - úmyslná 
- z nedbalosti
Okolnosti vylučující trestnost
§ jednání v nutné obraně
§ jednání v krajní nouzi
§ nepříčetnost
§ nezletilost
§ oprávněné použití zbraně

Trestné činy:
§ trestné činy proti republice
§ hospodářské
§ proti pořádku ve věcech veřejných
§ obecně nebezpečné
§ hrubě narušující občanské soužití
§ proti rodině a mládeži
§ proti životu a zdraví
§ proti svobodě a lidské důstojnosti
§ proti majetku
§ proti lidskosti
§ proti brannosti a proti civilní službě

Druhy trestů: odnětí svobody(nejvyšší sazba 15 let, vyjímečný trest 15 – 25 let, nejtěžší trest doživotí
§ tresty uložené mladistvým (15 – 18 let) se snižují na polovinu, nesmějí přesáhnout 5l.
§ peněžitý trest
§ zákaz činnosti
§ propadnutí majetku
§ ztráty čestných titulů,vyznamenání a vojenských hodností
§ propadnutí věci
§ vyhoštění

4. Právo sociálního zabezpečení – předpisy o nemocenském pojištění, o důchodovém zabezpečení a sociální péči
5. Finanční právo – předpisy o finanční činnosti státu
6. Živnostenské právo – předpisy o živnostenském podnikáním

Soukromé právo
§ Občanské právo upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob a vztahy, vyplývající z práva fyzických osob na ochranu osobnosti (občanský zákoník)
Majetkové vztahy a) věcné právo – ochrana užívání věci bez spojitosti s nějakou povinností jiné konkrétní osoby
Majetek
1. věci hmotné – třídíme na movité a nemovité nebo na dělitelné a nedělitelné
2. věci nehmotné (duševní vlastnictví)
Vlastnictví = vztah k věci, kt. vlastníku umožňuje v mezích zákona předmět vlastnictví užívat… lze nabýt smlouvou, děděním, vydržením nebo rozhodnutím státního orgánu

§ Rodinné právo = právní normy upravující manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí
Rodina – společenství rodinných příslušníků, zpravidla žijících ve společné domácnosti
Manželství – uzavírá se na základě dobrovolného rozhodnutí muže a ženy vytvořit harmonický, pevný a trvalý svazek (civilní nebo církevní forma)

4 překážky uzavření manželství : bigamie, příbuzenství, nezletilost, duševní choroba
Zánik manželství: smrt jednoho z manželů, soudní prohlášení jednoho z manželů za mrtvého, rozvod

§ Osvojení – přijetí cizího dítěte za vlastní na základě rozhodnutí soudu, právně vzniká příbuzenský vztah
§ Pěstounská péče – dočasná, nemění se příjmení ani příbuzenské vztahy, pěstoun je odměňován státem
§ Opatrovnictví – určeno soudem
§ Ústavní péče- v případě nařízení soudu

Pracovní právo
(Zákoník práce)

Obchodní právo upravuje právní postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy

Hodnocení: 2.5/5 (59 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !