Právní vědomí, právní instituce

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:01 | 0 komentářů | Přečteno: 1907 krát

Právo: obecně závazná soustava pravidel lidského chování, určená státem, který také dodržování pravidel zajišťuje

Odvětví práva

nepsané (obyčejové)

psané — kodifikované (uzákoněné, obsahuje definice právních vztahů), nebo precedentální (obsahuje sbírky rozhodnutí soudů v různých kauzách)

materiální (obsahuje všechny právní normy + jejich výklad)

procesní (definuje postup orgánů činných v trestním řízení při posuzování toho, co je a není protiprávní)

historické právo

živé právo (národní a mezinárodní)

soukromé (vymezuje a chrání právo fyzických a právnických osob)

veřejné (vymezuje a chrání zájmy státu)

Veřejné právo

mezinárodní právo (pokud jej jako stát podepíšeme, je nadřazeno ústavě)

správní právo — vymezuje a organizuje činnost správního a administrativního aparátu

trestní právo — vymezuje které činy jsou trestné a jaké sankce mají následovat

ústavní právo — hájí práva státu i jedince (Obsahuje listinu práv a svobod. Pokud s ní nějaký zákon nesouhlasí, stává se neplatným.)

pracovní právo — vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

rodinné právo — vztahy mezi rodiči a dětmi (adopce, pěstounství…)

obchodní právo — normy o podnikatelských majetkových vztazích

občanské právo — o majetkových vztazích právnických a fyzických osob

Principy právního státu

Dělení státní moci

legislativa (zákonodárná) — parlament (senát + sněmovna)

jurisdikce (soudní) — reprezentována nezávislými soudci (obecné soudy, ústavní soud)

soudy: okresní (v Praze městský), krajský (v Praze obvodní), vrchní (Praha, Olomouc), nejvyšší (Brno)

řeší občansko nebo trestně právní spory, nebo ústavní záležitosti

exekutiva (výkonná) — vláda (ministři) a president

Prezident

Representuje stát, je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje a odvolává diplomaty a premiéra, má pravomoc rozpustit sněmovnu, podepisuje zákony, vyhlašuje amnestie, ruší nebo zmírňuje tresty, jmenuje soudce, generály, děkany, prokurátory, propůjčuje státní vyznamenání, přijímá vedoucí mezinárodních misí. Na funkci prezidenta smí kandidovat jen občan nad 40 let.

Princip legality

Je stanoven postup a pravomoci státní správy. Pokud mám podezření, že byl princip legality porušen, mohu podat návrh na přezkoumání.

Úkoly právního státu

zajistit bezpečnost, integritu a suverenitu

zajistit vnitřní pořádek (policie)

musí zajistit principy nad- a podřazenosti mezi občany a státem

Druhy právních skutečností

události — právní skutečnosti, nezávislé na naší vůli (smrt, narození, vypršení lhůty…)

právní úkony — závislé na naší vůli (podání trestního oznámení, sepsání smlouvy, závěti…)

Subjekty právního vztahu

fyzické osoby — dvojí právní způsobilost:

právní subjektivita — způsobilost právům a povinnostem; získaná narozením, zaniká úmrtím (popř. prohlášením za mrtvého)

způsobilost právním úkonům — jednáním zakládat, měnit a rušit své právní vztahy

způsobilý od 18 let, nebo od 16, pokud soud přizná plnoletost; do 18 let jen dočasná způsobilost (malé kupní smlouvy)

zbavení nebo omezení způsobnosti (mentální postižení, senilita)

právnické osoby (Je důležité, aby právnická osoba vznikla naprosto legálním způsobem.) — uměle vytvořené subjekty, zaměřené na podnikání, nebo oblast mimo hospodářství (sport); podstatou právnické osoby mohou být nejen osoby, ale i předměty

společnost fyzických osob — korporace, spolky, družstva, etc.; reprezentována zástupcem, který vystupuje nezávisle na ostatních členech organizace

společnost majetkových osob — peněžní podstata (fond nebo nadace)

společnost právnických osob — vzniká spojením dvou nebo více právnických osob (fůze)

Hodnocení: 2.4/5 (29 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !