Právní odvětví

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 22:04 | 0 komentářů | Přečteno: 1624 krát

a) soukromé – založeno na rovnosti účastníků právního vztahu, vymezuje zájmy fyzických a právnických osob
b) veřejné – stát vystupuje jako nadřízený orgán vůči podřízeným osobám, vymezuje a chrání zájmy státu

Právo občanské

- oblast soukromého práva, upravuje právní vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami

většina právních norem – dispozitivní

- pramenem občanského práva – občanský zákoník

a) právo závazkové – vztahy mezi dlužníky a věřiteli
- pohledávka – oprávnění žádat splnění povinnosti 
- dluh – povinnost předat věc, zaplatit , vykonat práci…
b) právo věcné – zajišťuje moc osoby nad věcí
§ právo vlastnické – úplná moc nad věcí (vlastnictví se nabývá smlouvou)
- movitá věc – přemístitelné (auto, peníze, nábytek)
- nemovitá věc – pevně spjaté s povrchem země (pozemky, budovy)
smlouva – písemná (vždy nutná u nemovitostí)
- nález – nálezce není vlastníkem (má právo na nálezné ve výši 10 %
a náhradu nutných výdajů
§ právo dědické – přechod majetku zemřelé osoby na dědice
- vlastnické právo přechází dnem smrti
- dědí se ze zákona nebo ze závěti
- není-li dědic ----- majetek propadá státu
- dědí se i dluhy, ale pouze do výše zděděného majetku
- nedědí ten, kdo spáchal úmyslný trestní čin vůči zůstaviteli
Podle zákona : dědí příbuzní a lidé blízcí
1. manžel a děti
2. rodiče nebo osoba s kterou dotyčný přes rok žil
3. sourozenci
4. prarodiče
§ spoluvlastnictví – společné vlastnictví
§ právo zástavní – zástava je věc k zajištění pohledávky 
(zastavení nemovitosti – hypotéka)

Právo rodinné

- upravuje manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a dalšími blízkými příbuznými, vztahy při náhradní výchově dětí

- pramenem rodinného práva – zákon o rodině
zákon o pěstounské péči

§ Manželství
- trvalé společenství muže a ženy, které se uzavírá : a) před státními orgány
b) před církevními orgány

Církevní sňatek lze uzavřít před jednou z 21 církví
- duchovní --- vystaven protokol o uzavření manželství --- matrika
Občanský sňatek lze uzavřít prostřednictvím zástupce (může být přítomen jen jeden ze snoubenců) – starší 18 let, nutná plná moc

- nutná přítomnost dvou svědků --- podepsání do matriky
(v nutných případech oddává kapitán letadla, lodi ….)

Platné manželství nejde uzavřít : s ženatým mužem nebo vdanou ženou
(bigamie)
s nezletilým (soud může povolit sňatek
osobě starší 16 let)
s osobou zbavenou způsobilosti k právním
úkonům
s příbuznými (předci, potomci, sourozenci i
nevlastní) ( sestřenice s bratrancem může)
s osobou stejného pohlaví

Pokud se zjistí porušení jednoho z těchto bodů --- manželství prohlášeno
za neplatné --- zhojení vady (pokud překážka odpadne) --- manželství je platné.

Zánik manželství : smrt, rozvod, prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého

§ Rozvod
- soud může rozvést manželství (trvale, hluboce rozvráceno, nelze očekávat obnovení manželského soužití)

důvody – zákonem nejsou jednoznačně stanoveny
(nevěra, hrubé zacházení, neshody ve výchově dětí, alkoholismus…)

rozvod – jestliže manželé spolu nežijí a oba souhlasí
- jestliže spolu 3 roky nežijí a jeden z nich nesouhlasí

soud nezjišťuje důvody
(vina na rozvodu se nezjišťuje --- zjišťují se příčiny)

§ Vztahy mezi rodiči a dětmi

rodina = manželé a děti

rodiče jsou povinni zajistit dítěti :
1) výchovu – na výchově se musí podílet i nevlastní rodič žijící s dítětem ve společné domácnosti
2) výživu – do doby, kdy je dítě schopno uživit se samo
3) zastupují dítě – zákonní zástupci
4) spravují jeho majetek

- dítě má povinnost pomáhat rodičům, přispívat na domácnost (vlastní příjmy)

§ Náhradní rodinná péče

- jestliže se rodiče o dítě nestarají nebo nemohou --- péči na starosti stát
(státní, církevní zařízení, náhradní rodiny)

1) osvojení (adopce)
- přijetí cizího dítěte za vlastní (rozhoduje soud)
- osvojením zánik příbuzenských vztahů k původní rodině
- zisk dítěte – příjmení osvojitele, vznik příbuzenského vztahu
podmínky adopce : mezi dítětem a osvojiteli je přiměřený věkový rozdíl
pouze manželé
dobrý zdravotní stav osvojitelů
schopnost finančního zabezpečení
2) pěstounská péče
- vznik – rozhodnutím soudu (rodiče neschopni se dlouhodobě starat o dítě)
- pěstoun dostává za výkon pěstounské péče odměnu
3) poručenství
- nahrazuje rodičovskou péči (po smrti rodičů, nemohou se o děti starat)
- poručník většinou někdo z rodiny (ustanovuje soud)
poručník povinen : zajistit výchovu
zastupovat dítě
zpravovat jeho majetek

Právo pracovní

- souhrn právních norem, které upravují pracovní vztahy

- pramenem občanského práva – zákoník práce
listina základních práv a svobod
zákon o zaměstnanosti
zákon o mzdě

občan může a) vstoupit do zaměstnaneckého poměru
b) samostatně podnikat

Každý člověk má právo na zaměstnání (úřad práce)

úřad práce – zprostředkování práce
- rekvalifikace (organizace)
- zajišťují hmotné zabezpečení před nástupem do práce, v případě 
ztráty zaměstnání (6 měsíců)

Účastníci pracovněprávních vztahů :
1) zaměstnavatel (fyzická i právnická osoba)
2) zaměstnanec (od 15 let, do 18 let – vyjádření zákonného zástupce, dokončená povinná školní docházka)

Pracovní poměr – vzniká pracovní smlouvou (písemně)
musí obsahovat – den nástupu, místo výkonu práce, druh práce, zkušební lhůta (3 měsíce, ne u čerstvých absolventů)

Typy pracovních poměrů :
1) Hlavní pracovní poměr – plný úvazek (plná pracovní doba)
2) Vedlejší pracovní poměr – práce po hlavním poměru pro jiného zaměstnavatele na kratší pracovní poměr
3) Souběžný pracovní poměr – 2 a více pracovních poměrů na kratší pracovní dobu

Ukončení pracovního poměru :
1) dohodou – uzavírá se písemně
2) výpovědí – uzavírá se písemně
- oboustranná – výpovědní doba 2 měsíce (někdy 3)
- písemně doručená druhé straně 
(pokud se organizace ruší- reorganizuje, nebo je člověk nadbytečný --- výpovědní doba 3 měsíce)

výpověď – zaměstnanec (nemusí psát důvod)
- zaměstnavatel (musí psát důvod, musí odůvodnit podle zákoníku
práce)

důvody : porušení pracovní kázně
nesplnění kvalifikačních požadavků
zánik zaměstnavatele
nadbytečnost zaměstnance

- zaměstnanci chráněni před výpovědí : těhotné ženy; zaměstnanci, kteří trvale pečují o děti do 3 let
3) okamžité zrušení pracovního poměru
- pśemnou formou --- doručeno druhé straně
- když zaměstnanec hrubě poruší pracovní kázeň
- když spáchá úmyslný trestní čin a je odsouzen na více než 1 rok
4) zrušení pracovního poměru ve zkušební době
- oboustranná, písemně
- musí to dát vědět 3 dny předem
5) uplynutí doby určité
- zaměstnavatel musí dát vědět 3 dny předem

Do 18 let nemám hmotnou zodpovědnost (nesmí být uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti)

Zaměstnána může být i osoba jenž byla zbavena způsobilosti k pracovně právním vztahům --- v pracovněprávních vztazích ji zastupuje opatrovník

Zaměstnání cizinců na základě povolení k pobytu a povolení k práci.

Pracovní právo dále upravuje :
a) Pracovní dobu
- max. 43 hod/týdně (pro dospělé)
- do 16 let max. 33 hod /týdně
- od 1.1. 2001 – zkrácení na 40 hod/týdně (pro dospělé)
- do 16 let max. 30 hod/týdně
- mladiství nesmí pracovat v noci (22°°- 6°°)
- do 16 let – plný příkaz
- 16-18 let povolena 1 hodina v noci

b) Odstupné
- 2 průměrné měsíční platy (výdělky)
- dohoda z organizačních důvodů, výpověď podaná zaměstnavatelem
c) Přestávka
- max. 5 hodin práce --- 30 minut přestávka
d) Dovolená
- 3 týdny
- jestliže začnu pracovat v 18 letech na HPP --- po 15 letech – 4 týdny
- právo na dovolenou pokud zaměstnanec odpracoval 60 dnů
- pokud nepracoval celý rok – dovolená se krátí poměrně
e) Předpisy o bezpečnosti práce
f) Pracovní podmínky žen a mladistvích 
- např. nesmí pracovat žena v dolech
g) Mzdy
- zaměstnavatel je povinen dodat potvrzení o výši mzdy (složky mzdy – z čeho se mzda skládá)
- tvořeny složkou : základní (tarifní) mzda
mimořádné odměny
mzdové příplatky (o víkendu, v noci, přesčasy)
- srážky – daně, zdravotní a sociální pojištění
- min. mzda 4500,- (25,-/hod)
- do 18 let – zkrácení na 80% (20,-/hod)
- 18-21 let – zkrácení na 90% (22,5,-/hod)

- mzda se vyplácí za 1 měsíc – zpětně

Zaměstnavatel je povinen vydat písemný doklad o vyplacené mzdě (+složky mzdy + srážky)

Hodnocení: 3.0/5 (30 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !