Podnikání

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:41 | 0 komentářů | Přečteno: 3150 krát

Zákoník práce
- základní právní norma, která upravuje vztahy týkající se práce (na jedné straně zaměstnanci, na druhé zaměstnavatelé)
zaměstnavatel – fyzická nebo právnická osoba
zaměstnanec – pouze fyzická osoba, je závislý na zaměstnavateli ve výkonu práce
- způsobilost: od 15 let, úplná až od 18 let,

Plánování
a) dělnická kategorie – převládá fyzická práce
b) kategorie provozně obsluhujících pracovníků – skladování, doprava
c) kategorie technicko-hospodářských pracovníků – převládá duševní práce
- vychází se z: 
ad a) plánovaného objemu výkonu, výkonových norem, čistého časového fondu
ad b) z norem obsluhy 
ad c) z organizačního řádu, z popisu pracovních míst
- stavy pracovníků:
a) plánované
b) okamžité
c) přepočítané – průměrný evidenční počet zaměstnanců

Získávání a výběr pracovníků
a) externí zdroje – inzeráty, úřad práce, konkurz, agentury, doporučení
- výhody: nové nápady, větší elán, autorita
- nevýhody: časově i finančně náročné, delší zapracování
b) interní zdroje - přeřazení, povýšení
- výhody: znalost prostředí, nižší náklady, motivace
- nevýhody: závist, stereotyp
- uzavírání pracovního poměru: zaměstnavatel seznámí budoucího zam. s právy a povinnostmi, s pracovními a mzdovými podmínkami
pracovně-právní vztah – zaměstnavatel se zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu, zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele pracovat
- možnosti uzavření: a) volbou
b) jmenováním
c) uzavřením pracovní smlouvy 
- povinné náležitosti: druh práce, místo výkonu, den nástupu do práce
- ostatní náležitosti: zkušební doba, výše mzdy nebo platu, kratší pracovní doba, úprava pracovní doby
manažerská smlouva – navíc: podmínky pro výkon funkce, způsob odměňování, zainteresovanost na výsledku hosp. činnosti, zapůjčení vozidla…

Rozmisťování a přeřazování pracovníků
- důvody: a) povýšení
b) neplnění povinností
c) reorganizace v podniku
d) změna výrobního programu
e) zaškolení
f) zdravotní důvody

Evidence o pracovnících
a) evidence při přijímání do zaměstnání: životopis, dotazník, osvědčení o vzdělávání, zápočtový list, název pojišťovny, potvrzení o počtu dětí
- osobní karta
b) evidence průběhu zaměstnání: údaje o mzdě, čerpané dovolené, prac. neschopnosti, změnách stavu zam., docházkové listy, doklady o práci
c) evidence při rozvázání pracovního poměru: končí přeřazením osobní karty a osobních spisů do podnikového archivu

Péče o pracovníky
a) oblast výrobní – prostředí (bezpečnost, osvětlení, hlučnost, prašnost) – viz. kolektivní smlouva
b) oblast ekonomická – zaměřena na kvalifikovanost, odměňování…
c) oblast kulturní – vstupenky, stravenky, rekreační pobyty…

Kolektivní vyjednávání s odbory
odbory = seskupení pracovníků, kteří si volí svého zástupce, vyjednávají s vedením podniku
kolektivní smlouva = uzavírají odbory s vedením podniku, obsahuje požadavky na bezpečnost práce a otázky odměňování pracovníků (vytvoření mzdových tarifů – respektování minimálních mezd v tarif. stupních, zvýšení mzdových zvýhodnění, zavádění příplatků, podíly na hosp. výsledku…)

Odměňování pracovníků
- ovlivňuje: a) tržní úspěšnost práce = odráží společenský význam
b) druh práce
c) kvalifikovanost pracovníka
d množství a kvalita práce
- neplatí o pracích mimo tržní mechanismus: učitelé, lékaři, politici…
- je třeba vytvořit konkrétní mzdovou soustavu: 
w kvalifikační katalogy – zvlášť pro dělnické a pro TH práce, rozdělen na kvalifikační třídy: co pracovník musí znát, umět + příklady 
- v malých podnicích nahrazeno individuálními popisy práce
w mzdové tarify a tarifní stupnice – mzdový tarif = základní hodinová mzda nebo měsíční mzda k příslušné kvalifikační třídě 
– seřazeno = tarifní stupnice
w formy mezd a pohyblivé složky mezd – plat: THP; mzda: úkolová, časová; pohyblivé složky mezd: prémie (podle prémiových řádů), odměny (za prac. zásluhy), příplatky ke mzdě (práce ne v běžných prac. podm.), náhrady mezd, podíly na HV
mzda: a) časová – pracovník nemůže ovlivnit pracovní tempo
ČM = mzdový tarif * odpracované hodiny
b) úkolová = počet výkonů * úkolová sazba
- úkolová sazba: vypočítává se z vykonané normy mn. nebo času
ÚS = hod. mzd. tarif/ výkon. norma mn.
ÚS = (hod. mzd. tarif/60)*výkon. norma času
hrubá mzda = základní mzda + pohyblivé složky
čistá mzda = HM – pojištění – záloha na daň
1. pojištění – 4,5% z HM na zdravotní
- 8% z HM na sociální
2. zdanitelní základ = HM – pojištění – odpočitatelné položky
záloha na daň = viz. tabulka

Rozvázání pracovního poměru
1. na dobu určitou – končí dnem uvedeném v pracovní smlouvě
2. na dobu neurčitou: a) dohodou – nemusí být uvedeny důvody, písemně
b) výpovědí – musí být doručena do vlastních rukou
- písemná forma
- ze strany zaměstnance – nemusí být uveden důvod, 2 měsíční výpovědní lhůta (VPP – 15 dní)
- ze strany zaměstnavatele : projednáno s odbory, uveden důvod, 2 měsíční výpovědní lhůta nebo 3 měsíční ( při přemisťování pracoviště, organizační změně)
c) okamžité zrušení = hodinová výpověď
- ze strany zaměstnance: zdravotní důvody, nevyplacení mzdy
- ze strany zaměstnavatele: odsouzení pro trestný čin na déle než 1 rok, hrubé porušení pracovní kázně
d) ve zkušení lhůtě – z obou stran, doporučeno oznámení 3 dny před ukončením zkušební lhůty
e) smrtí

Statistika pracovní doby

využití pracovní doby = * 100 /v %

 

koeficient směnnosti =
(průměrný denní
počet směn)

ukazatel využití směn = *100 /v %

Kalendářní fond (365 dní)

Nominální fond Dny pracovního klidu

Použitelný fond Řádná dovolená

Odpracovaná doba Neodpracova- vymezeno a upraveno právními normami, Obchodní zákoník a Živnostenský zákon
= soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
- cílem je dosažení zisku
- je spojeno s hospodářským rizikem

Podnikatel
a) fyzická osoba – jednotlivec, přirozený nositel práv a povinností, způsobilost od 18 let 
b) právnická osoba – útvar vytvořený lidmi, podle zákona samostatný právnický subjekt – má svoji vlastní právní subjektivitu

Obchodní zákoník
- podnikatelem může být:
a) osoba zapsaná v OR
b) osoba, která podniká na základě živnost. oprávnění
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnost. oprávnění (lékaři, soudní znalci…)
d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu

Právní subjektivita
- právo vstupovat do právních vztahu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
právní vztahy – společenské vztahy upravené práv. normami
vlastní jméno = obchodní jméno

Ekonomická samostatnost
- projevuje se v následujících znacích:
a) podnikatel provozuje svou činnost samostatně a samostatně hospodaří
b) vymezuje předmět podnikání – určí si činnost
c) podnikatel nese podnikatelské riziko
d) podnikatel hospodaří s majetkem
e) podniká na vlastní účet a vede účetnictví

Obchodní jméno
- musí se od ostatních lišit, aby nedošlo k záměně:
právnická osoba – uvedení jiného sídla (pokud nepodnikají ve stejném nebo podobném oboru)
fyzická osoba – stačí jiné místo podnikání
- zapisuje se do OR nebo ŽR
- výlučné a časově neomezené právo tento název používat, jinak je možno domáhat se ochrany u soudů a požadovat náhradu škody
- pod svým jménem podnikatel: 
a) vykonává svou činnost
b) podepisuje se a vystupuje při obch. styku
c) slouží k odlišení podnikatelů
1. fyzická osoba
- jméno a příjmení podnikatele
- dodatek odlišující osobu nebo druh podnikání (věcný, osobní, místní
- je vždy osobní

2. právnická osoba
- název pod kterým je zapsaná v OR
- zpravidla odvozeno z předmětu podnikání
- musí obsahovat právní formu
- je vždy věcné (či smíšené)

Obchodní rejstřík
= veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích
- součástí je sbírka listin (zakladatelská listina, společenská smlouva)
- údaje:
a) obchodní jméno
b) IČO – přiděluje rejstříkový soud
c) předmět podnikání
d) právní forma právnické osoby ( + statutární zástupce)
e) jméno prokuristy a jeho bydliště ( zastupuje podnik na veřejnosti)
f) označení, sídlo a předmět činnosti odštěpného závodu
- povinně se zapisují všechny práv. osoby
- význam:
konstitutivní – právnická osoba vzniká až zápisem do OR
deklarativní – vysvětlující význam

Živnostenský rejstřík
- vedou živnostenské úřady, zapisují podnikatele, kteří mají živnost v územním obvodu jejich působnosti
- podobné údaje jako OR, deklarativní význam
Jednání jménem podniku
za fyzickou osobu – zmocněnec: vlastní pracovník podniku nebo cizí osoba
za právnickou osobu – statutární orgán podniku: jednotlivec (ředitel) nebo kolektiv ( představenstvo)

Plná moc
- uděluje podnikatel tomu, kdo má jednat jménem podniku a není k tomu běžně oprávněn
- zmocněnec jedná z vlastní vůle, ale z jeho jednání vznikají práva a povinnosti pro zmocnitele
- vždy písemně, uveden rozsah zmocnění
a) jednotlivá
b) kolektivní
1. generální – všechny otázky podniku
2. speciální – vymezené úkoly
- zánik: provedením úkolu, uplynutím doby, odvoláním ze strany zmocnitele, smrtí
prokura – zmocněnec (prokurista) je oprávněn ke všem úkolům, ke kterým je oprávněn podnikatel nebo statutární orgán (nesmí prodávat majetek podniku, zatěžovat ho hypotékou, musí vždy uvést pod své jméno prokurista, vždy zapsán v OR)

ORGANIZACE
a) ekonomicky – výsledek činnosti organizování (pracovníci, stoje, dílny – uspořádání)
b) právně – obecnější pojem než podnik

- členění:
1. podle zaměření a způsobu hospodaření:
a) ziskové – výdělečné, stanovené cíle podniku se dají měřit
b) neziskové – jiný cíl než dosahování zisku, služby sociální povahy; má příjmy a výdaje; výsledky činnosti se často nedají vyjádřit v penězích

2. podle vlastnictví:
a) státní – st. podniky: ziskové, zabývají se podnik. činností, odvádějí daně
- st. rozpočtové org.: neziskové, nezabývají se podnik. činností (vědeckou, vzdělávací, zajišťují obranu a bezpečnost…); plánované výdaje jsou hrazeny se SR
- st. příspěvkové org.: neziskové, v služby v oblasti kultury, výchovy a vzdělání; zpravidla dosahují vyšších příjmů než rozpočtové, rozdíl s výdaji čerpají nebo vracejí do SR (divadla, televize, knihovny…)
- st. fondy: účelové sdružení majetku státu, většina nemá práv. subjektivitu (např. Silniční fond ČR)
b) soukromé - živnosti
- obchodní společnosti: osobní (veřejné, komanditní
kapitálové (spol. s r. o., a. s.)
c) družstva = společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hosp., soc., jiných potřeb členů
- zemědělská
- nezemědělská
d) jiné – nadace: účelové sdružení majetku, shromažďují věcné a peněžní dary na podporu společensky prospěšných akcí
- zájmové organizace
- joint ventures: spojení domácího a zahraničního kapitálu: 
a) se zahraniční majetkovou účastí
b) české majetkové účasti v zahraničí
c) nadnárodní podniky: forma mateřských firem + dceřinné nebo mezinárodní divize
Efektivnost živé práce
a) produktivita práce – v naturálních jednotkách = Q/T
- v peněžních jednotkách = Qp/T
- v normohodinách
b) pracnost – opak produktivity; T/Q

Hodnocení: 2.9/5 (33 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !