Personální činnost

Autor: Jana Malá | 2.10.2010 22:41 | 1 komentářů | Přečteno: 2419 krát

Zákoník práce
- základní právní norma, která upravuje vztahy týkající se práce (na jedné straně zaměstnanci, na druhé zaměstnavatelé)
zaměstnavatel – fyzická nebo právnická osoba
zaměstnanec – pouze fyzická osoba, je závislý na zaměstnavateli ve výkonu práce
- způsobilost: od 15 let, úplná až od 18 let,

Plánování
a) dělnická kategorie – převládá fyzická práce
b) kategorie provozně obsluhujících pracovníků – skladování, doprava
c) kategorie technicko-hospodářských pracovníků – převládá duševní práce
- vychází se z: 
ad a) plánovaného objemu výkonu, výkonových norem, čistého časového fondu
ad b) z norem obsluhy 
ad c) z organizačního řádu, z popisu pracovních míst
- stavy pracovníků:
a) plánované
b) okamžité
c) přepočítané – průměrný evidenční počet zaměstnanců

Získávání a výběr pracovníků
a) externí zdroje – inzeráty, úřad práce, konkurz, agentury, doporučení
- výhody: nové nápady, větší elán, autorita
- nevýhody: časově i finančně náročné, delší zapracování
b) interní zdroje - přeřazení, povýšení
- výhody: znalost prostředí, nižší náklady, motivace
- nevýhody: závist, stereotyp
- uzavírání pracovního poměru: zaměstnavatel seznámí budoucího zam. s právy a povinnostmi, s pracovními a mzdovými podmínkami
pracovně-právní vztah – zaměstnavatel se zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu, zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele pracovat
- možnosti uzavření: a) volbou
b) jmenováním
c) uzavřením pracovní smlouvy 
- povinné náležitosti: druh práce, místo výkonu, den nástupu do práce
- ostatní náležitosti: zkušební doba, výše mzdy nebo platu, kratší pracovní doba, úprava pracovní doby
manažerská smlouva – navíc: podmínky pro výkon funkce, způsob odměňování, zainteresovanost na výsledku hosp. činnosti, zapůjčení vozidla…

Rozmisťování a přeřazování pracovníků
- důvody: a) povýšení
b) neplnění povinností
c) reorganizace v podniku
d) změna výrobního programu
e) zaškolení
f) zdravotní důvody

Evidence o pracovnících
a) evidence při přijímání do zaměstnání: životopis, dotazník, osvědčení o vzdělávání, zápočtový list, název pojišťovny, potvrzení o počtu dětí
- osobní karta
b) evidence průběhu zaměstnání: údaje o mzdě, čerpané dovolené, prac. neschopnosti, změnách stavu zam., docházkové listy, doklady o práci
c) evidence při rozvázání pracovního poměru: končí přeřazením osobní karty a osobních spisů do podnikového archivu

Péče o pracovníky
a) oblast výrobní – prostředí (bezpečnost, osvětlení, hlučnost, prašnost) – viz. kolektivní smlouva
b) oblast ekonomická – zaměřena na kvalifikovanost, odměňování…
c) oblast kulturní – vstupenky, stravenky, rekreační pobyty…

Kolektivní vyjednávání s odbory
odbory = seskupení pracovníků, kteří si volí svého zástupce, vyjednávají s vedením podniku
kolektivní smlouva = uzavírají odbory s vedením podniku, obsahuje požadavky na bezpečnost práce a otázky odměňování pracovníků (vytvoření mzdových tarifů – respektování minimálních mezd v tarif. stupních, zvýšení mzdových zvýhodnění, zavádění příplatků, podíly na hosp. výsledku…)

Odměňování pracovníků
- ovlivňuje: a) tržní úspěšnost práce = odráží společenský význam
b) druh práce
c) kvalifikovanost pracovníka
d množství a kvalita práce
- neplatí o pracích mimo tržní mechanismus: učitelé, lékaři, politici…
- je třeba vytvořit konkrétní mzdovou soustavu: 
w kvalifikační katalogy – zvlášť pro dělnické a pro TH práce, rozdělen na kvalifikační třídy: co pracovník musí znát, umět + příklady 
- v malých podnicích nahrazeno individuálními popisy práce
w mzdové tarify a tarifní stupnice – mzdový tarif = základní hodinová mzda nebo měsíční mzda k příslušné kvalifikační třídě 
– seřazeno = tarifní stupnice
w formy mezd a pohyblivé složky mezd – plat: THP; mzda: úkolová, časová; pohyblivé složky mezd: prémie (podle prémiových řádů), odměny (za prac. zásluhy), příplatky ke mzdě (práce ne v běžných prac. podm.), náhrady mezd, podíly na HV
mzda: a) časová – pracovník nemůže ovlivnit pracovní tempo
ČM = mzdový tarif * odpracované hodiny
b) úkolová = počet výkonů * úkolová sazba
- úkolová sazba: vypočítává se z vykonané normy mn. nebo času
ÚS = hod. mzd. tarif/ výkon. norma mn.
ÚS = (hod. mzd. tarif/60)*výkon. norma času
hrubá mzda = základní mzda + pohyblivé složky
čistá mzda = HM – pojištění – záloha na daň
1. pojištění – 4,5% z HM na zdravotní
- 8% z HM na sociální
2. zdanitelní základ = HM – pojištění – odpočitatelné položky
záloha na daň = viz. tabulka

Rozvázání pracovního poměru
1. na dobu určitou – končí dnem uvedeném v pracovní smlouvě
2. na dobu neurčitou: a) dohodou – nemusí být uvedeny důvody, písemně
b) výpovědí – musí být doručena do vlastních rukou
- písemná forma
- ze strany zaměstnance – nemusí být uveden důvod, 2 měsíční výpovědní lhůta (VPP – 15 dní)
- ze strany zaměstnavatele : projednáno s odbory, uveden důvod, 2 měsíční výpovědní lhůta nebo 3 měsíční ( při přemisťování pracoviště, organizační změně)
c) okamžité zrušení = hodinová výpověď
- ze strany zaměstnance: zdravotní důvody, nevyplacení mzdy
- ze strany zaměstnavatele: odsouzení pro trestný čin na déle než 1 rok, hrubé porušení pracovní kázně
d) ve zkušení lhůtě – z obou stran, doporučeno oznámení 3 dny před ukončením zkušební lhůty
e) smrtí

Statistika pracovní doby

využití pracovní doby = * 100 /v %

 

koeficient směnnosti =
(průměrný denní
počet směn)

ukazatel využití směn = *100 /v %

Kalendářní fond (365 dní)

Nominální fond Dny pracovního klidu

Použitelný fond Řádná dovolená

Odpracovaná doba Neodpracovaná doba

Efektivnost živé práce
a) produktivita práce – v naturálních jednotkách = Q/T
- v peněžních jednotkách = Qp/T
- v normohodinách
b) pracnost – opak produktivity; T/Q

Hodnocení: 3.1/5 (39 hlasů)

Komentáře (1)

Napsal: | 16.5.2012 05:13 | Odpovědět

velmi podnětné, děkuji...

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !