Občanský soudní řád

Autor: Kamča Nová | 2.10.2010 22:34 | 0 komentářů | Přečteno: 1798 krát

Účastníci řízení
OSŘ je předpis, dle kterého se rozhoduje v oblasti práva obchodního, pracovního, občanského a rodinného.
- subjekty jsou: žalobce a žalovaný
- způsobilost být účastníkem řízení má každý občan i nenarozené dítě může být žalobcem
- procesní způsobilost má občan starší 18-ti let
- účastníkem může být fyzická osoba, právnická osoba- zastupuje ji statutární orgán,
stát- zastupuje pracovník toho orgánu, jehož se spor týká

Zástupci
- zákonný zástupce- rodič, pěstoun, opatrovník
- obecný zmocněnec- nemusí mít právnické vzdělání, nesmí ale zastupovat různé subjekty opakovaně a za úplatu, z čehož by bylo jasné, že si z této funkce udělal živnost
- advokát- je soukromá osoba poskytující právní služby, nemusí vystupovat osobně, může se dát zastoupit, vykonává tuto službu za úplatu, musí mít vysokoškolské právnické vzdělání, je zapsán v Advokátní komoře,
- notář- je soukromá osoba poskytující právní služby, je jmenován ministrem spravedlnosti, 
pověřen notářským úřadem, musí mít VŠ právnickou a složit notářskou zkoušku, 
- státní zástupce- je jmenován min. spravedlnosti, musí být starší 25 let, musí mít VŠ
právnickou, zastupuje stát při obžalobách

Zahájení řízení
a) zahájení na návrh-žaloba
- náležitosti žaloby- jméno, adresa, povolání- žalobce, žalovaného i jejich zástupců, vylíčení skutečností, důkazy, udání, čeho se žalobce domáhá
žaloba:
1) o osobním stavu- rozvod, osvojení
2) žaloba na plnění- žalovanému bude uloženo něco konat či trpět( zaplatit, vyklidit byt)
3) určovací žaloba- určení zda nějaký právní vztah existuje či ne

b) zahájení řízení bez návrhu
- z iniciativy státu a soudu
- péče o nezletilé, o způsobilosti k právním úkonům

Dokazování
- žalobce má povinnost tvrzení- uvedení pravdivého vylíčení událostí
- přímé důkazy- přímo z nich vyplývá skutečnost, která se má prokazovat
- nepřímé důkazy- jedny z několika potřebných důkazů vedoucích k potvrzení přímého důkazu
Svědecká výpověď
- každý soudem předvolaný svědek se musí dostavit
- nemusí vypovídat pokud by tím ohrozil sebe( např. trestním stíháním), nebo rodinu
- svědkovy nesmí být pokládány:
a) úskočné otázky- předkládající dosud nepotvrzenou skutečnost jako jistou
b) sugestivní otázky- obsahující v sobě již odpověď

další důkazy:
znalecký posudek
důkaz listinou: a) veřejná listina- vydaná soudem, notářské zápisy
b)soukromé- všechny ostatní listiny
ohledání- těla, movité věci
výslech účastníků řízení- nemusí ale říkat pravdu

Rozhodnutí
1) rozsudek- ve věci samé
a) pro uznání- žalovaný uzná nárok žaloby
b) pro zmeškání- žalovaný se nedostaví na předvolání, soud rozhodne ve prospěch žaloby
2) usnesení- o odročení jednání, o změně žalobního petitu(zde je uvedeno čeho se žalobce domáhá, v korunách v množství, je to pro soud závazné, nemůže žalobci přiznat například vyšší částku než, kterou v petitu požaduje a ani nižší), o zastavení řízení, o schválení smíru,
3) platební rozkaz- pouze při vymáhání peněz
- vyhlášení rozsudku- je veřejné

Náklady řízení
náklady účastníků- jízdné, ušlý zisk, odměna právnímu zástupci
náklady vzniklé státu- svědečné(ušlý zisk+výdaje svědka), znalečné(odměna pro znalce)
- náklady hradí poražená strana
Právní moc
- rozsudek nabývá právní moci, když je doručen účastníkům a uběhne 15-ti denní lhůta pro odvolání
- u rozsudku bez možnosti odvolání nabývá rozsudek právní moci dnem doručení rozhodnutí
Vykonatelnost rozhodnutí
- rozsudek se stává vykonatelným, když uběhne lhůta k plnění nebo v den nabytí právní moci

Opravné prostředky
Řádné opravné prostředky
- dokud rozhodnutí nenabylo právní moci
1) odvolání
- do 15-ti dnů od doručení rozsudku
- proti rozsudku soudu první instance
- končí rozsudkem- buď se potvrdí předešlý rozsudek nebo se změní, nebo se věc vrátí k dalšímu řízení
2) odpor proti platebnímu příkazu
- do 15-ti dnů po doručení

Mimořádné opravné prostředky
1) obnova řízení
- může být napadeno již pravomocné rozhodnutí
- lhůta- 3 měsíce od zjištění důvodů obnovy- do 3 let od nabytí právní moci
- obnova má 2 stadia- a) soud prvního stupně projedná povolení obnovy
c) když ji povolí, znovu projedná a rozhodne
2) dovolání
- lhůta je 1 měsíc od nabytí právní moci
- lze jím napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu
- podává se u soudu 1.instance

Výkon rozhodnutí- exekuce
- pokud účastník nehodlá plnit povinnost, musí se plnění vynutit výkonem rozhodnutí- exekucí
- může být nařízen na základě návrhu oprávněného
Druhy exekuce:
a) srážka ze mzdy
b) přikázání pohledávky- odepsání částky z účtu povinného
c) prodej movitých věcí- dražba
d) prodej nemovitosti- dražba
e) vyklizení- přestěhování povinného
f) odebrání věci
g) rozdělení společné věci- prodej věcí, rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky
h) provedení práce- oprávněný zadá práci firmě na náklad povinného
i) rozhodnutí o výchově nezletilých dětí- když povinný odmítá dát dítě do ústavu, nebo předat ho rodiče, kterému bylo svěřeno do péče

Hodnocení: 2.8/5 (35 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !