Dohoda o výpůjčce do zahraničí ve smyslu paragrafů 659 - 662 Občanského zákoníku České republiky

Autor: Marek Mákač | 2.10.2010 21:50 | 0 komentářů | Přečteno: 1193 krát

mezi Půjčitelem a Vypůjčitelem.

1. 28458xjc19hni7u 

Půjčitel svěřuje vypůjčiteli předměty uvedené v příloze této smlouvy pod pořadovými čísly 1.......... v celkové pojistné hodnotě ...............

Pro výstavu:

Konanou v:

Datum výstavy: jn458x8219hnni 

Výpůjční lhůta:

vypůjčené předměty mohou být užity vypůjčitelem výhradně k výše uvedenému účelu a vypůjčitel není oprávněn je přenechat k užívání třetí straně.

2.

Vypůjčené předměty musí být vráceny do konce výpůjční lhůty, která je stanovena v odstavci 1.

O případné prodloužení musí vypůjčitel písemně požádat půjčitele nejméně 4 týdny před stanoveným datem vrácení předmětů. Půjčitel si ponechává výhradní právo zda žádosti vyhoví. Půjčitel má právo požadovat vrácení předmětů dříve má-li k tomu vážný důvod. Tímto vážným důvodem je vlastní potřeba půjčitele nebo nedodržení smluvních podmínek této smlouvy ze strany výpůjčitele Vypůjčitel nemá za žádných okolností právo vypůjčené předměty zadržovat.

3.

Vypůjčitel je povinen ne své vlastní náklady pojistit vypůjčené předměty „z hřebíku na hřebík“, to je na přepravu předmětů od půjčitele k vypůjčiteli, na dobu zapůjčení, a na přepravu zpět od vypůjčitele k půjčiteli, jmenovitě proti všem rizikům včetně přírodních katastrof a klimatických vlivů i na pojistné hodnoty blíže specifikované v příloze této smlouvy. Pojišťovnu a dobu pojištění určí půjčitel. 

Potvrzení o pojištění jakožto důkaz o uzavření pojištění odešle vypůjčitel půjčiteli, aby ji půjčitel obdržel alespoň 10 dnů před stanoveným datem vypůjčky. Před obdržením pojistky nebude žádný předmět zabalen a odeslán.

Půjčitel si vyhrazuje právo upravit pojistné hodnoty tak, aby odrážely změny na mezinárodním trhu s uměleckými díly. O úpravě pojistných hodnot písemně vyrozumí půjčitel vypůjčitele, pro něhož je toto závazné.

4.

O způsobu balení, transportu a dopravní společnosti rozhodne půjčitel. Veškeré náklady spojené s balením a dopravou uhradí vypůjčitel.

vypůjčené předměty jsou po celou dobu transportu pod dohledem kurýra, který je zaměstnancem půjčitele a který je přítomen vybalování, kontrole předmětů, jejich instalaci a je přítomen u desinstalace předmětů, jejich kontroly a balení. Při vypůjčkách v Evropě je doba pobytu kurýra minimálně 3dny (2 noci). Delší dobu pobytu stanoví půjčitel v případě, že se jedná o větší množství předmětů v závislosti na konkrétním množství a typu předmětů.

Cestovní výdaje, ubytování a diety hradí vypůjčitel.

5.

Celní odbavení musí proběhnout výhradně v prostorách půjčitele a vypůjčitele, nikoliv v prostorách celnice.

6.

vypůjčitel je povinen se po celou dobu vypůjčky starat o všechny předměty s maximální péčí a učinit všechna opatření, aby zabránil jakýmkoliv škodám, zničení či ztrátám. Všechny prostory, v nichž budou vypůjčené předměty umístěny, musí být zabezpečeny elektronickým bezpečnostním systémem a nepřetržitou fyzickou ostrahou. Výstavní prostory musí být připraveny a uklizeny ještě před vybalováním předmětů, aby tyto mohly být nainstalovány na místa pro ně připravená. Za vyjímečných okolností, kdy z vážných důvodů není možné splnit tuto podmínku, je vypůjčitel povinen mít k dispozici depozitní prostory k dočasnému uložení vyůjčených předmětů.

Všechny prostory musí mít zajištěny stabilní klimatické podmínky s teplotou od 20 do 22°C a vlhkostí 55 + 5%. Hladina světla ve výstavních prostorách by měla být nižší než 200 luxů; nesmí však překročit 300 luxů. Předměty z papíru neo jiných organických a citlivých materiálů nesmí být vystaveny dennímu světlu. Hladina umělého osvětlení je stanovena na 50-100 luxů. Předměty malých rozměrů nebo předměty z křehkých materiálů musí být uloženy na antivibračních podložkách v uzamčených vitrínách.

Pokud to charakter předmětu vyžaduje, musí být vitríny klimatizovány.

Půjčitel si vyhrazuje právo kontroly podmínek stanovených v tomto odstavci, náklady na jejich zajištění uhradí vypůjčitel. 

7.

Na vypůjčených předmětech se nesmí provádět žádné úpravy nebo restaurátorské zásahy bez písemného souhlasu půjčitele.

O jakékoliv změně stavu, poškození, zničení nebo ztráty některého předmětu musí vypůjčitel půjčitele neprodleně písemně informovat. V případě jakékoliv změny stavu nebo poškození předmětu určí půjčitel veškerá následná opatření, která jsou pro vypůjčitele závazná. vyčíslené škody závisí na charakteru poškození a na restaurátorských zásazích. V případě zničení nebo ztráty předmětu se uplatní stanovená pojistná hodnota.

8.

Fotografie a ektachromy pro katalog výstavy a další publikace k výstavě poskytne půjčitel vypůjčiteli proti úhradě. S vyjímkou pořizování fotografií výstavy jako celku, není vypůjčiteli dovoleno fotografování vypůjčených předmětů či umožnění fotografování těchto předmětů jinými osobami.

Poskytnuté fotografie není dovoleno použít k vydání komerčních publikací, pohledů, plakátů a k jiným formám kopírování bez půjčitelova souhlasu. V případě souhlasu budou účtovány zvláštní poplatky.

9.

Vypůjčitel je povinen uvést jméno půjčitele ve formě specifikované na straně 1 této smlouvy, t.j. ......................., v katalogu a ve všech ostatních tiskovinách, výstavních štítcích a veškerých jiných nosičích informací. 

10.

Vypůjčitel poskytne půjčiteli dva bezplatné výtisky katalogu výstavy a všech ostatních tiskovin vydaných pro výstavu. V případě většího množství vypůjčených předmětů, upřesní půjčitel svůj nárok na počet bezplatných výtisků v souladu s množstvím a podstatou předmětů. 

11.

Zvláštní ustanovení:

12.

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních. Dohoda vstupuje v platnost podpisem obou zúčastněných stran, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. V případě jakýchkoliv pochybností či sporů je rozhodující české znění smlouvy. Veškeré spory podléhají právnímu řádu České republiky, a to soudu v místě sídla půjčitele.

Hodnocení: 2.5/5 (27 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !