Plzeňský kraj

Autor: Tom Lexís | 27.1.2010 15:27 | 1 komentářů | Přečteno: 7890 krát

Vyšší územně správní celek Plzeňský kraj, dále jen Plzeňský kraj, tvoří střední a jižní část bývalého Západočeského kraje. Kraj sousedí na severozápadě s Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se Středočeským a na jihovýchodě s Českobudějovickým krajem. Nejdelší hranici má na jihozápadě se SRN.

Plzeňský kraj se vyznačuje rozmanitými přírodními podmínkami. Tato pestrost je podmíněna především reliéfem. Dominantním přírodním fenoménem je pásmo pohraničních pohoří na jihozápadě (Šumava a Český les) a Plzeňská kotlina na severovýchodě kraje, kde vzniklo silné centrum Plzeň. Ostatní území kraje tvoří pahorkatiny a vrchoviny. Přírodní podmínky významně ovlivnily vývoj urbanizace území.

Plzeňský kraj má strategicky významnou polohu na dopravním spojení východní a západní Evropy. Transevropského multimodálního koridoru Norimberk - Praha). Úlohu významného silničního i železničního uzlu nadregionálního významu plní město Plzeň. Hlavním centrem kraje je Plzeň, která svou velikostí (170 tisíc obyvatel) výrazně převyšuje ostatní města. Svými funkcemi ovlivňuje prakticky celé území kraje, zejména však jeho centrální část. Okresy v jižní a západní části (Klatovy, Domažlice a Tachov) jsou samostatnější a jejich vazba na Plzeň se projevuje až na vyšší úrovni. Je patrná i sílící vazba regionu k Praze. Charakteristickým rysem je relativně řídké zalidnění, kraj má druhou nejnižší hustotu obyvatel v republice. Plzeňský kraj má dobré přírodní i kulturně-historické předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Tento potenciál však dosud není využíván tak jako v některých sousedních krajích..
Plzeňský kraj má značný rozvojový potenciál z hlediska své polohy, přírodních i lidských zdrojů a vazeb k ostatním regionům. Kraj tvořil bariéru mezi dvěma společensko-ekonomickými formacemi, což vedlo k degradaci lidských zdrojů, rychlému zastarávání veškeré infrastruktury s nepříznivými důsledky v ekonomice.

Sousedství Bavorska, jednoho z nejvyspělejších regionů EU s podobnými přírodními podmínkami, vyvolává potřebu zmírňování přeshraničních socio-ekonomických rozdílů před vstupem do EU. Od roku 1993 okresy Domažlice, Klatovy a Tachov využívají evropského programu podpory přeshraniční spolupráce. Města a obce příhraničních území na české a německé straně vytváří Euroregiony Šumava - Bavorský les - Mühlviertel a Egrensis.

Plzeňský kraj se počtem obyvatel řadí mezi menší kraje, na počtu obyvatel České republiky se podílí zhruba 5,4%. Po Českobudějovickém kraji je druhým nejřidčeji zalidněným krajem v České republice. Více než 30% obyvatelstva kraje je koncentrováno do města Plzně, které má v rámci osídlení západní části Čech výrazně dominantní postavení. Zbývající okresy kraje lze považovat za řídce osídlené.Věkové složení obyvatelstva Plzeňského kraje je ve srovnání s údaji za celou republiku méně příznivé a navíc existují velké meziokresní rozdíly z hlediska skladby populace. Migrační zisk však nestačí nahradit přirozený úbytek obyvatelstva. .

Plzeňský kraj je tvořen 7 okresy s 505 obcemi, které se dále člení na 1537 sídelních jednotek (částí obcí). Průměrná rozloha obcí (14,97 km2) je větší než celostátní průměr (12,60 km2), avšak na jednu obec připadá v průměru pouze 1094 obyvatel oproti 1648 v celé České republice. Pro kraj je typický vysoký počet malých sídel, a s průměrným počtem 360 obyvatel na část obce se spolu s Českobudějovickým a Jihlavským krajem řadí mezi kraje s nejnižší hustotou obyvatelstva a nejrozdrobenější sídelní strukturou.

Ve městě Plzni žije zhruba 30% obyvatel kraje, ve městě Klatovy cca 4% obyvatel a ve zbývajících čtyřech městech s více než 10 tis. obyvateli (Rokycany, Tachov, Sušice, Domažlice) žije celkem asi 9% obyvatel. V obcích s méně než 2000 obyvateli žije 32% obyvatelstva kraje. Plzeň je s ohledem na své funkce i populační velikost mezoregionální metropolí, po Praze nejvýznamnější v Čechách. Kromě Plzně tvoří funkci center elementárních sociálně ekonomických regionů okresní města Klatovy, Domažlice, Rokycany a Tachov, dále pak Sušice a Stříbro. . V těchto územích se nachází sídla, u kterých je žádoucí stabilizace nebo posílení jejich pozice v systému osídlení, neboť mají zásadní význam pro zachování sídelní struktury ve venkovských oblastech. K obnově venkova by měla přispět opatření pro obnovu a rozvoj venkovských sídel, rozvoj venkovské infrastruktury a harmonický rozvoj zemědělství, lesnictví a rybářství. Venkov je třeba oživit a ekonomicky posílit také rozvojem dalších ekonomických aktivit (vznik malých podniků, obnova řemesel, rozvoj služeb vázaných na cestovní ruch apod.). Plzeňský kraj zaujímá strategicky významnou polohu ve spojení východ-západ Evropy. Největší význam na území kraje má silniční doprava, která během devadesátých let postupně převzala vedoucí postavení oproti dopravě železniční. Město Plzeň je významným dopravním uzlem a na jejím území se koncentrují dopravní problémy dotýkající se širšího okolí.

Plzeň a okolí - turistické cíle
Muzeum techn. a řemes - Muzeum techniky a řemesel, více než 4500 exponátů patří mezi největší a nejobsáhlejší muzea svého druhu v Česku. Ze živností zaujme holičstvía kadeřnictví,hostinec, řeznický obchod, ale i ordinace dentisty.Součástí prohlídky je i stále vyrábějící dílna rodu Volfů, která vyrábí tradiční kolovečskou keramiku.
Vel. synagoga - je největší synagogou v ČR, druhou největší v Evropě a třetí na světě. Pochází z druhé poloviny 19. století.
Kamen. most - Starý most přes Radbuzu byl postaven v místě původního brodu na staré dálkové cestě již ve středověku. Je zmiňován v 16.století, barokně byl upraven r.1784 a v r.1879 bylo nově postaveno třetí pole. Po postavení nového mostu, teď slouží pouze chodcům a cyklistům. Spojuje město s místní částí Dobřánky klidnou pěší cestou.
Druhy Piva: Radegast, Holba, Gambrinus, Kozel, Pilsner urquell, atd.
ŠKODA Plzeň - Vyráběly : Tanky, MHD - Metra, Trolejbusy, Tramvaje, Autobusy, Vlakové soupravy, Lanovky,
Pohl. do historie - První obyvatelé se na území kraje usazovali asi před 6000 lety v období neolitu v malých osadách v úrodné plzeňské kotlině. Významné osídlení s vysokou kulturní úrovní představuje milavečská kultura lidí mohylových polí v mladší době bronzové. Keltské osídlení kraje je dokumentováno jedním z nejvýše položených hradišť v Čechách. První doklady o slovanském osídlení kraje pocházejí ze 7. století. V raném středověku (do pol. 13. stol.) se utváří v povodí řeky Berounky historický kraj Plzeňsko s ústředním přemyslovským hradištěm ve Staré Plzni. Výrazem hospodářského rozkvětu ve vrcholném středověku jsou královská města při obchodních stezkách do Bavorska-Plzeň, Klatovy, Sušice, Stříbro a Domažlice. Kraj zbohatl také z těžby kovových rud včetně zlata a stříbra. Plzeňský kraj byl výrazně zasažen husitskou revolucí, odehrály se zde dvě slavné, pro husity vítězné bitvy: u Tachova r. 1427 a u Domažlic r. 1431. Husité nazývali Plzeň-Město slunce. Hospodářský a kulturní rozvoj v 16. století se projevil v dalším růstu královských i poddanských měst.Vznikají známé Škodovy závody (1869) a Měšťanský pivovar v Plzni produkuje světoznámý plzeňský ležák. K této době se datuje i začátek léčení v Konstantinových Lázních. V letech 1861 – 1876 je v kraji vybudována základní železniční síť, pod Špičákem byl vyražen nejdelší železniční tunel v Čechách. Vynálezce František Křižík v Plzni poprvé rozsvěcuje svou obloukovou lampu.
Cyklotrasa Praha - Plzeň - Regensburg
Ze zlatého města na Vltavě, přes historické město piva do srdce bavorska.
Po nejstarší evropské zemské stezce.

Hodnocení: 2.6/5 (60 hlasů)

Komentáře (1)

Napsal: | 10.10.2018 02:27 | Odpovědět

Последние новости андроид здесь <a href=http://hi-android.net/>hi-android.net</a>

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !