Bankovní soustava v ČR

Autor: Petr Murka | 26.3.2011 21:06 | 2 komentářů | Přečteno: 6391 krát

Nevýrobní odvětví, terciální sektor, řídí Ministerstvo financí a ČNB
ministr financí Rusnok, guvernér ČNB Tůma

BANKA = podnik, který nakupuje vklady a získané peníze investuje do úvěrů a může vykonávat i další činnosti.

ÚROKOVÉ ROZPĚTÍ = rozdíl mezi úroky přijatými a vydanými. Přijaté úroky - z úvěru, vydané úroky – za vklady.

Banka hospodaří na vlastní účet, její hlavní výnos je úrokové rozpětí (a poplatky za další služby). Při založení základní jmění 500 miliónů Kč.

právní forma:
- akciová společnost – nejčastěji
- družstvo
- státní podnik
Nákup vkladů
vklady:
- účty
- termínované vklady
- vkladní knížky
- cenné papíry
- devizové účty

účty:
- běžné - podnikatele
- žirové - obyvatele

termínované vklady – předem dohodnutá doba, kdy majitel nesmí s penězi disponovat, minimálně jeden týden, maximální hranice není stanovena – závisí na bance. Čím delší období, tím větší úrok.

vkladní knížky:
- obyčejná – možnost kdykoli vybrat i uložit, velmi nízký úrok
- s výpovědní lhůtou – min. 3 měsíce, max. 3 roky, oznámit předem, že budu chtít vybrat, teprve pak běží výpovědní lhůta
- výherní – bez úroků, 2x ročně dojde k losování, výše výhry závisí na částcea délce vkladu
- cestovní – peníze se mohou vybrat kdekoli po ČR v pobočce, malé úroky
- s prémiovými spořením – pro mládež a důchodce, po několik let se peníze pouze pravidelně ukládají, za to je úrok a při dodržení ještě prémie

Úročení vkladů
vkladní knížky a účty se úročí dvěma způsoby:
1. jednoduché úročení – dává přednost banka, výpočet stále ze stejné jistiny (částky)
2. složené úročení – úročení z úroků, úrok se připočte k základní částce a počítá se nový úrok ze součtu, dává přednost klient.

cenné papíry se úročí dvěma způsoby:
1. nad pari – koupíme cenný papír za nominální hodnotu a při vracení bance nám zaplatí NH + úrok
2. pod pari – koupíme ze NH sníženou o úrok a při vracení dostaneme nominální hodnotu

Nominální úroková míra – to, co banka vyplatí
Reálná úroková míra – skutečné zhodnocení peněz, NH – inflace , současné inflace 3 – 4%
Úvěry a jejich poskytování
zásady poskytování:
- návratnost - vrací se původnímu majiteli
- termínovanost - předem dohodnuté datum
- ručení - půjčka se musí zaručit majetkem nebo osobou, nedodržuje se u fyzických osob při úvěru na malé částky – kolem 20 000 Kč
- přímosti - probíhá mezi bankou a tím, kdo si chce půjčit
- účelovosti - uvedení cíle půjčky, občané u menší částky neuvádějí – vyšší úrok

členění úvěrů z hlediska času:
- krátkodobý – do 1 roku
- střednědobý – splatnost 4 – 5 let
- dlouhodobý – nad 4 – 5 let
- překlenovací – na hodiny nebo dny

formy úvěrů:
- bankovní – velkým a středním podnikům na vysoké částky
- spotřebitelský – občanům a malým podnikům, hlavně spořitelna
- obchodní – mezi podniky, než zaplatí fakturu, není pro banky

typy úvěrů:
- účelové – podniku na nákup materiálu, IM, mzdy zaměstnancům
- kontokorentní – úvěr spojený s účtem, může se jít i do mínusu do dohodnuté výše
- hypotéční úvěr – půjčky na byt, krytý nějakou nemovitostí
- lombardní – krytí movitou věcí (drahé kameny, obrazy, sbírky)
- eskontní – úvěr je spojený se směnkou, odkup směnky před její splatností (dlužní úpis), banka věřiteli vyplatí menší obnos než je směnka, když je směnka splatná, vyžaduje banka peníze po dlužníkovi. Ale když je nemá, chce peníze po věřiteli.
- revolvingový –zahraniční obchod, banka odkupuje pohledávky v zahraničí před jejich splatností a za nižší hodnotu
Další činnosti banky
- spravuje účty svých klientů
- směnárenská činnost
- zprostředkování bezhotovostního platebního styku
- depozitní služba – úschovna cenností
- obchodování s cennými papíry
- správa investičních fondů
- poskytnutí pojišťovacích služeb
- poradenské služby


bankovní operace:
- aktivní – banka je věřitelem, poskytování úvěrů
- pasivní – banka je dlužníkem, přijímání vkladů
- neutrální – směnárenská činnosti

Bankovní soustava ČR je dvoustupňová:
1. Česká národní banka - centrální banka
2. komerční banky - obchodní
Česká národní banka
zastupuje stát v oblasti směny a bankovnictví
v čele 7členné bankovní rady je guvernér – Tůma, který je volen prezidentem

úkoly vůči státu:
- emise = vyvolávání a stahování peněz
- ochrana měny
- vede účet státního rozpočtu - stahuje část peněz z ekonomiky ve formě daní, cel... a zase je dává zpět (důchody, sociální dávky, zdravotnictví)
- stanoví oficiální měnový kurs
- stanoví oficiální cenu zlata pro bankovní operace, jednotkou je trojská unce
- spravuje devizové úvěry státu
- sestavuje měnový plán, vše co se týká měny - množství peněz v ekonomice masa peněz, stanovení inflace (cílová inflace), jaký vývoj úrokových měr by měl být v ekonomice, aj.

úkoly vůči bankám:
- stanoví pravidla pro funkci komerčních bank
- vykonává bankovní dohled nad komerčními bankami, může jim zastavit činnost nebo odebrat licenci
- zprostředkování platebního styku mezi bankami (clearingové centrum)

nepřímé nástroje:
- stanovení diskontní sazby
- operace na volném trhu
- stanovení povinného minima velikosti rezerv
Diskontní sazba
= úrok centrální banky pro komerční banky. Když se sazba sníží, banky získají levněji peníze a mohou snížit úroky ze svých úvěrů - peníze se stanou dostupnější.
Operace na volném trhu
ČNB vydává cenné papíry, které si od ní nakupují komerční banky nebo naopak ČNB je kupuje zpět. Pro posílení investování centrální banka nakupuje peníze od bank, dává jim papíry. Při omezení rozvoje centrální banka nakupuje papíry.
Povinné minimální rezervy
Každá komerční banka musí mít uloženo u ČNB určité % vkladů. ČNB může toto % snižovat nebo zvyšovat. Když % zvýší, sebere bankám peníze a ty zvednou úroky - omezí rozvoj ekonomiky. Při snížení banky sníží úroky - rozvoj ekonomiky.
Komerční banky
obchodní banky:
- universální banky - všichni klienti, všechna odvětví, v celé ČR, většina našich komerčních
- bank
- specializované - zaměření na určitou oblast


specializace:
- podle klientů - jen určité skupiny, družstevní banky jen pro členy družstev
- teritoriální (územní) - působení na určitém území, nejsou v ČR, např. v USA
- podle služeb - poskytuje jen vybrané služby, stavební spořitelny (financování bydlení), hypotéční banky
- odvětvová specializace - určité odvětví národního hospodářství, nejsou v ČR, např. Bulharsko, Rumunsko, Rusko
Universální banky
Komerční banka, a. s.
První nabídla vklady ve formě cenných papírů.
Má problémy trvalého charakteru
Živnostenská banka, a. s.
Založena 1868 - nejstarší. Jediná v minulosti měla pobočku v zahraničí - centrum Londýna. Dříve ji občané používali ve vztahu k zahraničí.
První nabídla mezinárodní platební karty už k tuzexovým účtům.
Československá obchodní banka, a. s.
Dříve se přes ni organizoval zahraniční obchod (dovoz - vývoz).
První se napojila na celosvětovou bankovní počítačovou síť. Nejlepší vybavení pro styk se zahraničím.
Investiční a poštovní banka, a. s.
Složená ze dvou původních bank. Poštovní banku založilo Ministerstvo spojů - nízké náklady díky využití pošt (široká síť, dostupný prostor). Služby hlavně obyvatelstvu. Převzala ji Československá obchodní banka, je její pobočkou.
Investiční banka jako první chtěla zakládat různé investiční fondy.
Spojila se s ČSOB, protože měla problémy, ale není jisté, jestli tak velké.
Česká spořitelna, a. s.
Dříve specializována podle klientely, od r. 1989 je bankou universální, ale stále je její hlavní síla v klientech - převažují obyvatelé nad podniky. Měla zdražení služeb - odliv klientů.
V 80. letech první tuzemské platební karty ke sporožirovým účtům.
Spořitelní karty nahrazeny za VISA.
Konsolidační banka
Založena 1991, státní organizace.
Úvěry natrvalo se obracející v zásoby, ale opouští se od toho. Převzala po roce 1989 při změně režimu. Vytvořila pro podniky výhodnější podmínky než státní podniky. Stát do ní ukládá své nedobytné pohledávky.
E?banka (dříve Expandia, a. s.)
Vznik po roce 1990. První zavedla příme bankovnictví. Klient nemusí do banky chodit, spojí se pomocí různých prostředků, přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pohodlné, rychlé. Nevýhoda: nedají se dělat všechny služby. Chce převzít Česká spořetelna.

1. Internet banking - počítač s Internetem
2. Homebanking - počítač se speciálním modemem, napojení přímo na banku, nejméně v ČR
3. Telefonické bankovnictví - speciální linka, ochranný kód, i mobilní telefony, možnost zadání příkazů
4. Platební karty a samoobslužné zóny - zóny sdělí i zůstatek, obrat
5. Faxy


Agrobanka
První čistě nestátní. Chtěla se specializovat na zemědělství, ale neuživila by se, proto byla také universální. Zkrachovala

Hodnocení: 2.8/5 (75 hlasů)

Komentáře (2)

Napsal: | 17.12.2013 20:02 | Odpovědět

*WALL*

Napsal: | 17.12.2013 20:02 | Odpovědět

*LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL*

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !