Bankovní činnost ČS,a.s.

Autor: Tom Lexís | 27.12.2010 21:51 | 0 komentářů | Přečteno: 3208 krát

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Seminární práce z kurzu
Peníze, banky a finanční trhy na téma


Činnost České spořitelny, a. s.

Vypracoval: Tomáš Šuhaj
1 Úvod


Česká spořitelna, a.s. vznikla 30. 12. 1991 dnem zápisu do obchodního rejstříku. Základního kapitálu je tvořen 11 211 213 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč a 140 788 767 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč. Akcie jsou v dematerializované formě. Výše základního kapitálu je tedy 15 200 000 000 Kč. 
Generálním ředitelem a současně předsedou představenstva je Stack John James. Hlavním akcionářem je rakouská banka Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG a to 56,31% podílem akcií.

Přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka:

Předmětem podnikání je provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle obecně závazných právních předpisů pro činnost bank v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, dále pak tyto činnosti:

- investování do cenných papírů na vlastní účet
- finanční pronájem
- platební styk a zúčtování
- vydávání platebních prostředků
- poskytování záruk
- otvírání akreditivů
- obstarávání inkasa
- obchodování na vlastní účet nebo účet klienta s devizovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodů a opcí 
- účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb
- finanční makléřství
- poskytování porad ve věcech podnikání
- obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství
- uložení a správu cenných papírů nebo jiných hodnot
- výkon funkce depozitáře
- směnárenskou činnost
- poskytování bankovních informací
- pronájem bezpečnostních schránek
- vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona


Veškeré bankovní operace můžeme rozdělit na:

- aktivní – poskytování úvěrů
- pasivní – přijímání vkladů
- zprostředkovatelské – ostatní


Ve své seminární práci jsem se zaměřil zejména na přestavení základních produktů aktivních a pasivních operací.

2 Vkladové činnosti banky

Mezi základní produkty vkladové činnosti banky patří zejména


2.1 Běžný účet v české měně


-jedná se o základní nástroj spolupráce mezi bankou a podnikem nebo podnikatelem. Běžný účet slouží PO a FO – podnikatelům k zajištění komplexního platebního styku s obchodními partnery a klienty v tuzemsku i v zahraničí.

Výhody:
- jednoduchá a efektivní správa financí
- výběr z bohaté nabídky mezinárodních služebních platebních karet
- možnost využití GSM banking a Homebanking
- výběr ze široké nabídky šeků k běžnému účtu
- možnost sjednání kontokorentního úvěru k účtu
- volitelné inkaso z účtu vybraným protiúčtům
- příkazy k úhradě a k inkasu
- trvalý příkaz k úhradě a k inkasu
- možnost využití lepšího úročení volných prostředků na vkladovém účtu k běžnému účtu
- snadný přístup k hotovosti v nejrozsáhlejší sítí bankomatu v ČR
- možnost jednorázově nebo pravidelně investovat do podílových listů prostřednictvím investičních podílových fondů SIS
- vinkulace
- možnost využití dokumentárních plateb
- zmocnění k nakládání s prostředky na účtu dalším osobám

Ke zřízení běžného účtu v české měně je zapotřebí:
- doklad o právní subjektivitě
- průkaz totožnosti
- složení min. vkladu


2.2 Běžný devizový účet

-jedná se o základní účet pro správu osobních a firemních finančních prostředků v cizí měně.

Slouží:
- k vyřízení finančních záležitostí přímo v cizině
- k zajištění komplexního cizoměnového platebního styku s obchodními partnery
- k realizaci hotovostních a bezhotovostních plateb v libovolné měně uvedené v kurzovním lístku ČS
- široká nabídka platebních instrumentů – mezinárodní platební karty, šeky
- má i podobné výhody jako běžný účet v české měn


2.3 Běžný účet s investičním charakterem

-jedná se o kreditní účet, kde prostředky na tomto účtu mají povahu netermínovaných vkladů a slouží k uložení a čerpání státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu po dobu platnosti stavebního povolení

2.4 Běžný účet v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace

2.5 Účet pro dotace ze státního rozpočtu

2.6 Termínované vklady

2.6.1 Spořitelní vklad

-jedná se o jednorázový termínovaný vkladový účet s možností automatického obnovování (revolving). Spořitelní vklad je určen k uložení dočasně volných finančních prostředků s min. rizikem.

Výhody:
- výnos z kladu je garantovaný
- možnost výběrů ze široké nabídky délek trvání vkladu (7 a 14 dní, 1 – 12 měsíců, 2, 3 nebo 4 roky)
- možnost kdykoli navýšit vklad
- revolving
- výše úrokové sazby je závislá na výši zůstatku a době trvání vkladu
- úroky lez dle Vašeho přání: - převést na jiný účet
- připsat ke vkladu 
- výplatu vkladu lze realizovat bezhotovostním převodem nebo hotovostním výběrem


2.6.2 Vkladový účet k běžnému devizovému účtu

-jedná se o termínovaný vkladový účet, který je veden ve stejné cizí měně jako běžný účet klienta. Vkladový účet je jednorázový s možností automatického obnovování (revolving). Účet lze zřídit v měnách uvedených v kurzovním lístku ČS. Je určen pro zhodnocení volných finančních prostředků v cizí měně.

Výhody:
- výnos je garantovaný
- možnosti výběru ze široké nabídky délek trvání vkladu (1, 3, 6, 12 a 24 měsíců)
- revolving
- výnos z úroků lze připisovat na vkladový účet jako přívklad nebo jej lze převést na běžný devizový účet 
- založení a vedení je zdarma


2.6.3 Vkladový účet k běžnému účtu v české měně

-jedná se o termínovaný vkladový účet s možností automatického obnovování (revolving). Je určen pro PO a FO podnikatele k uložení dočasně volných finančních prostředků na dobu určitou s min. rizikem.

Výhody: jsou stejné jako u spořitelního vkladu + zřízení a vedení účtu zdarma


2.7 Sporožirový účet

-je určen občanům pro správu osobních a rodinných financí s širokou škálou navazujících produktů a služeb. K ovládání účtu můžete využít nejmodernější způsoby komunikace s bankou a spravovat své finance z pohodní domova.

Výhody:
- jednoduchá a efektivní správa osobních i rodinných financí
- platební karta (v tuzemsku i v zahraničí)
- provádění hotovostních i bezhotovostních operací pomocí jednorázových, trvalých a hromadných příkazů k úhradě
- výběr a vklad hotovosti na jakékoli pobočce ČS
- BSM banking a Homebanking
- možnost sjednání kontokorentního úvěru
- převody důchodu

K založení postačuje pouze: - platný průkaz totožnosti
- složení min. vkladu


2.8 Sporožirový účet – Sporojunior

Sporojunior je účet pro mladé lidi ve věku 15 – 19 let, který svým charakterem odpovídá běžně vedenému sporožirovému účtu. Tento účet slouží k vyřízení jejich soukromých finančních záležitostí. 
K založení postačuje: - platný průkaz totožnosti (i zákonného zástupce)
- rodný list nezletilce
- složení min. vkladu


Výhody: 
- zasílání výpisů zdarma
- při výborných studijních výsledcích úrokové zvýhodnění
- správa a vedení účtu zdarma
- vydaní platební karty zdarma
- aktivace služeb přímého bankovnictví
- zřízení, změna a zrušení trvalých příkazů zdarma


2.9 Sporožirový účet – Sporostudent

-je určen studentům řádného denního studia na tuzemské vysoké škole, který svým charakterem odpovídá běžně vedenému sporožirovému účtu.

Výhody: stejné jako u Sporojuniora + místo úrokového zvýhodnění každoroční prémie 
333 Kč

K založení je zapotřebí: - platný průkaz totožnosti
- prokázání řádného denního studia na vysoké škole
- složení min. vkladu


2.10 Vkladní knížka bez výpovědní lhůty

-vkladní knížky jsou v ČR tradiční formou spoření. Slouží FO starším 18 let k vyřízení soukromých finančních záležitostí a k provádění hotovostních operací


2.11 Vkladní knížka s výpovědní lhůtou

-slouží FO starším 18 let jak k pravidelnému spoření, tak i ke zhodnocování jednorázových vkladů s možností výběru ze široké nabídky výpovědní lhůty a s možností vinkulace.


2.12 Dětská vkladní knížka

- je tradiční formou spoření pro děti. Spořit mohou jak rodiče, tak i další osoby s možností získání prémií k životním jubileím dítěte. Slouží nezletilým FO osobám jako spořící účet pro úhradu budoucích potřeb dítěte a k provádění hotovostních operací.3 Úvěrové činnosti banky

Mezi základní produkty úvěrové činnosti banky patří zejména:


3.1 Hotovostní úvěr

-bezúčelový úvěr pro FO – občany vyplacený v hotovosti nebo bezhotovostně na jejich osobní účet

Výhody:
- operativní časově nenáročné řešení pro úhradu jekéhokoliv závazku
- úvěr lez zajistit jakýmkoli zajišťovacím instrumentem s přihlédnutím k výši úvěru
- při splnění podmínek je možné poskytnou úvěr do částky 100 tis. Kč bez zajištění

Doba splatnosti:
- krátkodobé – do 1 roku
- střednědobé – do 4 let
- dlouhodobé – do 6 let

Co potřebuji k poskytnutí úvěru?
- průkaz totožnosti
- v případě zaměstnance, kterému nechodí na účet pravidelně měsíční příjem a u úvěrů nad 100 tis. Kč potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu
- v případě osoby samostatně výdělečně činné živnostenský list a daňové přiznání za poslední 2 roky, doklad o stavu daňového účtu, ekonomické tabulky
- v případě důchodce aktuální výměr důchodu, v případě dlaších příjmů potvrzení o jejich výši


3.2 Eskontní úvěr

-podstatou tohoto obchodu je odkoupení obchodní směnky klienta před lhůtou její splatnosti, za cenu odpovídající směněčné sumě snížené o diskont

Výhody:
- překlenutí časového nesouladu mezi splatností směnky a potřebou finančních prostředků


3.3 Hypoteční úvěr

-dlouhodobý účelový úvěr k financování investic do nemovitostí, určen FO – občanům a s dobou splatnosti až 25 let


Zajištění úvěru:
- je prováděno smluvním zástavním právem k předmětné nebo jiné nemovitosti na území ČR
- nemovitost, která je předmětem zástavního práva musí být pojištěna a pojistné vinkulováno ve prospěch ČS

Použití finančních prostředků:
- na koupi nemovitosti
- na koupi podílu na nemovitosti za účelem vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků
- na financování výstavby nemovitosti
- na splacení dříve poskytnutých úvěrů a půjček použitých k investicím do nemovitostí

Výhody:
- nižší úroková sazba
- úroková sazba je fixována na 1 rok nebo 5 let dle volby klienta
- je splácen formou pevných pravidelných měsíčních částek
- úvěr se poskytuje až do 90 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého cenění smluvního znalce spořitelny 
- možnost využití státní finanční podporu hypotečních úvěrů 
- o zaplacené úroky je možné snížit daňový základ


3.4 Hypoteční úvěr stavební

-je nabízen PO, městům a obcím za účelem: - výstavby, rekonstrukce nebo modernizace 
nemovitosti
- koupě rozestavěné nemovitosti spojené s její 
dostavbou
- stavebních úprav nemovitostí


Výše úvěru je limitována 70 % budoucí ceny stavěné, případně rekonstruované nemovitosti po jejím dokončení. Doba čerpání úvěru je u jednorázového čerpání úvěru stanovena na 6 měsíců od data podpisu smlouvy, u postupného čerpání úvěru je stanovena až do 18 měsíců od data podpisu smlouvy. Po dokončení stavebních prací, následné kolaudaci stavby a splnění dalších podmínek uvedených ve smlouvě bude s klientem uzavřen dodatek ke změně úrokové sazby na sazbu hypotečních úvěru – klasického.
Doba splatnosti úvěru na investice do staveb na bydlení je od 5 – 25 let do data počátku splácení jistiny úvěru sjednaného v úvěrové smlouvě.
Úvěr je úročen pevnou úrokovou sazbou stanovenou na určité období.
Úvěr musí být ze zákona zajištěn zástavním právem k předmětné nemovitostí, i rozestavěné nebo jiné nemovitosti na území ČR a vinkulací pojistného plnění z pojištění zastavené nemovitosti.


3.5 Kontokorentní úvěr

-slouží pro krytí krátkodobých finančních potřeb klienta, zejména na financování jeho provozních potřeb. V úvěrové smlouvě se sjednává výše debetního zůstatku.

Výhody:
- průběžné čerpání a průběžné splácení úvěru

Podmínky:
- zřízení běžného účtu v Kč nebo v cizí měně. U úvěru v cizí měně jsou podmínkou dostatečné příjmy klienta v cizí měně. Smlouva se uzavírá na max. 1 rok, s možností obnovení na další období.


3.6 Spotřebitelský úvěr

-účelově vázaný úvěr pro FO – občany.

Výhody:
- rychlý zdroj finančních prostředků k úhradě zboží a služeb
- platby jsou prováděny bezhotovostním stykem
- výhodná úroková sazba
- při splnění podmínek je možné poskytnout úvěr do částky 100 ti. Kč bez zajištění
Dělení:
- krátkodobé – do 1 roku
- střednědobé – do 4 let
- dlouhodobé do 10 let

Co potřebuji k získání úvěru?
- zde jsou stejné podmínky jako o Hotovostního úvěru


3.7 Provozní úvěr

-využívá se zejména na financování jeho provozních potřeb klienta. Jedná se o termínovaný účelový úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení , případně s možností revolvingu.

Výhody:
- překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků na provozní kapitál

Podmínkou je zřízení běžného účtu v Kč nebo cizí měněn. U úvěru v cizí měně jsou podmínkou dostatečné příjmy klienta v cizí měněn.


4 Další činnosti banky

4.1 Pojištění

ČS nabízí různé druhy pojištění

4.1.1 Pojištění vozidla 

- havarijní pojištění
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

4.1.2 Cestovní pojištění

4.1.3 Pojištění – občanské neživotní 

– jedná se o pojištění majetku

4.1.4 Pojištění životní a úrazové 

– jedná se o pojištění osob

4.1.5 Penzijní připojištění

- je velmi výhodná forma spoření, která umožní zajistit si zajímavý objem prostředků pro období penze. 
- výhodou je zde státní příspěvek, jehož max. výše může činit 150 Kč
- dále příspěvek zaměstnavatele – je výhodnější, než kdyby byla o stejnou částku zvýšená mzda, protože mzda podléhá zdanění. Výhody i pro zaměstnavatele.
- možnost odpočtu až 12 000 Kč od daňového základu

5 Dokumentární platby

5.1 Dokumentární akreditivy

-je nástrojem financování obchodní činnosti. Používá se jak v zahraničním, tak tuzemském platebním stuku.
Největší význam akreditivu pro obchodní partnery spočívá v jistotě úhrady, která je podmíněna splněním akreditivem stanovených podmínek. Inkasní riziko je v podstatě dáno pouze rizikem teritoria a bonitou banky, která akreditiv vystavila nebo potvrdila.
Zúčastěnými stranami akreditivu jsou:

- příkazce
- banka otevírající akreditiv
- beneficient (prodávající)
- banka, která otevření akreditivu beneficientovi buď oznamuje popřípadě i potvrdí


5.2 Dokumentární inkasa

Nakládání banky s dokumenty na základě instrukcí klienta za účelem jejich vydání proti zaplacení, přijetí nebo splnění inkasních podmínek. Slouží k obchodním úhradám v tuzemském i zahraničním styku. Pro klienta – odběratele je výhodou, že platí až má jistotu, že zboží bylo dodáno. Pro klienta dodavatele je výhodné, že odběratel má přístup ke zboží až po obdržení dokladů – po úhradě.
Podmínkou je vedení běžného účtu v Kč nebo cizí měně.


6 Závěr

Podle mého názoru je ČS, a. s., jako i řada dalších bank na území ČR, bankou, která nabízí velmi širokou a kvalitní nabídku služeb, ale přesto by měl každý člověk zvážit, kam své finanční prostředky uloží a také jaké služby bude vyžadovat.
Seznam:

1 Úvod 1
2 Vkladové činnosti banky 3
2.1 Běžný účet v české měně 3
2.2 Běžný devizový účet 3
2.3 Běžný účet s investičním charakterem 4
2.4 Běžný účet v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace 4
2.5 Účet pro dotace ze státního rozpočtu 4
2.6 Termínované vklady 4
2.6.1 Spořitelní vklad 4
2.6.2 Vkladový účet k běžnému devizovému účtu 4
2.6.3 Vkladový účet k běžnému účtu v české měně 5
2.7 Sporožirový účet 5
2.8 Sporožirový účet – Sporojunior 5
2.9 Sporožirový účet – Sporostudent 6
2.10 Vkladní knížka bez výpovědní lhůty 6
2.11 Vkladní knížka s výpovědní lhůtou 6
2.12 Dětská vkladní knížka 6
3 Úvěrové činnosti banky 7
3.1 Hotovostní úvěr 7
3.2 Eskontní úvěr 7
3.3 Hypoteční úvěr 7
3.4 Hypoteční úvěr stavební 8
3.5 Kontokorentní úvěr 9
3.6 Spotřebitelský úvěr 9
3.7 Provozní úvěr 9
4 Další činnosti banky 10
4.1 Pojištění 10
4.1.1 Pojištění vozidla 10
4.1.2 Cestovní pojištění 10
4.1.3 Pojištění – občanské neživotní 10
4.1.4 Pojištění životní a úrazové 10
4.1.5 Penzijní připojištění 10
5 Dokumentární platby 10
5.1 Dokumentární akreditivy 10
5.2 Dokumentární inkasa 11
6 Závěr 11Seznam použitých materiálů:

Internetové stránky České spořitelny, a. s. www.csas.cz
Expres půjčka
Na svou půjčku již nemusíte čekat
Více na stránkách GE Money Bank!
www.gemoney.cz
Vložte peníze výhodně
Přijďte si pro termínovaný
vklad s úrokem 4% p.a.!
www.gemoney.cz
Nová půjčka pro každého
I pro nezaměstnané do 150.000 Kč
Bez ručitele a ručení majetkem! Do 24h.
 

Hodnocení: 2.4/5 (58 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !