Symboly české nezávislosti

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 15:59 | 0 komentářů | Přečteno: 2154 krát

Státní znak České republiky ve své dnešní podobě je výsledkem poměrně složitého vývoje, jehož počátek je možno datovat do období 12. až 13. století. Roku 1158, dle kroniky tzv. Dalimila, český kníže Vladislav II., za vojenskou pomoc proti Milánu, obdržel od císaře Friedricha I. Barbarossy královský titul a náhradou za dosavadní znak s orlicí, erb se stříbrným lvem v červeném poli. Skutečně prvně doložený lev - coby symbol panující dynastie Přemyslovců- však pochází až z roku 1213 z jezdecké pečeti moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Původně se tak jednalo o spíše přemyslovský dynastický erb,zatímco zemským symbolem zůstávala nadále tzv. svatováclavská orlice, s tím jak se středověcí panovníci snažili upevňovat své postavení, snažili se také o přednostní užívání svého erbu a tím se postupně stříbrný lev v červeném poli stal nejen symbolem dynastickým, nýbrž i zemským, kdy v této funkci přetrval až do roku 1918.

Se vznikem samostatného československého státu v říjnu 1918 vyvstala rovněž potřeba nového výsostného státního znaku vyjadřujícího nejen změnu státoprávních poměrů, ale zároveň též kontinuitu historického vývoje českých zemí s nově utvořeným státem.
Na základě ankety, byl vyhotoven návrh na realizaci malého, středního a velkého státního znaku jenž vycházely z historických zemských znaků dotčených zemí.

Pomnichovská Česko-Slovenská republika pak z této trojice státních znaků (jako výraz autonomního uspořádání státu) používala pouze střední státní znak. V době německé okupace, za existence Protektorátu Čechy a Morava, byl z prsou lva odstraněn srdeční štítek a nadále byly používány pouze dva znaky - malý a větší.

S osvobozením Československa roku 1945 byl do praxe uveden již jen malý státní znak, s vyjímkou prezidentské standarty, kde se udržel velký státní znak, doplněný o devizu Pravda vítězí. Ústava 9. května z roku 1948 sice stanovila, že státní znak a vlajku upravuje zákon (§169), žádný zákon v tomto znění však nebyl vydán.
Teprve zákon ze 17. listopadu ustanovil nový státní znak, jenž měl odrážet tzv. "dobudování socialismu" v Československu. Šlo spíše o emblém, který odporoval heraldickým pravidlům, byť alespoň zachoval český zemský symbol - lva.

Změna politického klimatu spojená s pádem totalitního systému moci v Československu po listopadu roku 1989 si pochopitelně vyžádala změnu státního znaku, který měl nejen vyjádřit obnovu demokratických zásad, kontinuitu historického vývoje, nýbrž i vystihnout federativní uspořádání československého státu. Po velmi složitých jednáních byl konečně v roce 1990 zaveden Státní znak České a Slovenské federativní republiky, když národní rady obou republik nejdříve schválily národní znaky.

S rozpadem československé federace, Česká národní rada převzala oba státní znaky České republiky jako státní znaky samostatné České republiky, pouze u malého znaku byl španělský štít pozměněn na gotický.

Hodnocení: 2.3/5 (26 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !