1. světová válka

Autor: Tom Lexís | 12.12.2009 08:53 | 1 komentářů | Přečteno: 4578 krát

Příčina války

- konflikt se připravoval od 70. let 19. století
- na počátku století 20. začínají spory gradovat
- spory vyvolaly soupeřením Dohody a Trojspolku
- pramenily z: boje o kolonie, soupeření o sféry vlivu ekonomické a politické
- oni považovali válku za přirozený stav věci (konflikt se řeší jedině válkou – přirozené řešení sporů)

požadavky dohody:

chtěla ubránit své kolonie před zeměmi Trojspolku hlavně před Německem (do té doby jich moc nemělo)
Velká Británie hlavní zájem na tom, aby Německo bylo vyřazeno ze světového obchodu (ten ovládá Velká Británie)
zabránit pronikání Německa na blízký a střední východ
Francie si nárokuje oblast Alsaska a Lotrinska navíc chtěli Sársko
Rusko zájem na tom, aby ovládlo úžiny mezi Černým a Středozemním mořem
Rusko – vytlačit vliv Německa a Rakouska Uherska z území dnešní Ukrajiny a Polska
Rusko – co největší vliv na Balkáně
požadavky Trojspolku:

Německo – ve světové politice číslo jedna, chtěli být. motorem byl nacionalismus
Rakousko-uhersko, Osmanská říše – chtěli zabránit rozpadu svých říší
Německo: v Evropě chtěli získat státy střední Evropy, jihovýchodní Evropy a východní s pomocí Monarchie – chtěli vytvořit celek Mít Evropu
bezprostřední příčinou se stal Balkán – na počátku 20. století se zde střetávaly zájmy všech mocností

uskutečněn atentátem na rakouského arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este

Měl se stát nástupcem Františka 1.

uskutečnil se 28. června 1914 v Sarajevu

ten se stal záminkou

z atentátu bylo obviněno Srbsko

začala probíhat jednání

k vyhlášení války došlo 28.7.1914 Rakousko – Uhersko vyhlásilo válku Srbsku

intervence Německa – nutili Monarchii, aby vyhlásila válku

Trojspolek a Dohoda vzájemně vstoupily do válečného konfliktu

Itálie nevstoupila do války, vyhlásila neutralitu

Věda, technika a Modernizace společnosti na přelomu století

Charles Darwin „O původu druhů“ – zachytil vývojovou teorii

-kritika ze strany církve

-zneužita pro výklad teorie společnosti

Marie Curie Sklodowská – radioaktivita

– objevení rentgenových paprsků

široké použití mikroskopů

Einstein – teorie relativity

Louis Pasteur – sérum proti vzteklině

– pasterizace

Sigmund Freud

pozitivismus – A Compte

všechno hned aplikovat do praxe -> převrat ve výrobě, vynálezy (nové materiály, umělá barviva, nové léčebné látky, syntetická vlákna, umělá hnojiva, třaskaviny – dynamit, fotografie, nové zdroje energie – stále uhlí, nafta, automobily, spalovací motor, vynálezy výroby elektrické energie, elektromotor – tramvaje, žárovky (Edison), oblouková lampa, telefon, bezdrátová telegrafie

růst průmyslu, průmyslové výroby, monopolizace výroby, masový nárůst dělnictva

Zemědělství: zemědělské stroje, umělá hnojiva, preparáty proti škůdcům, šlechtitelství

Zbrojní průmysl: kulomet, ponorky, dělostřelectvo, zaměřovací přístroje

1. světová válka

Schlieffenův plán:

Němci doufali v rychlé vítězství na západě, aby mohli svá vojska nasadit proti Rusku

plánem bylo obejít Francouzká obranná postavení přes Belgii, obklíčit Paříž a zezadu napadnout francouzské jednotky

Útokem na Belgii porušili Anglo–Německou smlouvu -> vstup Británie do války -> Britové a Francouzi zpomalili postup Němců a zmařili německé záměry

aktualizoval ho náčelník Německého generálního štábu Moltke

útok na Belgii 16.8. 1914, 20.8.1914 obsazen Brusel

belgická armáda zatlačena k Antverpám

koncem srpna na belgicko – francouzské hranici

5. září stáli Němci u Paříže

tato fáze války se nazývá „Blesková válka“

5.-15. září: protiútok Dohody

vítězí v bitvě na řece Marně (Němci vytlačeni na sever – 1. německý neúspěch)

Moltke odvolán, místo něj Falkenhaym

válka přešla do další fáze – běh k moři

polovina října Němci dobyli Antverpy – cílem dostat Calais (nepodařilo se)

ani jedné straně se nepodařilo dostat druhou k moři

další fáze: „Válka poziční“ (zákopová) – vytvořeny stovky kilometrů zákopů

trvala až do přelomu roku 1915/1916

na západní frontě se nic významného nedělo

1914 – Balkánská fronta (proti Srbsku)

Rakousko Uhersko obsadilo Srbsko (srpen)

zde záhy armáda Monarchie utrpěla velké ztráty

už na počátku prosince se vojska monarchie musela stáhnout k Dunaji

1914 – Východní fronta

Ruská vojska zaútočila na Východní Prusko a Halič, ale byli špatně vybaveni a byli poraženi Němci

existují ještě další 3 fronty

Kavkazská (Turci(vstupují do války v listopadu) X Rusko)

Mezopotámská - zájmy Anglie

Syropalestinská - zájmy Anglie

1915 – východní fronta

V únoru Rakousko – Uhersko zahájilo boje X v březnu už byla tak slabá, že byly nutné německé posily

průlom květen/červen u Gorlice – ústup Rusů

fronta se ustálila na linii Riga – Západní Dvina – Dněstr

Západní fronta: pokračující zákopová válka

bitva u Yperu: Němci masově použili otravné plyny (Cl -> 15 000 vojáků otráveno, 5tisíc – okamžitá smrt)

posun fronty o pouhé 4 km

Balkánská fronta: v září vstupuje do války Bulharsko

vede útoky proti Srbsku

během podzimu kapitulace Srbska

Trojspolek získal přímé připojení na Osmanskou říši
Dohoda začala usilovat o dobytí úžin Bospor a Dardanely
Gallipolská operace – Dohoda neúspěšná
Itálie vstupuje do války na straně Dohody (slib Dohody, že území vybojované na Rakousku Uhersku a na Osmanské říši připadnou Itálii) – nikdy nevytvořili silnější článek

1916

Západní fronta: snaha Němců o dobytí pevnosti Verdun (chránila cestu na Paříž)

únor – září: bitva u Verdenu

Německo poraženo, změna ve vedení německé armády (velitelem se stal Hindenbury)

červenec-listopad: bitva na Sommě – cílem definitivní vyřazení Německa

Velká Británie poprvé použila tanky x nic nebylo rozhodnuto, obrovské ztráty

Východní fronta: snaha Rusů prolomit frontu (Dohoda finančně podporovala Rusko, aby Němce na východě zaměstnalo) -> Brusilova ofenzíva (časově jako bitva na Sommě tedy červenec-listopad) Rusko získalo Bukovinu, část Haliče -> těžké ztráty vojsk Rakouska Uherska

vstup Rumunska do války na straně Dohody (27. srpna) x slabá -> prosinec: Němci obsadili Bukurešť -> museli je bránit Rusové x obsazeno Bulharskem a Německem

Itálie: fronta beze změn

bitva u Caporetta (1917)

Itálie poražena vojsky Německa a Rakouska Uherska

bitva u Vittorio Voneto (1918)

Itálie porazila vojska Rakouska Uherska

1916/1917

do války začínají zasahovat politické události ve válčících zemích

Velká Británie, Francie – nástup nových vlád -> povedou válku do definitivní porážky Německa

Rusko: vývoj spěje k revoluci

Rakousko Uhersko: smrt Františka Josefa -> císařem Karel I. : zjistil, že válka je pro zemi neúnosná -> tajná jednání s Dohodou (bez konzultace s Němci) x prozrazena -> museli ve válce pokračovat

USA: prezidentem Wilson -> USA sděluje Evropě, že vstoupí do války

1917

Řecko vstupuje do války na straně Dohody

válka v koloniích převaha Velká Británie (Japonsko, Francie) nad Němci

1914: Němci přišli o Toho, Samou a tichomořské ostrovy + přišli o území v Číně

1915: Němci přišli o Jihozápadní Afriku

1916: Němci přišli o Kamerun

1918: Němci přišli o Východní Afriku

válka na moři: převaha angličanů, Němci vytlačeni do Severního moře x blokáda Angličanů -> snahou Němců bylo blokádu prorazit, ale nepodařilo se -> uvězněni v Severním moři

1917: Němci přišli na ponorkovou válku x převaha Dohody trvá

revoluce v Rusku:

revoluční situaci navodily válečné neúspěchy a prohlubující se hospodářská krize

březen 1917: revoluce -> svržení cara Mikuláše II.

nastolení prozatímní vlády (vojenští představitelé + sověty dělníků) -> únorová revoluce

pokračování ve válce -> demonstrace v Petrohradě -> odvolání některých členů vlády

-do čela reformované vlády se staví Kerenskij x pokračování demostrací

Bolševická strana se připravuje na převzetí moci (v čele Vladimír Iljič Lenin – vypracoval Dubnové teze: nastolení diktatury proletariátu cestou revoluce)

6.11. 1917 : povstání v Petrohradě – oddíly Rudé gardy a námořnictva obsadily sídlo prozatímní vlády (Zimní palác) + ovládli státní správu -> Velká Říjnová Sovětská Revoluce

nejvyšší státní orgán: Všeruský sjezd sovětů

dekret o půdě -> znárodnění

dekret o míru -> ukončení války

deklarace práv národů Ruska na sebeurčení

I. vláda: Rada lidových komisařů – v čele vlády Lenin

snaha Německa o využití situace v Rusku

6.4.: vstup USA do války -> vyhlášení války Německu

snaha Němců o rozhodnutí na západní frontě

březen – červenec: řada bojů

zapojují se američané

bitva na Marně

rozhodující obrat

porážka Němců

3.3.1918: Rusko ukončilo válku

Brest-litevský mír

podzim 1918: porážka Rakouska Uherska od Italů

27.10.1918: ministr zahraničí Rakouska Uherska Andrássy přistupuje na podmínky Dohody

3.11.1918: Rakousko Uhersko kapituluje

Balkánská fronta:

září 1918: velká ofenzíva Dohody – porážka spojenců Trojspolku

29.9.1918 kapitulace Bulharska

30.10.1918: kapitulace Turecka

5.10.1918: Německo žádá USA o zprostředkování jednání o příměří s dohodou

11.11.1918: uzavření míru v Compiegne

Výsledky války

poválečná radikalizace, vypuká řada hnutí za národní obrození (především kolonie), národní osvobozenecká hnutí
rozpad monarchií
Rakousko-Uhersko
Turecké – Osmanské říše
Ruská monarchie – svržení cara
Německá monarchie – svržení císaře – republika
Rakousko Uhersko se změnilo na Rakouskou republiku, Československou republiku, Polsko, Maďarsko, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
Sedmihradsko připadlo Rumunsku

Jižní Tyroly připadly Itálii

V Pobaltí vzniky 3 samostatné státy – Litva, Lotyšsko, Estoňsko
K Československu byla 1919 připojena Podkarpatská Rus
Besarábie (dnešní Moldávie) – k Rumunsku

Finsko

Obnoveno Belgické království
Francie nazpět Alsasko-Lotrinsko
Ekonomickým vítězem války jsou USA od roku 1918 rostla úloha USA – konec hegemonie Evropy v dění Země. Dolar se stává vedle libry mezinárodním platidlem
Oslabení Evropské ekonomiky – podnícení ekonomiky Kanady, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Afriky (J.A.R.), Číny, Indie
Přináší nové rozdělení světa
Charakteristika války:

světový konflikt (z tehdejších 54 zemí se války účastnilo 34) to znamená 1,5 miliardy obyvatel

74 miliónů mužu v armádě a z toho 10 miliónů obětí, zraněno 20 miliónů a 7 miliónů byli zajatci

V té době dochází k militarizaci ekonomiky

zhroutil se mezinárodní obchod, zhoršení sociální situace lidí – nedostatek potravy, četné epidemie, nová vojenská technika (kulomety, tanky, stíhací letadla, bombardovací letadla, průzkumná letadla, ponorky, otravné plyny, radiotechnika)

Poválečné uspořádání světa

mírová jednání začala probíhat od 18.ledna 1918 – konference ve Versailles – Versaillská mírová konference,

ta měla vyřešit poválečné uspořádání Evropy, účastnilo se 27 států Dohody + 5 britských dominií (pod správou Británie)

Rusko nebylo přizváno

Největší roli hrály:

Francie, Velká Británie, USA, Japonsko, Itálie

Francie žádá tvrdé potrestání Němců, ale Britové se Francie obávali (že bude nejmocnější v Evropě), tedy přiklonili se k USA, které bylo proti přísnému potrestání

ostatní státy se mohly účastnit jen těch jednání, která se jich bezprostředně dotýkala

O všem rozhodovala „Rada deseti“ (premiéři a ministři zahraničí pěti nejvlivnějších zemí), v důležitějších případech jednání „Rada pěti“ (jen premiéři), v nejnaléhavějších případech „Rada tří“ (představitelé Francie – Clemenceau, USA – Wilson, Británie – George)

Wilson vytvořil 14 Wilsonových bodů – vize, jak uspořádat Evropu – bude vytvořena Společnost národů (předchůdkyně OSN) měla zajišťovat politiku vnitřní bezpečnosti, měla předcházet válkám

14.2.1919 vzniká a zanikne 1939

Dohoda :

Velká Británie – Francie 1904
Francie – Rusko 1904
Rusko – Velká Británie 1907 anglo-ruská dohoda
Trojspolek:

Německo
Rakousko uherská monarchie
Itálie (později odstoupila)
§ přidaly se Turecko(Osmanská říše), Bulharsko,

Hodnocení: 2.2/5 (30 hlasů)

Komentáře (1)

Napsal: | 5.1.2021 13:58 | Odpovědět

*WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* mega dlouhy

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !