Ropa

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:57 | 0 komentářů | Přečteno: 4121 krát

Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva, kam dále zahrnujeme uhlí a zemní plyn. Původně se tato surovina označovala jako nafta (z perského slova "nafátá" což znamená "vytékati"), ale protože u nás se jedna pohonná hmota nazývá "motorová nafta", zkráceně se říká "nafta", která se z ropy vyrábí, docházelo k záměně části za celek, byl pro surovinu zvolen název používaný v polštině a ve východním Slovensku.¨
V němčině se tato surovina označuje "Erdoel", anglický název je "Petroleum" nebo "Crude oil". Poslední název se používá častěji v americké odborné literatuře.
Ropa je směsí plynných, kapalných a tuhých sloučenin, kde drtivou většinu tvoří uhlovodíky. Dále jsou zastoupeny kyslíkaté sloučeniny (tzv. naftenové kyseliny. odvozené od cyklopentanu a cyklohexanu), sirné sloučeniny (merkaptany, sulfan, sulfidy, disulfidy - alifatické, cyklické, sulfonové kyseliny apod. Sloučeniny dusíku jsou zastoupeny např. pyridinem a jeho homology, dále tzv. porfyriny, což jsou složité molekuly , kde chelatovou vazbou jsou vázány kovy jako je např. vanad. poslední skupinu tvoří tzv. vysokomolekulární sloučeniny, což jsou složité molekuly, obsahující nasycené kruhy, aromatické kruhy, sirné, dusíkaté a kyslíkaté atomy, společně s kovy, jako je vanad a nikl.
Uhlovodíky jsou plynné, kapalné i tuhé (parafín, ceresin), alifatické uhlovodíky s rovným nebo rozvětveným řetězcem, často připojené na nasycené nebo aromatické kruhy... Ropa neobsahuje nenasycené uhlovodíky.
O vzniku ropy existují dvě skupiny teorií:
a) anorganická teorie: uhlovodíky vznikaly reakcí vody s karbidy kovů
reakci oxidu uhelnatého s vodíkem (reakce Fischer-Tropschova)
kosmické teorie, vycházející z poznatku, že atmosféra některých planet je tvořena vodíkem a uhlovodíkovými plyny
b) organické teorie: ropa vznikala rozkladem nahromaděného organického materiálu, převážně živočišného a na přeměnách se podílely mikroorganismy (aerobní, později anaerobní), tlak , teplota, radioaktivní záření, katalytický účinek některých hornin...Nejdříve vznikal tzv. kerogen (nerozpustný v organických, rozpouštědlech, dalším vývojem se z něj vytvořil bitumen (rozpustný v organických rozpouštědlech).
Dnes se dává přednost organické teorii. Ropa se většinou nachází v tzv. naplaveninách a jen výjimečně ve vyvřelinách. Komplikace při identifikaci působí to, že ropa je kapalina, která působením horotvorných procesů migrovala, procházela propustnými horninami, některé skupiny látek se zde mohly zachytit jako při sloupcové chromatografii a tím se zkresluje složení rop. Někteří autoři připouštějí obě teorie, což by umožňovalo vysvětlit rozdíly ve složení rop.

Hodnocení: 2.6/5 (72 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !