Hasicí přístroje

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:46 | 0 komentářů | Přečteno: 2249 krát

Rozdělujeme :

1. Přenosné hasící přístroje
2. Pojízdné hasící přístroje
3. Přívěsné hasící přístroje

Zásady pro volbu hasicích přístrojů :

a) znalost hořlavin
- z hlediska chování latek při hoření / teplota, rychlost hoření,
vývin plynu /

b) znalost účinků hasebních látek
- pro správné stanovení taktiky hašení / teplota, prašnost,otřesi,
dosažitelnost přístroje /

c) znalost prostoru, kde bude přístroj použit
- uzavřené místnosti, volné prostranství, možnost vzniku škody
při hašení

Přenosné hasicí přístroje

Podle náplně rozdělujeme PHP

a) vodní
b) pěnové
c) CO2
d) práškové
e) halonové

a) vodní W 10 H

hlavní části :

- tlaková nádoba
- nárazníkové zařízení
- stoupající trubice - uvnitř přístroje
- nárazníkové zařízení
- tlaková patrona
- pojistka
- hadice a hubice

Nadrž na hasivo je z ocelového plechu (1,5mm) ve tvaru válce
proti korozi je poolověná. V horní části je narazníkové zaříze-
ní a výsřiková hadička s membranou tlak 0, 7-0, 8MPa. Pojist-
ná membrána umístěná na boku přístroje - protrhne se při tlaku
1,6 MPa.
Naplň tvoří roztok uhličitanu draselného K2CO3 (potaš) mrazu
vzdorný do -30*C. Tlaková patrola z bezešvé trubky (ocelové)
a horní část má úderníkoví dutý kolíček , který nárazem otevře
tlakovou patronu a plyn (CO2) vniká do nádrže a stoupací trub-
kou vystřikuje kapalinu z nadrže. Do činnosti se uvádí uderem
ruky na nárazníkové spouštěcí zařízení .
Vhodný pro hašení - pevných organickych látek.
Nesmí se použít k hašení - el. zařízení pod proudem , hořčík
a jeho slitiny Al, K, Na, Termit, karbit.
Zkušební přetlak přístrojě 2,5 MPa.
Zkušební přetlak patrony 30 MPa.
Dostřik 12-14 m do delky a 8 m do vyšky.
Doba činnosti 100-120 s. a hmotnost 19 kg.

b) hasící přístroj vzduchopěnový VP - 7, VP 10 - VP 5

hlavní části : - tlaková nádoba
- nárazníkové zařízení
- pěnová hubice
- pojistka
- tlaková patrona - uvnitř přístroje

Nadrž valcovitého tvaru vyrobena z ocelového plechu uvnitř
proti korozi poolověná. V horním víku je umístěna nárazníková
spouštěcí armatura. Tlaková patrona plněná CO2. Proudnice v
horní části nádobi - sitko, vystřikova uzavírací membrana a ví-
řivá vložka ( přisává vzduch ).
Mužeme hasit : A , B latky.
Nesmí se hasit : líh a alkoholi, zařízení pod proudem, kovy.
Hmotnost přístroje 11,5 kg a 15 kg , dostřik 6m , doba činnosti
40 a 60 sekund.
Minimalní množství utvořené pěny 40 a 60 litru - težké pěny.
Hasící učinky pěny - především izolační a ochlazovací.
Činnost přístroje nejde přerušit

c) přístroje CO2 - S 1,5 a S 6

hlavní části : - ocelová tlaková lahev
- pojistný ventil
- spouštěcí ventil
- sněhová proudnice
- stoupací trubice - uvnitř přístroje

S 1,5 - do hrdla lahve je našroubován pákový uzavírací ventil
k němuž je připojena stoupací trubice, sněhová tryska
a proudnička.
Pojistný ventil se protrhne při přetlaku 16 - 19 MPa.
Použití od - 30*C do +50*C.
Hmotnost obou přístrojů 6 a 25 kg, dostřik 1 a 2,5m,
doba činnosti 15 a 30 sekund.
Uvedení do činnosti : nasměrovat proudnici a zmačk-
nout ventil

S 6 - do vysokotlaké lahve je našroubován uzavírací ventil,
k němuž je připojena stoupací trubice, Vysokotlaká
gumová hadička se sněhovou proudnicí a tryskou je
připojena na odbočce ventilu.Ventil je opatřen pojist-
ným zařízením, jehož pevnost se pohybuje mezi 16 a
21 MPa. Do činnosti se uvádí otočením ventilu
doleva.
U obou přístrojů jde hašení kdykoli přerušít.
Použití na latky skupiny B, C, E.
Nesmí se na sypké hmoti organického a anorganické-
ho původu, Na, K, Al, Mg a žhnoucí látky.
Hasební účinek je především zřeďovací ( snižuje ob-
sah O2 ), chladící je malý.
Při uvedení do činnosti dosahuje při uvolňování
teplotu -76*C Nebezpečí popálení.

d) hasicí přístroje praškové - PG 24, PG-6 Hi, PG-10 Hi

hlavní části : - tlaková nádoba
- spouštěcí ventil
- ukazatel tlaku
- tryska
- stoupací trubice - uvnitř přístroje

- je noví typ malého přístroje pod stálím tlakem vzduchu,
plněným praškem A B C E s pistolovou proudnicí.
Hmotnost 4 kg , dostřik 4 m , doba činnosti 10 sekund.
Činnost jde podle potreby přerušit.

PG-6 Hi , PG10 Hi

hlavní části : - tlaková nádoba
- nárazníkové zařízení
- stoupací trubice - uvnitř přístroje
- tlaková patrona - uvnitř přístroje CO2
- hadice s pistolovou proudnicí
- pojistný ventil

Nádrž je zhotovena z ocelového plechu proti korozi, na
obou stranách fosfátována. Uprostřed víka je přišroubována
matice s narazníkovím souštecím zarízením a tlakovou
patronou, ze které vede trubice až ke dnu přístroje. Na konci
trubice jsou otvory pro unikaní CO2 a navlečená gumová
manžeta, která má funkci zpětného ventilu. Též je zde připo-
jena výstřiková hadice s pistolovou proudnicí.
Přetlakoví ventil upouští při přetlaku 1,7 - 1,9 MPa a poté
automaticky uzavře.
Náplň prašku normalní BCE je založen na bázi kyselého
uhličitanu sodneho impregnovaného proti vlchkosti
stearanem hořečnatím.
Prášek ABCE je na bázi kyseleho fosforečnanu amonného
impregnovaného proti vlchkosti.
Nesmí se použít na sypké hmoty (papír, org.prach, hoblovačky)
Při hašení je využito sněhového efektu (oblak přikrije plamen)
Nejúčinější hašení je přerušovaným stiskem proudnice.
Hmotnost PG 6 a Pg 10 Hi 12 a18 kg, dostřik 4 - 6 m.
Doba činnosti 15 a 20 sekund. Použití od -20 až +40*C.

d) halonové přistroje
a) tetrachloroví - již se nepoužívá
b) bromidoví
c) tetrafluoridbrometanový - lze použít i v uzavřených
prostorách

CB 0 ,5 1 , CB 2 1 - chlorbrometanoví ( CH2ClBr )

hlavní části : - tlaková nádoba
- spouštěcí ventil
- tryska
- stoupací trubice - uvnitř přístroje

Nádoba je vylisována z ocelového plechu proti korozi natře-
na červenou barvou.Náplň má 2,5x větší účinnost než tetra-
chor. Je pod stálím tlakem. Přístroj je vhodný pro hašení
požárů třídy B a E 110 Kv. Líh se hasit nesmí. Nesmí se v
uzavřených a těžko větratelných prostorách. Přístroj je nára-
zuvzdorný. Hašení halony spočívá v tom, že řetězová reakce
hoření je zastavena radikály vznikajícími žárem.
dostřik 5 - 6 m
doba činnosti 15 - 22 s
Přístroje se uvádí v činnost otočením kolečka doleva.

TFB 2 1 - tetrafluoridbrometan C2F4Br2
Tento přístroj má stejné uplatnění jako přístroj CB. Má
však menší toxicitu a je možné jeho použití i v uzavřených
prostorách. Hasivo nepůsobí na plasty používané jako
izolační materiál. Proto je vhodný při požárech spojovacího
zařízení a výpočení techniky. Přístroj má vysokou účinnost
1 kg se vyrovná 7 kg CO2. Hmotnost 6 kg, doba činnosti 40
sekund , dostřik 5-7 m . Přístroj je pod stálým tlakem.

Pojízdné hasicí přístroje

Vzduchopěnový - SL 47 HnK

se skládá - nádoba na hasivo, dvoukolový podvozek
- tlaková láhev na vzduch, výpustné hrdlo
s pěnotvornou komorou a stoupací trubkou,
pogumovaná hadice 25 s proudnicí, plnicí
hrdlo s uzávěrem a pojistným ventilem,
výputní hrdlo se zátkou, opěra s vodicí
rukojetí.

Nádrž má obsah 50 l , ve které je 45 l vody a 2 l emulgátoru (pěnidla). Tlaková láhev má obsah 5 l, obsahuje stlačený vzduch
pod tlakem 13,5 - 15 MPa. Izolovaná hadice na dopravu hasiva
má průměr 25 mm a délku 10 m . Proudnice má průměr hubice
14 mm. Vytvoří asi 400 - 500 l pěny. Použitelnost od +2 C* do
70 C*. Doba činnosti 100 s , dostřik 9 m , hmotnost 80 kg.

Práškový - P 60 HK ( PG 50 HK)

Na dvoukolovém podvozku je připevněna nádrž, která obsahuje
60 kg prášku B, C, E, . Přístroj PG 50 HK obsahuje 50 kg
hasiva pro třídy A, B, C, D, E. Při otevření lahve se stlačeným vzduchem ( osah 4 l ) proudí otvory do prášku , který zkypřuje.
Potřebný tlak se vytvoří za 10 sec. a činí 1,5MPa. Překročení
zajišťuje pojistný ventil. Není-li pro zahašení zapotřebí celé
náplně, tlakem ruky na pojistný ventil celý tlak vypustíme.
Přístroj je použitelný od -20 C* do +50 C* . Hmotnost P 60
a PG 50-105 a 115 kg , délka hadice 10 m, doba činnosti
20-40 sec.

CO2 S 1x30 S2x30

Podvozek tvoří trubkový rám se třmeny pro uložení lahve s CO2.
Lahev je uzavřena pákovým ventilem, na který je připojena vysoko-
tlaká hadice zakončená proudnicí vyrobenou z izolačního materiálu.
Uvedení do činnosti - přístroj se postaví tak, že jej opřeme patkou
lahve o zem. Sejmeme proudnici s vysokotlakou hadicí o průměru
13 mm. Proudnici uchopíme za držadlo a druhou rukou otevřeme
práškový ventil. Činnost přístroje lze přerušit. U S 2x30 při zásahu
podle potřeby otevřeme druhou láhev CO2, prázdnou nemusíme
zavírat, protože je opatřena zpětným kuličkovým ventilem.

Obsah CO2 v jedné lahvi 30 kg
délka hadice 6 -12 m
délka dostřiku 3 m
doba činnosti jedné lahve 1 min
lzen hasit látky skupiny B, C, E

Přívěsné hasicí přístroje

Podle druhu hasiva rozdělujeme na přístroje

a) vzduchopěnové
b) práškové
c) CO2

Vzdochopěnový VP 200

hlavní části : - tlaková nadoba s hasivem
- vysokotlaká ocelová lahev o obsahu 40 l se
stlačeným vzduchem
- redukční a pojistný ventil
- hadice délky 20 m s vodopěnovou proudnicí
- dvoukolovy podvozek

Na ocelové lahvi je redukční ventil nastavený na tlak 0,8 MPa,
který je připojen k směšovací komoře s uzavíracím klapkovým ven-
tilem.
Uvedení do činnosti: přístroj opřeme patkou nadoby o zem a rozvy-
neme hadici. Otevřeme ventil tlakové lahve, po vytvoření provozní-
ho přetlaku otevřeme ventil napěnovací komory. Po použití vedení
vždy propláchnout vodou.
Technické údaje : množství hasiva 190 l + 10 l
hmotnost přístroje 580 kg
dostřik 10 m
doba činnosti 3 min
mrazuvzdornost do -3*C
množství vzrobeného hasiva 1600 l

Práškový P 250 HA (NDR)

hlavní části : - tlaková nadoba s hasivem
- vysokotlaká ocelová lahev o obsahu 20 l se
stlačeným vzduchem
- dvě hadice o 25 mm délky 2x12,5 m a dvě práš-
kové proudnice
- hadicovými ventily
- regulatorem tlaku a pojistným ventilem
- dvoukolovy podvozek k ručnímu vedení a připo-
jení na tažné vozidlo

Obsahuje prášek na bázi kyselého uhličitanu sodného (B,C,E),
Při hašení je přístroj sklopen. Činnost přístroje lze přerušovat uzaví-
ráním práškové proudnice.

Hodnocení: 2.8/5 (41 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !