Česká literatura 15.století - výraz krize středověké společnosti

Autor: Jana Murčá | 11.9.2010 18:59 | 0 komentářů | Přečteno: 1919 krát

Husitská literatura 

Charakteristika: 
- odpustky, zlořády ... 
- 2.pol.14.stol. - úplný překlad bible 

zájem o bibli byl podporován činností tzv. Husových předchůdců. Nejvýznamnější z nich je Jan Milíč z Kroměříže, působící jako kazatel na chudinu, která se o dvě generace později stala hybnou silou husitského hnutí. Po Milíčově smrti bylo vytvořeno středisko českého kazatelství v Betlémské kapli (stavba 1391). Milíčova kázání byla popudem pro literární činnost Tomáše Štítného ze Štítného. 

Konrád Waldhauser (lat. + něm. spisy) 
- kázal o nápravě shora 

Matěj z Janova (kazatel v češtině) 
-Pravidla Starého a Nového zákona Tomáš Štítný ze Štítného 
- studoval na universitě v Praze - nedokončil 
- zabýval se otázkami blízkými lidu 

Knížky šestery o obecných věcech křesťanských 
- první sborník traktátů; napsán v roce 1376 
- poučení o věcech nezbytných ke křesťanské praxi i k potřebám denního života (Traktát o hospodáři, hospodyni a čeledi) 

další traktáty - Knihy naučení křesťanského 

základy věrouky - Řeči besední 

sbírka pojednání k svátečním a nedělním pojednáním - Řeči sváteční a nedělní 

zábavná próza - Exempla 

Olomoucké povídky 

Gesta Romanorum 

Díla Štítného jsou psána srozumitelně s ohledem na estetickou stránku textů. 
- první klasik české naučné literatury 

---------- 

Úsilí o demokratizaci kulturních statků bylo ve 14. století dovršeno husitstvím.V této době se nebývale zvětšil význam literatury a dovršil se proces počešťování písemnictví. 

Do popředí se dostala tvorba spjatá s aktuálními problémy života.Husitství odvrhlo typické středověké hrdiny, vymizela duchovní a rytířská epika. Do popředí se dostává traktát - učené pojednání o náboženských a filozofických otázkách a kronika, která přestává být pouhým zápisem událostí, ale mění se v dílo agitační. Rozvoj zaznamenává také básnictví, především duchovní píseň,která je zároveň modlitbou. 

Husitské rev. hnutí proběhlo v letech 1419-1434, ale z hlediska lit. vývoje je začíná husitské období činností mistra Jana Husa a končí vládou Jiřího z Poděbrad. 

Husitské období má dvě fáze: 
1) příprava rev. hnutí a bojů 
2) období polipanské, charakterizované likvidací hnutí a upevňování vlády Jiřího z Poděbrad 

Za panování Václava IV začali mít na veřejné mínění velký vliv kazatelé vzešlí z lidu a odchovaní pražskou univerzitou. Čelné místo zaujímá mistr Jan Hus. 

Mistr Jan Hus 
(1371-1415) 

- vůdčí osobnost přelomu 14.-15. století 
- narodil se v Husinci a vystudoval pražskou universitu 
1393 - bakalář 
1396 - mistr svobodných umění 
1400 - universitní prof. vysvěcen na kněze 

- nejprve působil jako učitel, později jako kazatel v Betlémské kapli 

- zásluha na vydání Kutnohorského dekretu (r. 1409 zrušil Václav IV převahu něm. profesorů a zajistil větší počet Čechů v poměru 3:1 - ne početní poměr všech profesorů, ale počet profesorů s hlas. právem) 

De ecclesia (O církvi) 
- psáno latinsky 
- příslušníkem církve je pouze člověk, který nespáchal těžký hřích. Hlavou církve je Kristus a nikdo jiný. 
- vliv anglického reformátora Johna Wycliffa 
- kázal proti nešvarům v církvi => vypovězen z Prahy -> kázání na venkově (Kozí Hrádek, Krakovec) 

Knížky o svatokupectví 
- kritika církve 
- prodej odpustků 

Dcerka 

Výklad viery, desatera a páteře - výklad základních bohoslužebních textů 

O šesti bludiech - Husovy názory na poměr mezi církví a životem - lat. i čes. verze 

Postilla - literární sbírka. Sbírka populárně zaměřených pojednání. 

Hus - reformátor jazyka - místo spřežkového jazyka zavedl jazyk diakritický (nabodeníčka) 

latinský traktát O českém pravopise 

Husovy listy - dopisy z Kostnice (opisovány) 

důležitá osobnost Jan Žižka - vojenská morálka 

Po smrti Jana Husa a nástupu Zikmunda na český trůn vzniká silný odpor vyjádřený v tzv. Čtyřech pražských artikulích: 

1) svobodné hlásání slova božího 
2) nemajetnost církve 
3) stejné trestání smrtelných hříchů 
4) přijímání pod obojí 

Situaci na začátku bojů odrážejí 3 veršované skladby dochované v tzv. Budyšínském rukopise: 

- Žaloba a porok Koruny české - Zikmund se dal korunovat, ale neuznala ho města ani lid (2 knihy) 

- Hádání Prahy s Kutnou Horou - obhajoba husitství. Praha zastává husitství, Kutná Hora potom církev. Vítězí Praha. 

Žižkův vojenský řád - zákoník husitských vojsk. 

Jistebnický kancionál - sborník písní. Vysoká hudební i básnická hodnota. Nejznámější písně Ktož sú boží bojovníci, Povstaň, povstaň veliké město Pražské. 

Vavřinec z Březové - Píseň přeslavné koruny české - oslava bitvy u Domažlic, v níž husité porazili křižáky. 

Po lipanské porážce (1434) se změnilo postavení literární tvorby. Literatura už nemůže zasahovat do bojů, a tak místo bojové písně nastupuje literární polemika. Ráz literatuře dává měšťanstvo. Petr Chelčický 
(1390-1460) 

- největší lit. osobnost polipanské doby 
- svobodný sedlák z Chelčic u Vodňan 
- v Praze se poznal s Husem 
- četl české a překládal zahraniční autory 

O trojím lidu - traktát (20.léta) odsuzující dělení lidu na tři stavy (kněží, vojsko, lid) 

O boji duchovním - traktát zavrhující husitské války.Křesťan nesmí zabíjet. Dovolený je pouze duchovní boj proti hříchům. 

Myšlenku duchovního boje rozvedl CH.v dílech Postila a Sieť viery pravé. 

Chelčického zásada - neodporovat zlu(neprotivlenie zlu nasiliem) 

Chelčického nauka: 
- rovnost mezi lidmi 
- život podle bible 
- neodporovat zlému zlým 

Ohlas díla P.Chelčického - jeho ideály se pokusila uskutečnit, tzv. Jednota bratrská. Rozvíjela ideály husitství, i když spíše v náboženské oblasti. 

Jednota bratrská - vzniká v 50.letech, jako spolek horlivců, pokoušejících se uvádět do praxe ideály Chelčického. Roku 1458 dovolil král Jiří usadit se ve vsi Kunvaldu. Řehoř Krejčí byl organizátor a obránce J.b. Roku 1467 - nová církev. 

Přes svou pasivitu jsou členové J.b. pronásledováni ze strany církve a jsou vyháněni ze země. 

Jan Blahoslav - 1. biskup J.B. 

J.A.Komenský - poslední biskup J.B.

Hodnocení: 2.5/5 (38 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !