Lesy všeobecně

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:21 | 0 komentářů | Přečteno: 3552 krát

LESY


Les je porost, v němž je vyvinuto stromové patro. Dle obecně přijímané lesnické definice se za les považuje porost, v němž stromy dosahují výšky alespoň 5m a zápoje korun alespoň 25%.
Lesy České republiky, s. p. představují nejvýznamnější podnik v České republice, který nese významnou odpovědnost za stav kulturní krajiny této země, jejíž významnou součástí jsou lesy. Lesy České republiky hospodaří na ploše kolem 1,3 mil ha, což představuje 50 % výměry všech lesů České republiky.
Význam lesa:
· Protierozní funkce. Výsadba lesních pásů snižuje odnos půdy zejména ve svažitých terénech na naprosté minimum. 1 cm půdy z kukuřičného pole zmizí v průměru za 15 let, z obilného cca za 300 let, ale z lesa až za několik tisíc let (tempo vytváření nové půdy je zde rychlejší).
· Stabilizace klimatu. Les představuje ekosystém s největší konstantou drsnosti, tj. klade největší odpor proti větrům. Dále se v lese vytváří specifické mikroklima, které snižuje teplotní extrémy a udržuje stabilně vlhčí ovzduší. Při srážkách dochází k jejich rovnoměrnějšímu rozdělení, neboť intercepce listy stromů představuje až 30 % celkových srážek. ("V lese prší dvakrát" - jednou během deště a podruhé po něm, když kape voda ze stromů.)
· Protipovodňová ochrana. Rovnoměrnější rozdělení srážek spolu s vysokou schopností sorpce mechového patra snižuje extrémní odtoky z lesních povodí a tím i riziko vzniku povodní. Je známým faktem, že extrémní "stoleté" povodně, které známe v současnosti, začaly vznikat až v souvislosti se středověkým odlesňováním pohraničních pohoří. Ochranná protipovodňová úloha smrkových stejnověkých monokultur je navíc o něco nižší než u přirozených smíšených lesů.
· Zdroj dřeva. Zejména v rozvojových zemích je úloha lesa často redukována na tuto, jedinou ekonomicky vyčíslitelnou funkci. V současné době jsou ve většině vyspělejších zemí zavedeny nástroje, které znemožňují nadměrnou exploataci lesních porostů za cílem získat dřevní hmotu a dá se tak s jistou nadsázkou říci, že lesnictví je prvním odvětvím lidského hospodářství, kde se již v 18. století začaly uplatňovat myšlenky trvale udržitelného rozvoje.
· Místo pro rekreaci. Je prokázáno, že les působí blahodárně na lidskou psychiku. Za turisticky nejatraktivnější krajinu je Čechy považována krajina, v níž les a bezlesí jsou v poměru cca 2:1.
· "Plíce planety" Země. Lesy jsou nejvýznamnějším zdrojem kyslíku na Zemi, spolu s planktonními řasami oceánů. Les dále zachycuje prachové částice a podílí se na odstraňování některých škodlivých látek ze vzduchu. Lesy ve své biomase poutají významné množství oxidu uhličitého, což je důvod, proč je výsadba nových lesů považována za jeden ze způsobů eliminace zvyšování koncentrace tohoto plynu v atmosféře.

Typy lesa dle jeho přirozenosti
· Prales
· Člověkem ošetřovaný les
· Kulturní les
Kulturní les
Kulturní les je člověkem obhospodařovaný (a zpravidla i uměle vysázený) les. Obvykle se podstatně liší (hustotou porostu, věkovým i druhovým složením) od normálního lesního porostu, který by se na daném místě vyskytoval a je optimalizován na hospodářské využití, tj. zpravidla produkci a těžbu dřeva. Nejčastějším typem kulturního lesa na území České republiky je kulturní smrčina.
Typy lesa podle stromů
­ Jehličnatý
­ Smíšený
­ Listnatý

Jehličnatý les
· Hustá síť vod
· Flóra: např. smrky, skotské cedry, modříny
· Bohatá fauna (např. medvěd hnědý, los, rys, vlk, bobr, zajíc)
· Řídká lidská populace, lesní průmysl, těžba nerostů

Listnatý les
· Úrodné zalesněné hnědé půdy
· Flóra: např. bříza, vrba, jilm, javor, buk, topol
· Fauna: např. srnec, kuna, jelen, bobr
· Hustá populace, kulturní a průmyslová krajina, města

Smíšený les
· Flóra: např. smrk, bříza, lípa, osika, buk
· Fauna: např. srnec, jelen, zajíc, veverka
· Hustá populace, kulturní a průmyslová krajina, města, těžba nerostů

Hodnocení: 2.2/5 (47 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !